Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS HU SL BG RO HR

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. júna 2014

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť: na výročnom fóre vo Viedni sa bude diskutovať o kľúčových iniciatívach na podporu ekologického a inkluzívneho rastu

Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn sa pridá k popredným politikom a predstaviteľom 14 členských krajín európskeho podunajského „makroregiónu“, ktorí sa v dňoch 26. a 27. júna stretnú na 3. výročnom fóre vo Viedni. Fórum, ktoré spoločne zorganizovali Európska komisia, Rakúska republika a mesto Viedeň, otvorí rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz a starosta Viedne a zároveň predseda regiónu hlavného mesta Michael Häupl.

Ministri, predstavitelia občianskej spoločnosti a obchodní zástupcovia zo 14 krajín podunajského regiónu budú diskutovať a rozhodovať o tom, ako najlepšie posunúť región dopredu. Heslom konferencie je „Rastieme spolu – Spoločne rastieme“. Osobitný dôraz sa bude klásť na konkurencieschopnosť, sociálne začlenenie a dobrú správu vecí verejných v nadväznosti na nedávnu správu Európskej komisie, v ktorej vyzýva na silnejšie politické vedenie makroregiónov EÚ. „Ekologizácia riečnej dopravy“ a obnova riečnych plavidiel zaujmú v programe takisto popredné miesto.

Pri príležitosti tohto fóra sa zároveň stretnú ministri zahraničných vecí krajín povodia Dunaja, aby na základe odporúčaní z analýzy správy vecí verejných navrhli konkrétne opatrenia na lepšie zvládnutie riadenia stratégie. O výsledkoch tohto stretnutia bude na fóre informovať minister Peter Friedrich zo spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko, teda usporiadateľského regiónu budúcoročného stretnutia.

Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn ešte pred začatím fóra uviedol: „Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť jasne dokazuje význam spolupráce pri riešení otázok energetickej bezpečnosti, plavby, zlepšenia kvality vôd a skvalitnenia prenosu technológií. V rámci tejto stratégie sa pripravujú iniciatívy a projekty na základe cieľov stratégie Európa 2020. Potenciál tohto nového prístupu sa v plnej miere využije len vtedy, ak sa k nemu prihlásime, zapojíme sa doň, a prijmeme ho za svoj. My všetci musíme prispieť svojím dielom k prechodu od slov k činom a zabezpečiť, aby bola podunajská oblasť aj naďalej vzorom pre ostatné makroregionálne iniciatívy.“

Fórum sa uskutočňuje v čase, keď sa prijímajú aj partnerské dohody pre európske štrukturálne a investičné fondy na obdobie 2014 – 2020. Zainteresované členské štáty musia zabezpečiť, aby sa stratégia pre podunajský región stala pevnou súčasťou týchto investičných plánov a aby sa v budúcich programoch zohľadnili priority podunajskej oblasti a premietli do konkrétnych cieľov.

Novinku na tohtoročnom fóre predstavuje séria podujatí (vrátane seminárov, koučingu, stánkov, rečníckych kútikov atď.) pod názvom Danube Cosmos (Dunajský svet), ktoré slúžia na prezentáciu iniciatív a projektov so širším zameraním na všetky priority stratégie. Tieto podujatia spoja partnerov pri výmene názorov a osvedčených postupov.

Na niekoľkých stretnutiach sa bude osobitná pozornosť venovať čistejšej plavbe po riekach. K tomu patrí aj podujatie venované stretnutiam politických činiteľov so zástupcami odvetvia (Policy meets industry). Na ňom sa zídu vysoko postavení zástupcovia obchodných spoločností a politickí činitelia, aby vypracovali konkrétne opatrenia na zlepšenie súčasného stavu infraštruktúry a splavnosti Dunaja.

Súvislosti

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť bola spustená v apríli 2011. Podieľa sa na nej deväť členských krajín EÚ (Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko) a 5 krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Ukrajina a Moldavsko). Stratégia má za cieľ koordinovať aktivity EÚ v regióne a opiera sa o myšlienku, že spoločné problémy, či už environmentálne, hospodárske alebo bezpečnostné, sa najlepšie riešia spoločne. To, že sú do stratégie pre podunajskú oblasť rovnocenným spôsobom zapojené i krajiny, ktoré susedia s EÚ, približuje krajiny západného Balkánu, Moldavsko a regióny na Ukrajine k Únii.

Z nedávnej správy Komisie o riadení makroregionálnych stratégií EÚ (pre región Baltského mora a pre podunajskú oblasť) vyplynulo, že stratégie prinášajú konkrétne výsledky. Stále sa však vyskytujú prekážky, ktoré majú vplyv na účinok, výsledky a udržateľnosť týchto stratégií. Zlepšenie je potrebné najmä pokiaľ ide o politické vedenie a rozhodovanie, ako aj jasnú organizáciu práce a vymedzenie úloh a zodpovednosti.

Príklady projektov:

Model trhu s plynom v podunajskej oblasti je určený na meranie cezhraničných externých vplyvov na ceny plynu, ktoré môžu mať plánované projekty výstavby plynárenskej infraštruktúry v tomto regióne. Prostredníctvom tohto modelu sa určilo šesť rozhodujúcich plynárenských investícií v podunajskej oblasti, čo viedlo k dohode podunajských krajín o politických odporúčaniach pre budúce projekty.

Výskumný projekt pre inovačné plavidlá: jeho cieľom je podpora ďalšieho rozvoja prepravných technológií v záujme modernizácie plavidiel v podunajskej oblasti prostredníctvom konkurencieschopnejších a ekologickejších prístupov, napr. lepším konštrukčným riešením trupu lodí a technologickými inováciami, ktoré môžu zvýšiť výkonnosť existujúcich lodí. To prispieva k celkovému cieľu zvýšiť objem udržateľnej riečnej nákladnej dopravy o 20 % do roku 2020 v porovnaní s rokom 2010.

Pracovná skupina pre jesetera ruského (DSTF) sa snaží zabezpečiť životaschopné populácie jeseterovitých rýb v Dunaji. Tento druh je cenným ukazovateľom kvality vody a zdravia ekosystému, bol však na pokraji vyhynutia v dôsledku nadmerného výlovu, narušenia neresiacej sa populácie, migrácie a straty biotopov. Skupina DSTF prijíma naliehavé opatrenia na zastavenie poklesu tejto populácie.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie v súčasnosti poskytuje vedeckú podporu stratégie EÚ pre podunajskú oblasť v spolupráci s hlavnými vedeckými partnermi z regiónu. Spolu s výročným fórom sa od 24. do 25. júna vo Viedni koná konferencia na vysokej úrovni. Na nej budú predstavené výsledky ich výskumnej činnosti. Na podporu vedeckej spolupráce a racionalizácie výskumných činností sa zavádzajú štyri tematické vedecké zoskupenia.

Ďalšie informácie:

Stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť

3. výročné fórum stratégie EÚ pre podunajskú oblasť, Viedeň

Správa o riadení makroregionálnych stratégií (máj 2014)

Hodnotiaca správa o pridanej hodnote makroregionálnych stratégií

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSDR #Danube

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler (+32 2 296 6565)

Annemarie Huber (+32 2 299 3310)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­-mailom


Side Bar