Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. birželio 26 d.

Spartesnės ir geresnės viešosios paslaugos įmonėms ir piliečiams. Komisija ragina pralaužti elektronines kliūtis

Šiandien Komisija priėmė naujos programos, valstybėms narėms padėsiančios modernizuoti administravimo institucijas ir nacionaliniu bei Europos lygmenimis teikti sąveikias skaitmenines paslaugas, pasiūlymą. Pasinaudojus ankstesnės Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų programos ISA laimėjimais, pagal naująją programą ISA2 bus užtikrintas sklandus Europos viešojo administravimo institucijų tarpvalstybinis ir tarpsektorinis elektroninis bendradarbiavimas.

Toks bendradarbiavimas būtinas, nes šiuolaikinėje Europoje piliečiai dirba ir keičia gyvenamąsias vietas, o įmonės prekiauja ir veikia visoje Sąjungoje. Todėl jiems dažnai tenka elektroninėmis priemonėmis bendrauti su valstybių narių institucijomis.

Deja, tokios problemos, kaip organizacijų sudėtingumas, pasenusios ir gremėzdiškos procedūros, bendradarbiavimo stygius dažnai sukuria elektronines kliūtis, trukdančias piliečiams ir įmonėms efektyviai naudotis viešosiomis paslaugomis ir stabdančias sklandų vidaus rinkos veikimą.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Pastarasis ūkio sunkmetis valstybes nares privertė mažinti administracinę naštą ir išlaidas įdiegiant skaitmenines paslaugas ir tobulinant veiklos procesus. Tačiau tokie pokyčiai dažnai sukuria e. kliūtis, nes jie vykdomi atskirose žinybose, todėl neužtikrinama tarpsektorinė ir Europos lygmens sąveika. Taip galima sujaukti įmonių ir piliečių planus ir iššvaistyti jų laiką ir pinigus.

Ilgai kūrus sąveiką ir e. valdžios sprendimus ir siekus duomenų atvirumo, buvo sukurtos sąveikios platformos, kuriomis pasinaudojus galima užtikrinti neregėtą viešųjų paslaugų tiekimo spartą, efektyvumą ir kokybę. Šį potencialą realizuoti padės programa ISA2. Ji yra esminis Europos skaitmeninės darbotvarkės elementas.“

Praėjusį mėnesį paskelbtos 2014 m. ES e. valdžios ataskaitos duomenimis, valstybės narės turi dar daug padaryti, kad įmonėms ir piliečiams elektroninės viešosios paslaugos būtų be trukdžių prieinamos net toje pačioje valstybėje narėje. Be to, galimybė piliečiui gauti viešąsias paslaugas iš kitos ES valstybės narės tesiekia 42 proc., arba yra 30 procentinių punktų mažesnė, palyginti su tos pačios valstybės piliečio galimybe pasinaudoti viešosiomis paslaugomis.

Nuo sąveikos Europos lygmeniu priklauso, kaip sėkmingai bus vykdoma įvairių sričių Sąjungos politika, pavyzdžiui, vidaus rinkos, aplinkos, vidaus reikalų ir teisingumo, muitinių ir mokesčių, sveikatos, elektroninės atpažinties ir viešojo pirkimo. Programa ISA2 bus naudinga visose srityse.

Pagrindiniai faktai

1995 m. pradėtos įgyvendinti sąveikos programos. Per tą laiką pasiekta nemažų laimėjimų. Komisija du dešimtmečius vykdo programas. Pagal pirmąsias skatinta užmegzti elektroninius viešojo administravimo institucijų ryšius, pagal kitas – pateikti informaciją internete, elektroninėmis priemonėmis bendradarbiauti teikiant viešąsias paslaugas. O dabar siekiama įdiegti visoje Europoje sąveikias paslaugas. Visa šia gauta apibendrinta patirtimi ir rezultatais grindžiama programa ISA2.

2016–2020 m. įgyvendinsimai programai ISA2 numatyta skirti 131 mln. EUR. Ji pakeis 2015 m. gruodžio mėn. pasibaigsiančią programą ISA, pagal kurią parengta daug vertingų iniciatyvų, pavyzdžiui, elektroninių sąskaitų išrašymo ir keitimosi viešojo pirkimo dokumentais IT sistema e. Prior, vidaus rinkos informacinė sistema IMI (ja naudodamosi nacionalinės institucijos keičiasi informacija), ES institucijoms ir valstybėms narėms skirta automatinio vertimo į visas Sąjungos oficialiąsias kalbas priemonė MT@EC, ir sistema, kuria naudojantis galima elektroniniu būdu išreikšti pritarimą Europos piliečių iniciatyvoms.

Visas pasiūlymo tekstas

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

Europos skaitmeninė darbotvarkė

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili, tel. +32 2 295 43 17

Marilyn Carruthers, tel.+32 2 299 94 51


Side Bar