Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. juuni 2014

Tänu komisjoni ettepanekule kaotada elektroonilised tõkked tagatakse paremad ja kiiremad avalikud teenused nii kodanikele kui ka ettevõtjatele

Komisjon võttis täna vastu ettepaneku uue programmi kohta, et aidata liikmesriikidel moderniseerida oma haldust ning pakkuda koostalitlusvõimelisi digitaalteenuseid nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Uue programmi ISA2 aluseks on tema eelkäija ISA (Euroopa haldusasutuste koostalitlusvõimealased lahendused) saavutatud edu, millega tagatakse tõrgeteta piiriülene ja valdkondadevaheline elektrooniline suhtlemine Euroopa haldusasutuste vahel.

See on ülioluline, sest tänapäeval töötab üha enam eurooplasi mõnes muus riigis või kolib mujale elama ning ettevõtted ajavad äri või tegutsevad mitmes riigis. Seejuures peavad nad sageli suhtlema elektrooniliselt liikmesriikide ametiasutustega.

Kahjuks tekitavad sellised probleemid nagu korralduslik keerukus, iganenud ja koormavad menetlused ning vähene koostöö sageli elektroonilisi takistusi, mis ei lase kodanikel ja ettevõtjatel avalikke teenuseid tõhusalt kasutada ning takistavad siseturu sujuvat toimimist.

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ütles: „Hiljutise majanduskriisi surve tõttu liikmesriigid juba vähendavad halduskoormust ja kulusid, võttes kasutusele digitaalteenused ja tõhustades ettevõtlustoiminguid. Kuna see toimub sageli osakonna tasandil ning puudub valdkondadeülene ja Euroopa tasandi koostalitlusvõime, siis põhjustavad need muudatused tihti elektroonilisi tõkkeid. See tekitab ettevõtjatel ja kodanikel pinget ning kulutab nende aega ja raha.

Pärast aastatepikkust tööd koostalitlusvõime parandamiseks, e-valitsuse loomiseks ja avatud andmete kättesaadavaks tegemiseks on tänu koostalitlusvõimelistele platvormidele nüüd võimalik tagada avalike teenuste osutamise enneolematu kiirus, tõhusus ja kvaliteet. ISA2 võimaldab seda kõike ära kasutada. See on kesksel kohal Euroopa digitaalarengu tegevuskava elluviimisel.

Mais avaldatud aruandest (ELi e-valitsuse 2014. aasta aruanne) selgub, et liikmesriikide valitsustel on veel palju teha, et tagada isegi liikmesriigis ettevõtjatele ja kodanikele takistusteta juurdepääs internetipõhistele avalikele teenustele. Avalikest teenustest on kõigest 42% piiriüleselt kättesaadavad mõne muu ELi liikmesriigi kodanikele – see näitaja on 30 protsendipunkti väiksem kui vastav näitaja avalike teenuste kättesaadavuse kohta liikmesriigi enda kodanikele.

Euroopa tasandil sõltub edukas rakendamine paljudes liidu poliitikavaldkondades koostalitlusvõimest. Sellised valdkonnad on näiteks siseturg, keskkond, justiits- ja siseküsimused, toll ja maksundus, tervishoid, elektrooniline identiteet ning riigihanked. ISA2 tooks kasu kõikides neis valdkondades.

Taust

Koostalitlusvõime programmid on alates nende kasutuselevõtmisest 1995. aastal palju edasi arenenud. ISA2 põhineb ühistel kogemustel ja selliste komisjoni programmide kahe aastakümne jooksul saavutatud tulemustel, millega kõigepealt toetati haldusasutuste vahelise elektroonilise ühenduse loomist, siis teabe kättesaadavust internetis, seejärel avalike teenuste elektroonilist koostoimivust ja nüüd toetatakse tehinguteenuste rakendamist kogu Euroopas.

ISA2 hõlmab ajavahemikku 2016–2020 ning programmi toetamiseks on ette nähtud 131 miljonit eurot. Sellega asendatakse praegune ISA programm, mis lõppeb detsembris 2015 ning mis hõlmab paljusid väärtuslikke algatusi nagu rakendus e-Prior (elektroonilise arveldamise ja riigihankedokumentide edastamise süsteem), siseturu infosüsteem (võimaldab liikmesriikide ametiasutustel infot vahetada), programm MT@EC (masintõlketeenus kõikides ametlikes keeltes ELi institutsioonide ja liikmesriikide jaoks) ning süsteem, mis võimaldab Euroopa kodanikualgatuse toetusavaldusi koguda veebipõhiselt.

Ettepaneku terviktekst:

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

Euroopa digitaalne tegevuskava:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)

Kontaktisikud:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar