Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel/Strasbourg 1. heinäkuuta 2014

Komissio esittelee toimet, joilla voidaan suojata paremmin teollis- ja tekijänoikeuksia ja varmistaa niiden noudattaminen

Euroopan komissio on antanut tänään kaksi tiedonantoa: toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on estää teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset EU:ssa, sekä strategian, jolla pyritään suojaamaan teollis- ja tekijänoikeuksia ja varmistamaan niiden noudattaminen kolmansissa maissa.

EU:n toimintasuunnitelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on keskittää EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien varmistamispolitiikka kaupallisessa laajuudessa tehtyihin loukkauksiin (niin kutsutun ”seuraa rahaa” -periaatteen mukaisesti). Strategiassa esitellään kansainvälinen lähestymistapa sekä tarkastellaan viimeaikaisia muutoksia ja esitellään parannuksia komission nykyisiin toimintakeinoihin, joiden tavoitteena on edistää tiukempia teollis- ja tekijänoikeusstandardeja kolmansissa maissa ja ehkäistä kauppaa, jota käydään teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavilla tavaroilla.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier'n mukaan uusi toimintasuunnitelma osoittaa, miten EU haluaa suunnata politiikkansa uudelleen varmistaakseen sen, että yksityinen sektori noudattaa teollis- ja tekijänoikeuksia nykyistä paremmin. ”Uusilla toimilla ei pyritä niinkään rankaisemaan yksityishenkilöitä, jotka loukkaavat usein teollis- ja tekijänoikeuksia tietämättään, vaan valmistamaan tietä ’seuraa rahaa’ -periaatteelle, jonka tavoitteena on tyrehdyttää kaupallisessa laajuudessa toimivien oikeudenrikkojien tulovirrat, Barnier toteaa.

Kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen Karel de Guchtin mukaan eurooppalaisten yritysten, luovan työn tekijöiden ja keksijöiden on saatava asianmukainen korvaus luovasta ja innovatiivisesta työstään. Jotta tämä olisi mahdollista ja jotta voisimme tulevaisuudessakin tarjota luovuuden ja innovoinnin kannustimia, meidän on edelleen pyrittävä parantamaan standardeja kansainvälisten kumppaniemme kanssa”, komissaari toteaa ja jatkaa: ”Olemme yhä valmiita sopeuttamaan lähestymistapaamme kumppaneidemme kehitystasojen mukaan, mutta haluamme samalla korostaa niitä myönteisiä vaikutuksia, joita henkisellä omaisuudella voi olla kasvuun, työllisyyteen ja kuluttajiin.”

Tulliasioista vastaavan komissaarin Algirdas Šemetan mukaan ”tehokkaita toimia, joiden tavoitteena on varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen, on tuettava lainvalvontaviranomaisten sekä niiden ja liike-elämän sidosryhmien välisellä tiiviillä yhteistyöllä. Tämä on olennaisen tärkeää sekä EU:ssa että sen kansainvälisten kumppanien toiminnassa. On haastavaa tukea tätä useita sidosryhmiä käsittävää lähestymistapaa, mutta se on ainoa keino varmistaa henkisen omaisuuden asianmukainen suojaaminen EU:ssa ja kansainvälisessä kaupassa.”

Maailmantalous on nykyään entistä riippuvaisempi tietämyspohjaisista toimialoista. Nämä toimialat ovat selviytyneet hyvin kriisistä ja jatkavat voimakasta kasvuaan. Rekisteröityjen uusien eurooppalaisten patenttien, yhteisön tavaramerkkien ja yhteisömallien määrät ovat enemmän kuin kaksinkertaistuneet vuosina 2003–2012. Tätä myönteistä suuntausta uhkaavat kuitenkin lukuisat teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset. Pelkästään vuonna 2012 EU:n rajavalvontaviranomaiset rekisteröivät 90 000 tapausta, joissa tavaroiden epäiltiin loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksia (vuonna 2005 vastaava määrä oli alle 27 000). OECD:n arvion mukaan teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset aiheuttavat maailmantaloudelle vuosittain noin 200 miljardin euron tappiot.

Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia ehkäisevässä EU:n toimintasuunnitelmassa suunnitellaan seuraavia toimia ongelmien ratkaisemiseksi:

  • Käynnistetään vuoropuhelu sidosryhmien (kuten verkkomainostoimistojen ja maksupalveluntarjoajien) kanssa, jotta internetissä kaupallisessa laajuudessa tehdyt loukkaukset tuottaisivat vähemmän voittoa.

  • Edistetään asianmukaista huolellisuutta kaikkien sellaisten tuotteiden valmistukseen osallistuvien toimijoiden keskuudessa, joissa henkisen omaisuuden osuus on suuri. Vastuullinen toimitusketjun tarkastaminen ja asianmukaisen huolellisuuden noudattaminen vähentävät teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten riskiä.

  • Parannetaan tuomioistuinmenettelyä, jotta pienyritykset voisivat varmistaa tehokkaammin omien teollis- ja tekijänoikeuksiensa noudattamisen. Tämän saavuttamiseksi komissio aikoo tarkastella ensimmäisen kerran kansallisia ohjelmia, joiden tavoitteena tarjota pk-yrityksille suoraa apua oikeusjärjestelmien käytössä.

  • Parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja helpotetaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

  • Tarjotaan jäsenvaltioiden viranomaisille laajaa koulutusohjelmaa, jonka tavoitteena on nopeuttaa koko EU:ssa sellaisia toimia, joilla ehkäistään kaupallisessa laajuudessa harjoitettavaa, teollisuus- ja tekijänoikeuksia loukkaavaa toimintaa. Tarkoituksena on myös tunnistaa rajat ylittävän yhteistyön esteet.

Lisäksi komissio ehdottaa seuraavia toimia, joiden tavoitteena on parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien kansainvälistä suojaa:

Jatketaan monenvälisiä toimia, joilla pyritään parantamaan kansainvälistä teollis- ja tekijänoikeuskehystä, ja varmistetaan myös, että kauppasopimusten sisältämät teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat määräykset tarjoavat riittävän ja tehokkaan suojan oikeudenhaltijoille.

Tehdään yhteistyötä kumppanuusmaiden kanssa teollis- ja tekijänoikeuksia käsittelevän vuoropuhelun ja työryhmien välityksellä, jotta voidaan ratkaista näihin oikeuksiin liittyvät systeemiset ongelmat ja korjata kumppanuusmaiden teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmien keskeiset heikkoudet.

Tehdään säännöllisiä selvityksiä, joiden perusteella laaditaan luettelo niistä maista, joihin EU:n olisi keskitettävä toimensa.

Annetaan pk-yrityksille ja oikeudenhaltijoille käytännön apua toteuttamalla teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalvelujen kaltaisia hankkeita sekä hyödyntämällä ja vahvistamalla teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntemusta kolmansissa maissa sijaitsevissa EU:n ja jäsenvaltioiden edustustoissa.

Tarjotaan kolmansille maille teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä teknisen avun ohjelmia (esimerkiksi koulutusta, valmiuksien kehittämistä ja henkisen omaisuuden tehokasta hyödyntämistä) ja tiedotetaan näille maille kyseisistä ohjelmista.

Jatkotoimet

Näissä tiedonannoissa suunnitellut toimet käynnistetään ja toteutetaan vuosina 2014 ja 2015. Komissio seuraa tiiviisti aloitteiden toteuttamista ja pyytää Euroopan parlamenttia, neuvostoa, jäsenvaltioita, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa sekä sidosryhmiä (kuten sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa OHIMia teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen välityksellä) osallistumaan aktiivisesti tulevaan työhön. Komissio pohtii myöhemmin, ovatko jatkotoimet, mahdollisesti myös lainsäädäntötoimet, tarpeen.

Ks. myös MEMO/14/449.

Lisätietoja:

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistaminen

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm

Kauppa sekä teollis- ja tekijänoikeudet:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

John Clancy (+32-2) 295 37 73

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Maria Lyra Traversa (+32-2) 295 63 68

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar