Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel/Strasbourg, 1. juuli 2014

Komisjon tutvustab meetmeid, mille eesmärk on intellektuaalomandi õiguste parem kaitse

Komisjon võttis täna vastu kaks teatist, millest üks käsitleb tegevuskava intellektuaalomandi õiguste rikkumistega tegelemiseks ELis ning teine intellektuaalomandi õiguste kaitse ja tagamise strateegiat kolmandates riikides.

ELi tegevuskavas tutvustatakse meetmeid, mille eesmärk on keskenduda ELi intellektuaalomandi õiguste kaitse tagamise poliitikas sellistele rikkumistele, mis toimuvad kaubandustasandil (nn rahavoo jälgimine). Rahvusvahelist lähenemisviisi tutvustavas strateegias uuritakse hiljutisi muudatusi ja tutvustatakse võimalusi, et tõhustada komisjoni praegusi vahendeid rangemate intellektuaalomandi õiguste standardite edendamiseks kolmandates riikides ning hoida ära intellektuaalomandi õigusi rikkuvate toodetega kauplemist.

Selle tegevuskava vastuvõtmine näitab meie soovi suunata oma poliitika intellektuaalomandi õiguste paremale järgimisele erasektoris,” ütles ELi siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier. „Selle asemel et karistada intellektuaalomandi õiguste rikkumise eest üksikisikuid, kes teevad seda sageli teadmatusest, on tegevuskavas kavandatud meetmed suunatud nn rahavoo jälgimise lähenemisviisile eesmärgiga jätta kaubandustasandil tegutsevad rikkujad tuluallikast ilma."

Euroopa ettevõtjad, autorid ja leiutajad peaksid saama oma loova ja uuendusliku panuse eest õiglase tasu,” lisas ELi kaubandusvolinik Karel De Gucht. Selle tagamiseks ning uuendusi ja loovust edendavate stiimulite säilitamiseks peame jätkama koos oma rahvusvaheliste partneritega tööd standardite parandamise nimel. Oleme ka edaspidi avatud, et kohandada oma lähenemisviisi nende arenguga, kuid rõhutame samas positiivset mõju, mis intellektuaalomandil võib olla majanduskasvule, töökohtadele ja tarbijatele.”

„Selleks et intellektuaalomandi õigusi tõhusalt kaitsta, peavad õiguskaitseasutused tegema tihedat koostööd nii omavahel kui ka ettevõtjatest sidusrühmadega. See on oluline nii ELis kui ka suhetes meie rahvusvaheliste partneritega,” lisas ELi tolliliidu volinik Algirdas Šemeta. „Mitut sidusrühma kaasav lähenemisviis on tõsine väljakutse, kuid see on ainus võimalus intellektuaalomandi kaitse tagamiseks ELis ja rahvusvahelises kaubanduses.”

Tänapäeva üleilmne majandus tugineb üha enam teadmistepõhistele tööstusharudele, mis elasid kriisi hästi üle ja arenevad jõudsalt. Ajavahemikul 2003–2012 registreeritud uute Euroopa patentide, ühenduse kaubamärkide ja ühenduse tööstusdisainilahenduste arv rohkem kui kahekordistus. Arvukad intellektuaalomandi õiguste rikkumised võivad sellele positiivsele suundumusele halvasti mõjuda. Ainuüksi 2012. aastal registreerisid ELis piirikontrolli teostavad asutused 90 000 juhtumit, mis olid seotud kaupadega, mille puhul kahtlustati intellektuaalomandi õiguste rikkumist. (võrdluseks: aastal 2005 oli selliseid juhtumeid alla 27 000). OECD hinnangul on intellektuaalomandi õiguste rikkumisest maailmamajandusele tulenev iga-aastane kahju umbes 200 miljardit eurot.

Selle probleemiga tegelemiseks on intellektuaalomandi õiguste rikkumiste vastases ELi tegevuskavas ette nähtud järgmised meetmed:

  • pidada dialoogi sidusrühmadega (nt internetireklaami ja makseteenuse pakkujatega), et vähendada internetis kaubandustasandil toimepandavatest rikkumistest saadavat kasu;

  • parandada hoolsuskohustuse täitmist kõikide osalejate hulgas, kes tegutsevad intellektuaalomandi õiguste mahukates sektorites, sest tarneahela vastutustundlik auditeerimine ja hoolsuskohustuse kohaldamine vähendavad intellektuaalomandi õiguste rikkumiste ohtu;

  • aidata väikeettevõtjatel oma intellektuaalomandi õigusi tulemuslikumalt kaitsta, muutes kohtumenetlused tõhusamaks. Selle saavutamiseks kavatseb komisjon esmakordselt võtta kasutusele riiklikud kavad, mille raames antakse VKEdele otsest abi õiguskaitse kättesaadavuse parandamiseks;

  • parandada liikmesriikidevahelist koostööd ja lihtsustada heade tavade vahetamist;

  • pakkuda liikmesriikide ametiasutustele ulatuslikku koolitust, et võimaldada kogu ELis kiiremini võtta ennetavaid meetmeid kaubandustasandil toimuvate intellektuaalomandi õiguste rikkumiste vastu ja teha kindlaks piiriülese koostöö takistused.

Intellektuaalomandi õiguste rahvusvahelise kaitse valdkonnas teeb komisjon järgmised ettepanekud:

jätkata mitmepoolseid kõnelusi rahvusvahelise intellektuaalomandi raamistiku parandamiseks ning tagada, et kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse lisatavad intellektuaalomandit käsitlevad peatükid võimaldaksid õiguste omajatele piisavat ja tõhusat kaitset;

teha partnerriikidega koostööd intellektuaalomandi õiguste alaste dialoogide raames ja asjaomastes töörühmades, et lahendada süsteemsed intellektuaalomandi õigustega seotud probleemid ja tegeleda partnerriikide intellektuaalomandi õiguste süsteemide peamiste kitsaskohtadega;

korraldada regulaarseid küsitlusi, et selgitada välja prioriteetsed riigid, kellele EL peaks suunama oma põhilised jõupingutused;

aidata VKEsid ja õiguste omajaid kohapeal erinevate projektide raames, nagu intellektuaalomandi õiguste kasutajatoed, edendades samas intellektuaalomandialast oskusteavet kolmandates riikides asuvates ELi ja liikmesriikide esindustes;

pakkuda ja tutvustada kolmandates riikides asjakohaseid intellektuaalomandiga seotud tehnilise abi programme (nt koolitused, suutlikkuse suurendamine, kuidas suurendada intellektuaalset vara).

Edasised sammud

Nendes teatistes kavandatud meetmed viiakse ellu 2014. ja 2015. aastal. Komisjon jälgib nende algatuste elluviimist ning kutsub Euroopa Parlamenti, nõukogu, liikmesriike, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed ja sidusrühmi (sealhulgas intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse kaudu Siseturu Ühtlustamise Ametit) eelseisvas töös aktiivselt osalema. Hilisemas etapis kaalub komisjon, kas on vaja võtta täiendavaid (seadusandlikke) meetmeid.

Vt ka MEMO/14/449

Lisateave:

Intellektuaalomandi kaitse tagamine

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm

Kaubandus ja intellektuaalomand:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Maria Lyra Traversa (+32 2 295 63 68)

Kodanikule: Europe Direct: tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­post


Side Bar