Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles/Strasbourg, den 1. juli 2014

Kommissionen fremlægger foranstaltninger til bedre beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget to meddelelser - en handlingsplan om, hvordan man håndterer krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) i EU, og en strategi for beskyttelse og håndhævelse af IPR i tredjelande.

EU’s handlingsplan indeholder en række foranstaltninger, der skal sørge for, at EU’s politik til håndhævelse af IPR fokuserer på krænkelser på kommercielt plan (den såkaldte "følg-pengene"-tilgang). I forbindelse med strategien, der fastlægger en international tilgang, undersøges de seneste ændringer, og den indeholder forslag til, hvordan man kan forbedre Kommissionens nuværende foranstaltninger med henblik på at fremme bedre IPR-standarder i tredjelande og dæmme op for handelen med varer, der krænker IPR.

"Vedtagelsen af denne handlingsplan viser, hvordan vi ønsker at omlægge vores politik i retning af en bedre overholdelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i den private sektor", udtalte EU’s kommissær for det indre marked og tjenesteydelser Michel Barnier. ”I stedet for at straffe den enkelte person for at krænke de intellektuelle ejendomsrettigheder ofte uden at vide det, baner de deri fastsatte foranstaltninger vejen for en "følg-pengene"-tilgang med det formål at fratage lovovertrædere deres kommercielle indtægtsstrømme".

"Vore virksomheder, kreativt tænkende personer og opfindere bør belønnes ordentligt for deres kreative og innovative indsats”, udtalte EU’s kommissær for handel Karel De Gucht. "I den forbindelse og for at fastholde de incitamenter, som fremmer innovation og kreativitet, må vi fortsat arbejde på at forbedre standarderne sammen med vores internationale partnere. Vi vil fortsat være åbne over for at tilpasse vores strategi i henhold til deres udviklingsniveau, samtidig med at vi fremhæver den positive indflydelse, som intellektuelle ejendomsrettigheder kan have på vækst, beskæftigelse og forbrugere".

"En effektiv håndhævelse af IPR skal underbygges af et tæt samarbejde mellem de håndhævende myndigheder og mellem myndigheder og interessentgrupper fra erhvervslivet. Det er af afgørende betydning både inden for Unionen og over for vore internationale partnere," udtalte Algirdas Šemeta, EU’s kommissær for toldspørgsmål. "Det er en stor udfordring at fremme denne tilgang med mange interessentgrupper, men det er den eneste måde, hvorpå man kan sikre en ordentlig beskyttelse af vores intellektuelle ejendom i Unionen og i den internationale handel."

Dagens globaliserede økonomi er i stigende grad afhængig af videnbaserede erhvervsgrene, som har klaret krisen godt og er vokset stærkt. Antallet af nye europæiske patentregistreringer, registrerede EF-varemærker og EF-design er mere end fordoblet mellem 2003 og 2012. Imidlertid kan det høje antal aktiviteter, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR), skade denne positive tendens. Alene i 2012 har EU’s grænsekontrolmyndigheder registreret 90 000 tilfælde af varer, der mistænkes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder (sammenlignet med færre end 27 000 i 2005). OECD anslår, at det årlige tab som følge af krænkelser af intellektuelle ejendoms­rettigheder over for verdensøkonomien er på ca. 200 mia. EUR.

For at håndtere denne udfordring indeholder EU’s handlingsplan til bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) følgende tiltag:

  • indgå i en dialog med interessentgrupper (f.eks. online-reklamebureauer og udbydere af betalingstjenester) om at reducere fortjenesten fra krænkelser på internettet i kommerciel målestok

  • fremme princippet om fornøden omhu hos alle aktører, der er involveret i produktionen af varer, der er meget berørt af intellektuel ejendom, da en revision af den ansvarlige forsyningskæde og anvendelsen af princippet om fornøden omhu reducerer risikoen for krænkelser af intellektuel ejendom

  • hjælpe små virksomheder med mere effektivt at håndhæve deres intellektuelle ejendomsrettigheder ved at forbedre domstolsprocedurerne. For at opnå dette, vil Kommissionen for første gang undersøge de nationale ordninger, der skal hjælpe de små og mellemstore virksomheder med at få adgang til retsvæsenet

  • forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne og fremme udveksling af bedste praksis

  • etablere et omfattende uddannelsesprogram for medlemsstaternes myndigheder med henblik på at opnå hurtigere forebyggende foranstaltninger over for krænkelser af intellektuel ejendom i kommerciel målestok i hele EU og udpege hindringer for det grænseoverskridende samarbejde.

Hvad angår den internationale beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, foreslår Kommissionen:

løbende multilaterale bestræbelser på at forbedre de internationale rammer for intellektuelle ejendomsrettigheder og sikre, at kapitler om intellektuelle ejendoms­rettigheder i bilaterale handelsaftaler yder tilstrækkelig og effektiv beskyttelse af rettighedshaverne

samarbejde med partnerlande gennem dialoger og arbejdsgrupper om intellektuel ejendom (IP) med henblik på at imødegå systemiske spørgsmål om IP og de væsentligste svagheder i disse landes systemer til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

gennemføre regelmæssige undersøgelser for at udarbejde en liste over "prioriterede lande", der skal modtage en særlig indsats fra Unionens side

støtte til de små og mellemstore virksomheder og rettighedshavere på stedet gennem projekter, som f.eks. IPR-helpdeske, samtidig med at IP-ekspertise i EU og hos medlemsstaternes repræsentationer i tredjelande udnyttes og styrkes

etablering og fremme af hensigtsmæssige IP-relaterede tekniske bistands­programmer til tredjelande (f.eks. videreuddannelse, kapacitetsopbygning, tiltag til bedre udnyttelse af IP-relaterede aktiver).

Næste skridt

De foranstaltninger, som er anført i disse meddelelser, vil blive iværksat og gennemført i 2014 og 2015. Kommissionen vil overvåge gennemførelsen af disse initiativer og opfordrer Europa-Parlamentet, Rådet, medlemsstaterne, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og interessentgrupperne (herunder Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM) via Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendoms­rettigheder) til aktivt at bidrage til det fremtidige arbejde. Kommissionen vil på et senere tidspunkt overveje, hvorvidt eventuelle yderligere lovgivningsmæssige foranstaltninger er nødvendige.

Se også MEMO/14/449 .

Yderligere oplysninger:

IPR-håndhævelse

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm

Handel og intellektuel ejendom

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/.

Pressehenvendelser:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Maria Lyra Traversa (+32 2 295 63 68)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar