Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel/Štrasburk 1. července 2014

Komise předkládá opatření pro lepší ochranu a dodržování práv duševního vlastnictví

Evropská komise dnes přijala dvě sdělení – akční plán týkající se porušování práv duševního vlastnictví v EU a strategii ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích.

Akční plán EU přináší řadu opatření, díky nimž se politika EU v této oblasti zaměří na porušování uvedených práv v komerčním měřítku (podle přístupu založeného na „sledování peněz“). Strategie přicházející s mezinárodním přístupem zkoumá nedávné změny a představuje způsoby, jak zdokonalit současná opatření Komise tak, aby se posílily normy zabývající se právy duševního vlastnictví ve třetích zemích a aby se zabránilo obchodování se zbožím porušujícím tato práva.

„Přijetí tohoto akčního plánu ukazuje, jakým způsobem hodláme přesměrovat naši politiku na lepší dodržování práv duševního vlastnictví v soukromém sektoru,“ uvedl komisař EU pro vnitřní trh a služby Michel Barnier. „Jeho opatření by měla spíše usnadnit přijetí přístupu založeného na sledování peněz, než penalizovat jednotlivce, který porušuje práva duševního vlastnictví, a to často nevědomky. Cílem opatření je zbavit příjmů ty, kdo jednají nezákonně v komerčním měřítku.“

„Naši podnikatelé, tvůrci a vynálezci by měli být za své tvůrčí a inovační úsilí náležitě odměňováni,“ uvedl k tomu komisař EU pro obchod Karel De Gucht. „Z toho důvodu a rovněž proto, abychom zachovali pobídky, které jsou hnací silou inovací a kreativity, musíme spolu s našimi mezinárodními partnery i nadále zlepšovat normy. Jsme připraveni upravit náš přístup podle jejich stupně rozvoje, ale trváme na pozitivních účincích, kterými může duševní vlastnictví působit na růst, zaměstnanost a spotřebitele.“

„Účinné prosazování práv duševního vlastnictví se musí opírat o úzkou spolupráci mezi donucovacími orgány, jakož i mezi těmito orgány a zástupci podnikatelské sféry. To je zásadní jak v rámci EU, tak pro naše mezinárodní partnery,“ dodal Algirdas Šemeta, komisař EU pro oblast cel. „Podpořit tento mnohostranný přístup nebude snadné, ale je to jediná cesta, jak zajistit řádnou ochranu našeho duševního vlastnictví v EU a v mezinárodním obchodě.“

Dnešní globalizovaná ekonomika stále více spoléhá na odvětví založená na znalostech, jež s úspěchem překonala krizi a zaznamenala prudký rozvoj. Počet nových registrací evropských patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů Společenství se v letech 2003 až 2012 více než zdvojnásobil. Tento pozitivní trend však může zmařit vysoký počet případů porušování práv duševního vlastnictví. Jen v roce 2012 odhalily kontroly na hranicích v EU 90 000 případů, kdy existovalo podezření, že zboží porušuje práva duševního vlastnictví (v porovnání s méně než 27 000 případy v roce 2005). OECD odhaduje, že světová ekonomika tak každoročně přichází o přibližně 200 miliard eur.

Akční plán EU chce tento problém řešit tím, že:

  • zapojí do dialogu zainteresované subjekty (např. on-line reklamní agentury a poskytovatele platebních služeb) s cílem snížit zisky plynoucí z porušování práv v komerčním měřítku na internetu;

  • mezi všemi subjekty zabývajícími se výrobou zboží s vysokou mírou duševního vlastnictví podpoří režim náležité péče, jelikož zodpovědný audit dodavatelského řetězce a náležitá péče snižují riziko porušování těchto práv;

  • pomůže malým podnikům účinněji uplatňovat jejich práva duševního vlastnictví tím, že zlepší soudní řízení. Za tím účelem se Komise nejprve zaměří na vnitrostátní programy, které malým a středním podnikům přímo pomáhají v přístupu k soudním systémům;

  • zlepší spolupráci mezi členskými státy a usnadní výměnu osvědčených postupů;

  • poskytne orgánům členských států rozsáhlý program školení, aby bylo možné v celé EU rychleji použít preventivní opatření proti porušování práv duševního vlastnictví v komerčním měřítku a identifikovat překážky v přeshraniční spolupráci.

Pokud jde o mezinárodní ochranu práv duševního vlastnictví, Komise navrhuje:

pokračovat v mnohostranném úsilí o zlepšení mezinárodního rámce práv duševního vlastnictví a zajistit, aby kapitoly týkající se těchto práv ve dvoustranných obchodních dohodách obsahovaly přiměřenou a účinnou ochranu jejich držitelů;

spolupracovat s partnerskými zeměmi formou dialogů o duševním vlastnictví a prostřednictvím pracovních skupin na řešení systémových otázek duševního vlastnictví a zásadních nedostatků v jejich systémech práva duševního vlastnictví;

provádět pravidelné průzkumy za účelem vytvoření seznamu „prioritních zemí“, na které musí EU svá opatření zaměřit;

prakticky pomáhat malým a středním podnikům a držitelům práv prostřednictvím projektů, jako jsou např. asistenční služby pro otázky práv duševního vlastnictví, a současně prověřovat a posilovat příslušné odborné znalosti na zastoupeních EU a členských států ve třetích zemích;

poskytovat třetím zemím vhodné programy technické pomoci a zvyšovat povědomí o nich (např. školeními, budováním kapacit, poradenstvím, jak nejlépe využít aktiv, která představuje duševní vlastnictví).

Další kroky

Opatření uvedená v těchto sděleních budou zahájena a realizována v letech 2014 a 2015. Komise bude provádění těchto iniciativ monitorovat a vyzývá Evropský parlament, Radu, členské státy, Evropský hospodářský a sociální výbor i zúčastněné strany (včetně Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu prostřednictvím Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví), aby k této činnosti aktivně přispívaly. V pozdější fázi Komise zváží, zda budou potřebná další (případně i legislativní) opatření.

Viz také MEMO/14/449

Další informace:

Prosazování práv duševního vlastnictví

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm

Obchod a duševní vlastnictví

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

John Clancy (+32 22953773)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Maria Lyra Traversa (+32 22956368)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar