Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis ir Strasbūras, 2014 m. liepos 1 d.

Komisija pristato geresnes intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir jų laikymosi užtikrinimo priemones

Šiandien Komisija priėmė du komunikatus – veiksmų planą, skirtą intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ES problemoms spręsti ir intelektinės nuosavybės teisių (INT) apsaugos ir vykdymo užtikrinimo trečiosiose šalyse strategiją.

ES veiksmų plane nustatyti keli veiksmai, kuriais daugiausia Europos Sąjungos INT užtikrinimo politikos dėmesio skiriama komercinio masto pažeidimams (vadinamajam lėšų sekimo principui). Strategijoje nustatomas tarptautinis principas, nagrinėjami naujausi pokyčiai ir pateikiama būdų, kaip patobulinti dabartines Komisijos veikimo priemones, įtvirtinti INT standartus trečiosiose šalyse ir užkirsti kelią prekybai prekėmis, pagamintomis pažeidžiant INT.

Šio veiksmų plano priėmimas rodo, kad norime perorientuoti savo politiką, kad privačiajame sektoriuje būtų griežiau laikomasi intelektinės nuosavybės teisių, – sakė už vidaus rinką ir finansines paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier. – Užuot baudus asmenį už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą, dažnai padaromą dėl nežinojimo, čia nustatytais veiksmais sudaromos sąlygos taikyti lėšų sekimo principą, kad komercinio masto pažeidėjai netektų savo pajamų.

Mūsų įmonėms, kūrėjams ir išradėjams turėtų būti deramai atlyginta už kūrybinį ir novatorišką darbą, – kalbėjo už prekybą atsakingas Komisijos narys Karelas de Guchtas.Dėl šios priežasties, taip pat norėdami išsaugoti paskatas išradinėti ir kurti, privalome kartu su savo tarptautiniais partneriais tobulinti standartus. Būsime lankstūs ir savo principus pritaikysime prie jų pažangos lygio, bet pabrėšime galimą teigiamą intelektinės nuosavybės poveikį augimui, darbo vietoms ir vartotojams.

„Veiksmingas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas turi būti pagrįstas glaudžiu vykdomųjų institucijų bendradarbiavimu, taip pat tų institucijų ir verslo suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimu. Tai labai svarbu ir ES, ir mūsų tarptautiniams partneriams, – pabrėžė už muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta. – Įtvirtinti šį principą, taikytiną daugeliui suinteresuotųjų šalių, yra sunkus uždavinys, bet tai vienintelis kelias siekiant užtikrinti tinkamą intelektinės nuosavybės apsaugą prekiaujant ES ir tarptautiniu mastu.“

Šiandieninė globalizuota ekonomika vis labiau priklauso nuo žinių pramonės, kuri atlaikė krizę ir sparčiai auga. 2003–2012 m. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas) užregistruotų naujų Europos patentų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai. Tačiau šiai teigiamai tendencijai gali pakenkti gausūs INT pažeidimai. Vien tik 2012 m. ES sienų kontrolės tarnybos užregistravo 90 000 atvejų, kai sulaikytos prekės, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises (2005 m. tokių atvejų buvo mažiau kaip 27 000). EBPO apskaičiavo, kad dėl INT pažeidimų pasaulio ekonomika per metus praranda beveik 200 mlrd. eurų.

Šiai problemai spręsti ES kovos su INT pažeidimais veiksmų plane numatyta:

  • palaikyti dialogą su suinteresuotosiomis šalimis (pvz., internetinės reklamos agentūromis ir mokėjimo paslaugų teikėjais), kad būtų sumažintas pelnas, gaunamas iš komercinio masto pažeidimų internete;

  • skatinti visus gamintojus, gaminančius prekes, kurių didelę dalį sudaro intelektinė nuosavybė, daryti išsamius patikrinimus, nes atsakingas tiekimo grandinės auditas ir išsamaus patikrinimo principo taikymas mažina intelektinės nuosavybės pažeidimų riziką;

  • padėti mažoms įmonėms veiksmingiau užtikrinti intelektinės nuosavybės teises gerinant teismo procedūras. Kad pasiektų šiuos tikslus, Komisija pirmą kartą išnagrinės nacionalines sistemas, kuriomis mažosioms ir vidutinėms įmonėms užtikrinama galimybė naudotis teisingumo sistema;

  • gerinti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir lengvinti geriausios patirties mainus;

  • valstybių narių institucijoms pateikti visapusišką mokymo programą, kuria siekiama sparčiau vykdyti komercinio masto intelektinės nuosavybės pažeidimų ES prevencijos veiksmus ir nustatyti, kas trukdo bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu.

Dėl tarptautinės intelektinės nuosavybės teisių apsaugos Komisija siūlo:

toliau dėti daugiašales pastangas siekiant pagerinti tarptautinę INT sistemą ir užtikrinti, kad INT skyriai dvišalėse sutartyse tinkamai ir veiksmingai gintų šių teisių turėtojus;

bendradarbiauti su šalimis partnerėmis: palaikyti dialogą intelektinės nuosavybės klausimais ir dirbti darbo grupėmis intelektinės nuosavybės klausimais – taip spręsti sistemines intelektinės nuosavybės problemas ir šalinti pagrindinius jų INT sistemų trūkumus;

reguliariai rengti apklausas, kad būtų nustatytas sąrašas prioritetinių šalių, kurioms ES skirs daugiausia dėmesio;

praktiškai padėti MVĮ ir teisių turėtojams – vykdyti projektus, pavyzdžiui, INT pagalbos tarnybų, kartu pasinaudoti intelektinės nuosavybės ekspertinėms žinioms ES ir valstybių narių atstovybėse trečiosiose šalys ir jas stiprinti;

rengti tinkamas su intelektine nuosavybe susijusias techninės pagalbos programas trečiosioms šalims (pvz., mokymo, gebėjimų stiprinimo, naudojimosi intelektinės nuosavybės turtu) ir apie jas informuoti.

Tolesni veiksmai

Šiuose komunikatuose nustatyti veiksmai bus pradėti vykdyti 2014 ir bus vykdomi iki 2015 m. pabaigos. Komisija stebės, kaip šios iniciatyvos įgyvendinamos. Ji ragina Europos Parlamentą, Tarybą, valstybes nares, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą ir suinteresuotąsias šalis (įskaitant Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklai ir dizainas), drauge su Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centru) aktyviai prisidėti prie laukiančių darbų. Vėliau Komisija svarstys, ar reikia papildomų, galbūt teisėkūros, priemonių.

Dar žr. MEMO/14/449

Daugiau informacijos

INT užtikrinimas

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm

Prekyba ir intelektinė nuosavybė

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes, tel.+32 2 296 44 50

John Clancy, tel. +32 2 295 37 73

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Maria Lyra Traversa, tel. +32 2 295 63 68

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar