Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2014

Ταχύτερες και καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, χάρη στα κίνητρα που προτείνει η Επιτροπή για την εξάλειψη των ηλεκτρονικών φραγμών

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους και να παρέχουν διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το νέο πρόγραμμα, ISA2, θα βασιστεί στην επιτυχία του προηγούμενου προγράμματος, ISA (Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις), ώστε να διασφαλίζει την απρόσκοπτη ηλεκτρονική διασυνοριακή ή διατομεακή συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών δημοσίων διοικήσεων.

Πρόκειται για κάτι σημαντικό, καθώς στη σημερινή Ευρώπη, όλο και περισσότεροι πολίτες εργάζονται και μετακινούνται, και επιχειρήσεις εμπορεύονται και λειτουργούν σε ολόκληρη την Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, πολίτες και επιχειρήσεις έρχονται συχνά σε επαφή με τις διοικήσεις των κρατών μελών με ηλεκτρονικά μέσα.

Δυστυχώς, προβλήματα όπως η οργανωτική πολυπλοκότητα, οι απαρχαιωμένες και χρονοβόρες διαδικασίες και η έλλειψη συνεργασίας πολύ συχνά δημιουργούν ηλεκτρονικούς φραγμούς που εμποδίζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεσματικά και δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ο αντιπρόεδρος Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε: «Υπό την πίεση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, τα κράτη μέλη μειώνουν ήδη τα διοικητικά εμπόδια και τις δαπάνες, καθιερώνοντας ψηφιακές υπηρεσίες και βελτιώνοντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Ωστόσο, επειδή αυτό συχνά συμβαίνει σε επίπεδο υπουργείων και στερείται διατομεακού χαρακτήρα και διαλειτουργικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αλλαγές αυτές πολύ συχνά δημιουργούν ηλεκτρονικούς φραγμούς. Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει απογοήτευση στις επιχειρήσεις και τους πολίτες και να οδηγήσει σε σπατάλη χρόνου και χρήματος.

«Χάρη στις πολυετείς προσπάθειες για διαλειτουργικότητα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανοιχτά δεδομένα, οι διαλειτουργικές πλατφόρμες έχουν σήμερα τη δυνατότητα να παρέχουν πρωτοφανείς γρήγορες, αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα ISA2 είναι το κλειδί που θα ξεκλειδώσει αυτή τη δυνατότητα και κατέχει κεντρικό ρόλο στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη».

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα (έκθεση της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2014) δείχνει ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών έχουν ακόμη μακρύ δρόμο να διανύσουν προκειμένου να δοθεί στις επιχειρήσεις και στους πολίτες απρόσκοπτη πρόσβαση σε διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες ακόμη και εντός του ίδιου κράτους μέλους. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα διασυνοριακών δημοσίων υπηρεσιών σε υπηκόους διαφορετικής χώρας της ΕΕ ανέρχεται μόλις στο 42% — βρίσκεται δηλαδή 30 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τη διαθεσιμότητα δημόσιων υπηρεσιών για υπηκόους της χώρας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλές πολιτικές της Ένωσης χρειάζονται τη διαλειτουργικότητα για να υλοποιηθούν, όπως π.χ. η εσωτερική αγορά, το περιβάλλον, οι εσωτερικές υποθέσεις και η δικαιοσύνη, οι τελωνειακές και φορολογικές υποθέσεις, η υγεία, η ηλεκτρονική ταυτότητα και οι δημόσιες συμβάσεις. Όλες αυτές οι πολιτικές θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα ISA2.

Ιστορικό

Τα προγράμματα διαλειτουργικότητας έχουν εξελιχθεί σημαντικά αφότου καθιερώθηκαν για πρώτη φορά το 1995. Το πρόγραμμα ISA2 βασίζεται στη συλλογική πείρα και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων της Επιτροπής, τα οποία επί δύο δεκαετίες έχουν στηρίξει αρχικά την εγκατάσταση ηλεκτρονικών συνδέσεων μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων, στη συνέχεια τη διαθεσιμότητα πληροφοριών στο διαδίκτυο και την ηλεκτρονική συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών, και σήμερα την εφαρμογή των διαδραστικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το ISA2 θα καλύψει το διάστημα 2016-2020 με χρηματοδοτικά κονδύλια 131 εκατ. ευρώ. Αντικαθιστά το ισχύον πρόγραμμα ISA που λήγει στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, το οποίο οδήγησε σε διάφορες σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως το e-PRIOR (ένα σύστημα ΤΠ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ανταλλαγή εγγράφων για δημόσιες συμβάσεις), το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά ΙΜΙ (που επιτρέπει στις εθνικές αρχές να ανταλλάσσουν πληροφορίες), το MT@EC (μια υπηρεσία αυτόματης μετάφρασης σε όλες τις επίσημες γλώσσες για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη) και ένα σύστημα για την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών.

Πλήρες κείμενο της πρότασης:

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar