Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. junija 2014

Tržne razmere za potrošnike se še naprej izboljšujejo

Glede na danes objavljeni deseti pregled stanja potrošniških trgov se učinkovitost vseh potrošniških trgov izboljšuje. Ta napredek je zlasti opazen na trgih blaga, glavni vir nezadovoljstva pa še naprej ostajajo storitve.

„Potrošniki bi morali biti gospodar, ne suženj trga,“ je dejal evropski komisar za varstvo potrošnikov Neven Mimica ter dodal: „Pregled stanja potrošniških trgov, ki ga objavljamo danes, kaže, da se tržne razmere za potrošnike na splošno izboljšujejo. Kljub temu je treba še veliko storiti, zlasti na področju storitev in energije. S kolegi pri Komisiji si močno prizadevamo, da bi rešili ta vprašanja, na primer z direktivo o plačilnih računih, svežnjem ,povezana celina‛ ali olajšanjem zamenjave ponudnikov.“

Pregled stanja potrošniških trgov 2014

S pregledom stanja potrošniških trgov se spremlja učinkovitost 52 potrošniških trgov, od rabljenih avtomobilov do počitniških namestitev. Trge ocenijo potrošniki v vseevropski raziskavi1, in sicer na podlagi štirih vidikov: primerljivost ponudb, zaupanje v podjetja, težave in pritožbe ter zadovoljstvo s podjetji. Glavne ugotovitve pregleda so:

  • Učinkovitost trga se izboljšuje: splošna ocena učinkovitosti trga2 za vse trge in vse države se je med letoma 2012 in 2013 nekoliko izboljšala. S tem se nadaljuje trend, ki je opazen od leta 2010, čeprav med trgi in državami obstajajo razlike.

  • Trgi blaga delujejo znatno bolje od trgov storitev, čeprav se razlika počasi zmanjšuje. V primerjavi z letom 2012 so se razmere najbolj izboljšale na nekaterih najmanj učinkovitih trgih, kot sta na primer trg goriv za vozila in trg storitev železniškega prevoza.

  • Najbolj problematičen sektor ostajajo bančne storitve: trgi za naložbene produkte in hipotekarne kredite so na dnu lestvice, precej pod povprečjem za storitveni sektor. Ključni del potrošniške politike EU je zagotoviti, da v trenutnih gospodarskih razmerah finančne storitve delujejo v korist potrošnikov.

  • Telekomunikacijski trgi so na lestvici pod povprečjem, z izrazito podpovprečnimi ocenami glede zaupanja, izbire ponudnikov in splošnega zadovoljstva potrošnikov. Poleg tega imajo tudi največje število zabeleženih težav in pritožb med vsemi skupinami trgov. Po drugi strani so rezultati glede primerljivosti in enostavnosti zamenjave ponudnika nad povprečjem, stopnje zamenjave ponudnikov pa najvišje med vsemi skupinami trgov. Komisija je septembra 2013 sprejela sveženj „povezana celina“, katerega cilj je, da se do leta 2016 odpravijo stroški gostovanja ter da se izboljša izbira potrošnikov glede ponudnikov telekomunikacijskih storitev.

  • Javne storitve, zlasti električno energijo in plin, so potrošniki prav tako ocenili podpovprečno. Trgi javnih storitev kljub nedavnim izboljšavam še naprej dosegajo slabe rezultate glede primerljivosti ponudb, izbire ponudnika, enostavnosti zamenjave ponudnika in dejanske stopnje zamenjav. Komisija si v sodelovanju s ključnimi deležniki prizadeva za povečanje preglednosti ponudb in računov za energijo, zagotavljanje dostopa potrošnikov do podatkov o njihovi porabi ter poenostavitev zamenjave ponudnika.

  • Trgi rabljenih avtomobilov in goriv za vozila so bili ponovno slabo ocenjeni, z rezultati precej pod povprečjem. Pravkar se je sicer zaključila poglobljena študija EU o trgu goriv za vozila.

Ključne ugotovite študije o gorivih za vozila

Študija potrjuje, da cene goriv pogosto nihajo, pri čemer se v nekaterih državah spreminjajo celo večkrat dnevno. To je bistvenega pomena na trgu, na katerem potrošniki odločitve o nakupu večinoma sprejemajo na podlagi cene. Spletišča za primerjavo cen so zato v številnih državah članicah postala orodje, s katerim skušajo regulativni organi povečati preglednost cen. V študiji je posebej izpostavljena Avstrija, kjer morajo vsa podjetja za maloprodajo goriva priglasiti spremembe cen, zadevna zakonodaja pa dovoljuje samo eno zvišanje cen na dan. Tako so zagotovili večjo preglednost cen za potrošnike, od sprejetja zakonodaje o določanju cen pa so se znižale tudi cene goriv, in sicer do 2,5 % za dizelsko gorivo in 3,6 % za bencin.

Nadaljnji koraki

  • Na podlagi ugotovitev pregleda stanja potrošniških trgov bodo službe Komisije začele dve poglobljeni tržni študiji: tržno študijo o maloprodajnih trgih električne energije in študijo o vedenju potrošnikov, da bi se spodbujalo branje in izboljšalo razumevanje pogodbenih pogojev. V študiji o maloprodajnih trgih električne energije bodo primerjane ugotovitve predhodne tržne študije iz leta 2010, proučen pa bo tudi učinek izvajanja tretjega zakonodajnega svežnja za notranji trg EU s plinom in električno energijo. V drugi študiji se bo (s pomočjo vedenjskih testov) proučilo, kako bi lahko povečali pripravljenost potrošnikov, da preberejo pogodbene pogoje, ter izboljšali razumevanje teh pogojev.

Več informacij:

Pregled stanja potrošniških trgov

Spletišče komisarja Mimice

Komisar Neven Mimica na Twitterju: @MimicaEU

Spremljajte potrošniško politiko EU na Twitterju: @eu_consumer

Kontakti:

David Hudson (+32 22968335)

Andreana Stankova (+32 22957857)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali elektronski pošti

1 :

V pregledu stanja potrošniških trgov se poleg podatkov iz raziskave analizirajo tudi razpršenost cen po državah članicah EU, pritožbe, ki so jih zbrali nacionalni organi za obravnavanje pritožb, in razpoložljivi podatki o varnosti.

2 :

Kazalnik učinkovitosti trga (MPI) ima lestvico od 0 do 100.


Side Bar