Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30. kesäkuuta 2014

Kuluttajien markkinatilanne paranee edelleen

Tänään julkaistussa kuluttajamarkkinoiden kymmenennessä tulostaulussa todetaan, että kaikkien kuluttajamarkkinoiden toiminta on parantunut. Kehitys on erityisen selvää tavaramarkkinoilla, kun taas palvelut ovat edelleen suurimpia tyytymättömyyden lähteitä.

"Markkinoiden pitäisi olla kuluttajien palveluksessa eikä päinvastoin," totesi kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Neven Mimica. "Tänään julkaistava kuluttajamarkkinoiden tulostaulu osoittaa, että markkinaolosuhteet ovat yleisesti muuttumassa kuluttajille suotuisammiksi. Paljon työtä on kuitenkin vielä tehtävä, erityisesti palveluiden ja energian alalla. Komissio pyrkii puuttumaan näihin asioihin, esimerkiksi maksutilidirektiivin tai koko Euroopan yhteen liittämistä koskevan paketin (Connected Continent) avulla ja helpottamalla tavaran- tai palveluntoimittajan vaihtamista."

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu 2014

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulussa seurataan 52 kuluttajamarkkinalohkon toimintaa aina käytetyistä autoista lomamajoitukseen. Kuluttajat asettavat markkinat paremmuusjärjestykseen EU:n laajuisessa kyselytutkimuksessa.1 Arvio perustuu neljään tekijään: tarjousten vertailtavuus, luottamus yrityksiin, ongelmat ja valitukset sekä tyytyväisyys yrityksiin. Tärkeimmät tulokset ovat seuraavat:

  • Markkinoiden toiminta on paranemassa: Yleisarvio markkinoiden toiminnasta2 – kaikilla markkinalohkoilla ja kaikissa maissa –parani hieman vuodesta 2012 vuoteen 2013. Tämä on jatkoa vuodesta 2010 havaitulle kehityssuunnalle, mutta markkinoittain ja maittain esiintyy eroja.

  • Tavaroiden markkinat toimivat huomattavasti palvelumarkkinoita paremmin, vaikka ero onkin hiljalleen supistumassa. Vuoteen 2012 verrattuna jotkin heikoimmin toimivista markkinoista, kuten ajoneuvojen polttoaineet ja junapalvelut, ovat parantuneet eniten.

  • Ongelmallisin ala on edelleen pankkipalvelut, ja listan häntäpäästä, selvästi palvelualan keskiarvon alapuolelta, löytyvät myös sijoitustuotteiden ja kiinnelainojen markkinat. Olennainen osa EU:n kuluttajapolitiikkaa on sen varmistaminen, että rahoituspalvelut toimivat kuluttajien eduksi nykyisessä taloustilanteessa.

  • Televiestinnän markkinat saavat keskimääräistä heikomman arvonsanan, ja niitä koskevat arviot ovat selvästi keskimääräistä heikompia luottamuksen, palveluntarjoajien valinnan ja kuluttajien yleisen tyytyväisyyden osalta. Näillä markkinoilla esiintyy myös kaikista markkinalohkoista eniten ongelmia ja valituksia. Myönteisenä seikkana ovat keskiarvoa paremmat arvosanat vertailtavuudesta ja palveluntarjoajan vaihtamisen helppoudesta, ja palveluntarjoajan vaihtaminen onkin kaikista markkina-aloista yleisintä. Syyskuussa 2013 komissio hyväksyi Connected Continent ‑paketin, jolla pyritään poistamaan verkkovierailumaksut (roaming-maksut) vuoteen 2016 mennessä ja parantamaan kuluttajien mahdollisuutta valita televiestintäpalveluiden tarjoaja.

  • Yleishyödylliset palvelut, erityisesti sähkö ja kaasu, saivat myös kuluttajilta keskimääräistä heikommat arviot. Viime aikojen parannuksista huolimatta yleishyödyllisten palvelujen markkinat pärjäävät edelleen huonosti tarjousten vertailtavuuden, palveluntarjoajien valinnan, palveluntarjoajan vaihtamisen helppouden ja toteutuneen vaihtamisen osalta. Komissio tekee yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa, jotta voidaan lisätä energiatarjousten ja ‑laskujen avoimuutta, varmistaa, että kuluttajat saavat omat kulutustietonsa, ja helpottaa palveluntarjoajan vaihtamista.

  • Käytettyjen autojen markkinat ja ajoneuvojen polttoaineiden markkinat saavat edelleen selvästi keskimääräistä heikompia tuloksia. EU:n teettämä perinpohjainen tutkimus ajoneuvojen polttoaineiden markkinoista on juuri valmistunut.

Keskeiset tulokset ajoneuvojen polttoaineita koskevasta tutkimuksesta:

Tutkimus vahvistaa sen, että polttoaineiden hinnat vaihtelevat usein, ja joissakin maissa jopa useita kertoja päivässä. Tämä on olennaisen tärkeää markkinoilla, joilla kuluttajien ostopäätös perustuu lähinnä hintaan. Hintoja vertailevat verkkosivut ovatkin monissa jäsenvaltioissa muodostuneet tärkeäksi työkaluksi, jolla sääntelyviranomaiset voivat lisätä hintojen avoimuutta. Tutkimuksessa nousee erityisesti esille Itävalta, jossa kaikkien polttoainekauppiaiden on ilmoitettava hinnanmuutoksensa ja alan lainsäädännössä sallitaan vain yksi hinnankorostus päivässä. Näin on varmistettu parempi hintojen avoimuus kuluttajille, ja hinnat ovatkin laskeneet jopa 2,5 prosenttia dieselin ja 3,6 prosenttia bensiinin kohdalla sen jälkeen, kun hintasäännöt otettiin käyttöön.

Seuraavat vaiheet

  • Tulostaulun pohjalta komission yksiköt käynnistävät kaksi perinpohjaista markkinatutkimusta: tutkimuksen sähkön vähittäismyynnistä ja käyttäytymistutkimuksen, jotta voidaan parantaa kuluttajien tutustumista sopimusehtoihin ja näiden ehtojen ymmärtämistä. Sähkön vähittäismarkkinoita koskevassa tutkimuksessa tehdään vertailuja näitä markkinoita koskevan aiemman tutkimuksen (2010) tuloksiin ja tarkastellaan kolmannen energiapaketin lainsäädännön täytäntöönpanon vaikutuksia. Toisessa selvityksessä tarkastellaan (käyttäytymistutkimuksen avulla) erilaisia keinoja, joilla voitaisiin lisätä kuluttajien halukkuutta lukea ja heidän mahdollisuuksiaan ymmärtää sopimusehtoja.

Lisätietoja:

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu

Komissaari Mimican www-sivut

Komissaari Mimica Twitterissä: @MimicaEU

Kuluttajapolitiikka Twitterissä: @eu_consumer

Yhteyshenkilöt:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

Yleisölle: Europe Direct ‑palvelu: puhelin 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

1 :

Kyselytutkimuksen tietojen lisäksi tulostaulussa analysoidaan hintojen hajontaa eri EU-maiden kesken, kansallisten valituselinten keräämiä valituksia sekä saatavilla olevia turvallisuustietoja.

2 :

Markkinoiden toimivuutta mittaavan MPI-indeksin (Market Performance Index) arvot ovat asteikolla 0–100.


Side Bar