Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 юни 2014 г.

Пазарните условия за потребителите продължават да се подобряват

Според публикуваното днес 10-то издание на индекса за развитие на пазарите на дребно се забелязва подобрение във функционирането на всички пазари на дребно. Това подобрение е особено отчетливо на пазарите на стоки, докато услугите продължават да са основен източник на недоволство.

„Потребителите трябва да са господари, а не слуги на пазара“, заяви комисарят по политиката за потребителите Невен Мимица. „Индексът за развитие на пазарите на дребно, който публикуваме днес, показва, че като цяло пазарните условия за потребителите се подобряват. Въпреки това е необходимо да се направи много повече, особено в областта на услугите и енергетиката. Аз и моите колеги в Комисията работим усилено по тези въпроси, било то чрез директивата за платежните сметки, чрез пакета от мерки за изграждане на континентална мрежа или чрез мерки за улесняване на смяната на доставчика.“

Индекс за развитие на пазарите на дребно от 2014 г.

С индекса за развитие на пазарите на дребно се проследява функционирането на 52 пазара на дребно — от пазара на автомобили втора употреба до пазара на ваканционно настаняване. В рамките на общоевропейско проучване1 пазарите се оценяват от потребителите въз основа на 4 компонента: сравнимост на офертите, доверие в предприятията, проблеми и жалби и удовлетвореност от предприятията. Основните заключения са:

  • Функционирането на пазарите се подобрява: общата оценка на функционирането на пазарите2 във всички страни през 2013 г. е малко по-добра спрямо 2012 г. Това означава, че тенденцията, наблюдавана от 2010 г. насам, се запазва, въпреки че има различия между отделните пазари и страни.

  • Пазарите на стоки функционират значително по-добре, отколкото пазарите на услуги, въпреки че разликата между тях бавно намалява. При някои от най-зле функциониращите пазари, като тези на автомобилните горива и на железопътните услуги, се забелязва най-голямо подобрение.

  • Банковите услуги остават най-проблематичният сектор, като пазарите на инвестиционни продукти и ипотеки са в дъното на класацията с много по-нисък резултат от средния резултат на сектора на услугите. Гарантирането, че финансовите услуги са в полза на потребителите при настоящите икономически условия, е основен елемент на политиката на ЕС за потребителите.

  • Пазарите на телекомуникационни услуги са с резултат, по-нисък от средния, като по отношение на доверието, избора на доставчици и общата удовлетвореност на потребителите резултатите са значително по-ниски от средните, а броят на проблемите и жалбите е най-голям сред всички групи пазари. От друга страна, резултатите за сравнимост и лекота на смяна на доставчика са над средните, а равнищата на смяна на доставчика са най-високи сред всички групи пазари. През септември 2013 г. Комисията прие пакет от мерки за изграждане на континентална мрежа, който има за цел премахване на таксите за роуминг до 2016 г. и подобряване на избора на доставчици на телекомуникационни услуги за потребителите.

  • За пазарите на комунални услуги, и по-конкретно тези на електроенергия и газ, потребителите също са дали оценка, по-ниска от средната. Въпреки неотдавнашните подобрения пазарите на комунални услуги продължават да имат лоши резултати по отношение на сравнимостта на офертите, избора на доставчици, лекотата на смяна на доставчика и действителната смяна на доставчика. Комисията работи с основните заинтересовани лица за увеличаване на прозрачността на офертите и сметките за електроенергия, за гарантиране на достъпа на потребителите до данните за тяхното потребление и за улесняване на смяната на доставчика.

  • Резултатите на пазарите на автомобили втора ръка и на автомобилни горива продължават да са значително под средния резултат. Съвсем наскоро приключи задълбочено проучване на пазара на автомобилни горива.

Основни заключения от проучването на пазара на автомобилни горива

Проучването потвърждава, че цените на горивата често варират, дори се променят по няколко пъти на ден в някои страни. Това има голямо значение на пазар, на който решенията на потребителите за покупка се влияят най-вече от цената. Поради това в няколко страни от ЕС регулаторните органи използват уебсайтове за сравнение на цените като инструмент за увеличаване на тяхната прозрачност. В проучването се посочва по-специално Австрия, където всички търговци на дребно на горива трябва да съобщават за промени в своите цени и законът позволява само едно увеличение на цените на ден. Това е довело до по-голяма прозрачност на цените за потребителите и до намаление с до 2,5% на цените на дизела и с до 3,6% на цените на бензина след въвеждането на законодателството за ценообразуването.

Следващи стъпки

  • Въз основа на заключенията от настоящия индекс службите на Комисията ще започнат две задълбочени пазарни проучвания: проучване на пазара на дребно на електроенергия и поведенческо проучване с цел подобряване на четенето и разбирането на договорни условия от страна на потребителите. При проучването на пазара на дребно на електроенергия ще се направят сравнения с резултатите от предишно проучване на този пазар и ще се анализира въздействието на прилагането на законодателството от третия енергиен пакет. В рамките на второто проучване ще бъдат изследвани различни условия (чрез поведенчески тестове), които могат да увеличат желанието на потребителите да прочитат и способността им да разбират договорните условия.

За повече информация:

Индекс за развитие на пазарите на дребно

Уебсайт на комисар Мимица

Комисар Мимица в Twitter: @MimicaEU

Политиката за потребителите в Twitter: @eu_consumer

За контакти:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

1 :

Освен данните от проучването при изготвянето на индекса се анализират дисперсията на цените в страните от ЕС, жалбите, получени от националните органи за разглеждане на жалби, и наличните данни за безопасността.

2 :

Показателят за функционирането на пазарите (MPI) е със скала от 0 до 100.


Side Bar