Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. júna 2014

Rýchlejšie a kvalitnejšie verejné služby pre podniky a občanov – návrh Komisie má urýchliť zrušenie e-bariér

Komisia dnes prijala návrh nového programu, ktorý pomôže členským štátom modernizovať ich verejné správy a poskytovať interoperabilné digitálne služby na vnútroštátnej a európskej úrovni. Nový program – ISA2 – nadväzuje na úspech svojho predchodcu ISA (program na riešenie interoperability pre európske orgány verejnej správy), a ponúka plynulú medzinárodnú a medzirezortnú vzájomnú komunikáciu európskych orgánov verejnej správy.

Ide o nevyhnutnosť, keďže v dnešnej Európe stále viac a viac občanov nachádza prácu a nové bydlisko, a čoraz viac podnikov obchoduje a podniká v rámci celej Únie. Pritom musia často elektronicky komunikovať s orgánmi verejnej správy členských štátov.

Žiaľ, problémy ako zložitosť vnútornej organizačnej štruktúry, zastarané a ťažkopádne postupy či slabá vzájomná spolupráca často vytvárajú elektronické bariéry, ktoré nedovoľujú občanom a podnikom využívať verejné služby efektívne a bránia hladkému fungovaniu vnútorného trhu.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Pod tlakom nedávnej hospodárskej krízy sú členské štáty už teraz nútené znižovať administratívnu záťaž zavádzaním digitálnych služieb a skvalitňovaním prevádzkových postupov. Často sa to však deje na úrovni jednotlivých oddelení, takže chýba interoperabilita na medzirezortnej i celoeurópskej úrovni, a preto tieto zmeny veľmi často vedú k hromadeniu elektronických bariér. To zrejme neteší občanov a podnikateľov, ktorí kvôli týmto prekážkam prichádzajú o svoj čas a peniaze. Rokmi práce na interoperabilite, elektronickej verejnej správe a otvorených údajoch boli vytvorené interoperabilné platformy, ktoré majú potenciál bezprecedentným spôsobom zvýšiť rýchlosť, efektivitu a kvalitu poskytovania verejných služieb. ISA2 je bránou k využitiu tohto potenciálu. Je ústredným prvkom digitálnej agendy pre Európu.

Zo správy uverejnenej minulý mesiac (Správa EÚ o elektronickej verejnej správe za rok 2014) vyplýva, že vlády členských štátov majú stále ďaleko k tomu, aby podnikom a občanom umožnili bezproblémový online prístup k verejným službám, a to čo i len vo vlastnej krajine. Navyše dostupnosť cezhraničných verejných služieb pre štátnych príslušníkov inej krajiny EÚ predstavuje len 42 %, čo je o 30 percentuálnych bodov menej ako v prípade dostupnosti verejných služieb pre vlastných občanov.

Na európskej úrovni je veľa oblastí politiky Únie, ktorých úspešná realizácia závisí od interoperability napr. vnútorný trh, životné prostredie, vnútorné záležitosti a spravodlivosť, clá a dane, zdravotníctvo, elektronická totožnosť a verejné obstarávanie. Vo všetkých týchto oblastiach bude možné program ISA2 využiť.

Súvislosti

Od svojho prvého zavedenia v roku 1995 prešli programy interoperability dlhým obdobím vývoja. Program ISA2 je výsledkom spoločných skúseností a dvoch dekád programov Komisie, ktoré podporovali najskôr zavedenie elektronického prepojenia orgánov verejnej správy, neskôr dostupnosť informácií na internete, potom elektronickú spoluprácu verejných správ a v súčasnosti podporujú realizáciu transakčných služieb v celej Európe.

Program ISA2 bude pokrývať obdobie 2016 – 2020 s rozpočtom 131 miliónov eur. Nahrádza sa ním súčasný program ISA, ktorý sa skončí v decembri 2015 a ktorý priniesol množstvo hodnotných iniciatív, ako sú systém e-Prior (IT systému elektronickej fakturácie a výmeny dokumentov pri verejnom obstarávaní), informačný systém o vnútornom trhu IMI (umožňujúci výmenu informácií medzi štátnymi orgánmi), MT@EC (služba automatického prekladu do všetkých úradných jazykov pre inštitúcie EÚ a členské štáty), ako aj systém umožňujúci online zber vyhlásení o podpore pre európske občianske iniciatívy.

Celé znenie návrhu:

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

Digitálna agenda pre Európu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 2295 4317)

Marilyn Carruthers (+32 2299 9451)


Side Bar