Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 juni 2014

Snellere en betere overheidsdiensten voor bedrijven en burgers: Commissie wil elektronische barrières wegwerken

De Commissie heeft vandaag een voorstel voor een nieuw programma gedaan. Het moet de lidstaten helpen hun overheden te moderniseren en interoperabele digitale diensten op nationaal en Europees niveau aan te bieden. Het nieuwe programma, ISA2, bouwt voort op de succesvolle voorganger ISA (Interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten ) en moet voor naadloze grens- en sectoroverschrijdende elektronische communicatie tussen Europese overheden zorgen.

Dit is van essentieel belang, omdat vandaag de dag in Europa steeds meer burgers in andere EU-landen werken of daar naartoe verhuizen en steeds meer bedrijven met andere landen zaken doen of daar activiteiten ontplooien. Daarbij moeten zij vaak elektronisch in contact treden met overheden van de lidstaten.

Helaas ontstaan er vaak elektronische barrières door problemen zoals complexe organisaties, achterhaalde en moeizame procedures en gebrekkige samenwerking, waardoor burgers en bedrijven overheidsdiensten niet doeltreffend kunnen gebruiken en de soepele werking van de interne markt wordt belemmerd.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič: "De economische crisis dwingt de lidstaten al de administratieve lasten en kosten terug te dringen door digitale diensten in te voeren en zakelijke processen te verbeteren. Het probleem is dat dat vaak alleen op het niveau van afzonderlijke afdelingen gebeurt en dat er niet aan sectoroverschrijdende en Europese interoperabiliteit wordt gedacht. Daardoor ontstaan er vaak nieuwe elektronische barrières. Dat kan voor bedrijven en burgers frustrerend, tijdrovend en duur zijn.

"Er is jarenlang hard gewerkt aan interoperabiliteit, e-overheid en open gegevens, zodat we nu over interoperabele platforms beschikken met het potentieel om overheidsdiensten zeer veel sneller, efficiënter en beter te leveren. Met ISA2 kunnen we dat potentieel aanboren. Het is een kernpunt van de Digitale agenda voor Europa."

Uit een vorige maand gepubliceerd verslag (Commissieverslag over e-overheid 2014) blijkt dat de regeringen van de lidstaten nog veel werk te verzetten hebben om ervoor te zorgen dat bedrijven en burgers zonder problemen toegang tot online-overheidsdiensten krijgen, zelfs binnen de eigen lidstaat. Bovendien bedraagt de beschikbaarheid van grensoverschrijdende overheidsdiensten voor burgers uit andere EU-landen slechts 42 %. Dat is maar liefst 30 procentpunten minder dan de beschikbaarheid van die diensten voor burgers uit de landen zelf.

Op Europees niveau kan EU-beleid vaak alleen succesvol worden uitgevoerd als er voor interoperabiliteit is gezorgd. Dit geldt onder meer voor de interne markt, milieu, binnenlandse zaken en justitie, douane en belastingen, gezondheid, elektronische identiteit en openbare aanbestedingen. Al deze beleidsterreinen hebben baat bij ISA2.

Achtergrond

Sinds de invoering van de interoperabiliteitsprogramma's in 1995 is er veel vooruitgang geboekt. ISA2 is gebaseerd op de collectieve ervaringen die zijn opgedaan in het kader van twintig jaar Commissie-programma's en op de resultaten daarvan: eerst is de invoering van elektronische verbindingen tussen overheden ondersteund, vervolgens de beschikbaarheid van informatie op internet, daarna de elektronische samenwerking tussen overheden en nu de uitvoering van transactiediensten in heel Europa.

ISA2 heeft voor de periode 2016-2020 een budget van 131 miljoen euro. Het dient als vervanging voor het huidige ISA-programma dat in december 2015 afloopt en dat een aantal hoogwaardige initiatieven heeft opgeleverd, waaronder e-Prior (een IT-systeem voor elektronische facturering en de uitwisseling van documenten voor overheidsaanbestedingen), het Informatiesysteem interne markt IMI (waarmee nationale autoriteiten informatie kunnen uitwisselen), MT@EC (een automatisch vertaalsysteem met alle officiële talen dat de EU-instellingen en de lidstaten kunnen gebruiken) en een onlinesysteem voor het verzamelen van steunbetuigingen voor Europese burgerinitiatieven.

Volledige tekst van het voorstel:

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

Een Digitale agenda voor Europa:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)

Contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar