Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες/Στρασβούργο, 1 Ιουλίου 2014

Η Επιτροπή παρουσιάζει δράσεις για την καλύτερη προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα δύο ανακοινώσεις –το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ και την στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) σε τρίτες χώρες.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ προβλέπει την ανάληψη σειράς δράσεων προκειμένου να εστιασθεί η πολιτική της ΕΕ για την επιβολή των ΔΔΙ στις παραβιάσεις που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα (προσέγγιση γνωστή ως «παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος»). Η στρατηγική, η οποία καθορίζει τη διεθνή προσέγγιση, εξετάζει τις πρόσφατες αλλαγές και παρουσιάζει τρόπους βελτίωσης των μέσων δράσης που διαθέτει σήμερα η Επιτροπή για την προώθηση ενισχυμένων προτύπων των ΔΔΙ σε τρίτες χώρες και για να περικοπούν οι συναλλαγές αγαθών που παραβιάζουν τα ΔΔΙ.

«Η έγκριση του παρόντος σχεδίου δράσης δείχνει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούμε να προσανατολίσουμε εκ νέου την πολιτική μας προς την κατεύθυνση της βελτιωμένης συμμόρφωσης με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα», δήλωσε ο επίτροπος για τα θέματα της Εσωτερικής Αγοράς και των Υπηρεσιών Michel Barnier. «Αντί να επιβάλλουν κυρώσεις για την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε μεμονωμένα άτομα, τα οποία παραβιάζουν συχνά τα δικαιώματα αυτά λόγω άγνοιας, οι δράσεις που χαράσσει η νέα πολιτική συνίστανται στην «παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος» με στόχο να στερηθούν οι παραβάτες που δρουν σε εμπορική κλίμακα από τη ροή των εσόδων τους.»

«Οι επιχειρήσεις μας, οι δημιουργοί και οι εφευρέτες πρέπει να ανταμείβονται δεόντως για τις δημιουργικές και καινοτόμες προσπάθειές τους», δήλωσε ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Karel De Gucht. «Για τον σκοπό αυτό, αλλά και για να διατηρηθούν τα κίνητρα που αποτελούν κινητήριο μοχλό για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τη βελτίωση των προτύπων από κοινού με τους διεθνείς εταίρους μας. Θα παραμείνουμε ανοικτοί στο ενδεχόμενο να προσαρμόσουμε την προσέγγισή μας ανάλογα με τα επίπεδα ανάπτυξής τους, αλλά υπογραμμίζουμε τις θετικές συνέπειες που μπορεί να έχει η διανοητική ιδιοκτησία για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τους καταναλωτές.»

«Υπόβαθρο της αποτελεσματικής επιβολής των ΔΔΙ πρέπει να είναι η στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, αλλά και μεταξύ των αρχών αυτών και των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων. Αυτό έχει ζωτική σημασία τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ, όσο και στις σχέσεις με τους διεθνείς εταίρους μας», δήλωσε ο κ. Algirdas Šemeta, αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τα τελωνεία. « Η προώθηση αυτής της πολυμερούς προσέγγισης αποτελεί φλέγον πρόβλημα, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η προσήκουσα προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας μας στην ΕΕ και στο διεθνές εμπόριο.»

Η σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία στηρίζεται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό σε κλάδους που βασίζονται στη γνώση, οι οποίοι αντιστάθηκαν ικανοποιητικά στην κρίση και αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. Ο αριθμός των νέων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των καταχωρισμένων κοινοτικών εμπορικών σημάτων και των κοινοτικών σχεδίων υπερδιπλασιάστηκε κατά το χρονικό διάστημα από το 2003 έως το 2012. Ωστόσο, οι πολυάριθμες δραστηριότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), μπορεί να βλάψουν αυτή τη θετική τάση. Μόνο το 2012, οι οργανισμοί ελέγχου στα σύνορα της ΕΕ κατέγραψαν 90.000 περιπτώσεις εμπορευμάτων που θεωρήθηκαν ύποπτα για παραβίαση ορισμένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (σε σύγκριση με λιγότερες από 27.000 περιπτώσεις το 2005). Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι οι ετήσιες απώλειες από τις παραβιάσεις των ΔΔΙ για την παγκόσμια οικονομία ανέρχονται σε περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ.

Για να ανταπεξέλθει σε αυτή την πρόκληση, το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) προβλέπει:

  • τη διεξαγωγή διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. διαδικτυακά διαφημιστικά γραφεία και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών), με στόχο να μειωθούν τα κέρδη που προέρχονται από παραβιάσεις που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα στο διαδίκτυο·

  • την προώθηση της δέουσας επιμέλειας μεταξύ όλων των φορέων που συμμετέχουν στην παραγωγή προϊόντων με υψηλό βαθμό διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς ο υπεύθυνος έλεγχος της αλυσίδας εφοδιασμού και η εφαρμογή της δέουσας επιμέλειας μειώνουν τον κίνδυνο παραβιάσεων κατά της ΔΙ·

  • την παροχή βοήθειας στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να ασκούν τα δικαιώματα διανοητικής τους ιδιοκτησίας αποτελεσματικότερα μέσω της βελτίωσης των δικαστικών διαδικασιών. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει για πρώτη φορά τα εθνικά συστήματα που παρέχουν άμεση υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την πρόσβαση στα συστήματα δικαιοσύνης·

  • τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

  • την εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης για τις αρχές των κρατών μελών με στόχο την επιτυχή ανάληψη ταχύτερων προληπτικών δράσεων κατά των παραβιάσεων που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την ΕΕ και τον εντοπισμό των εμποδίων στη διασυνοριακή συνεργασία.

Όσον αφορά τη διεθνή προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η Επιτροπή προτείνει:

τη συνέχιση των πολυμερών προσπαθειών για τη βελτίωση του διεθνούς πλαισίου που διέπει τα ΔΔΙ και τη διασφάλιση της κατάλληλης και αποτελεσματικής προστασίας των κατόχων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω της προσθήκης σχετικών κεφαλαίων για τα ΔΔΙ στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες·

την συνεργασία με χώρες εταίρους, μέσω του διαλόγου με επίκεντρο τη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) και των ομάδων εργασίας για τη ΔΙ, με στόχο την αντιμετώπιση των συστημικών ζητημάτων της ΔΙ και των βασικών αδυναμιών στα συστήματα ΔΔΙ που αυτές διαθέτουν·

τη διενέργεια τακτικών ερευνών προκειμένου να καταρτισθεί κατάλογος «χωρών προτεραιότητας» για τις στοχοθετημένες προσπάθειες της ΕΕ·

την παροχή επιτόπιας βοήθειας στις ΜΜΕ και τους κατόχους δικαιωμάτων μέσω έργων όπως τα γραφεία υποστήριξης των ΔΔΙ, με ταυτόχρονη μόχλευση και ενίσχυση της εμπειρογνωσίας σε θέματα ΔΙ στα κράτη μέλη και στις αντιπροσωπείες των κρατών μελών σε τρίτες χώρες·

την παροχή και προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα κατάλληλα συναφή προγράμματα τεχνικής βοήθειας στον τομέα της ΔΙ σε τρίτες χώρες (π.χ. κατάρτιση, ανάπτυξη ικανοτήτων, μεθοδολογία μόχλευσης των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας).

Επόμενα βήματα

Οι δράσεις που προβλέπονται στις ανακοινώσεις αυτές θα πρέπει να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν το 2014 και το 2015. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει την εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλιών και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τους ενδιαφερόμενους φορείς (μεταξύ των οποίων και το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας) να συμβάλουν ενεργά στις μελλοντικές προσπάθειες. Η Επιτροπή θα εξετάσει σε μεταγενέστερο στάδιο αν απαιτείται η λήψη περαιτέρω μέτρων, ενδεχομένως στον νομοθετικό τομέα.

Βλ. επίσης MEMO/14/449

Περισσότερες πληροφορίες:

Επιβολή των ΔΔΙ

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm

Εμπόριο και διανοητική ιδιοκτησία

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Maria Lyra Traversa (+32 2 295 63 68)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 6 7 8 9 10 11 ή μέσω e­mail


Side Bar