Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. června 2014

Rychlejší a lepší veřejné služby pro podniky i občany – Komise odstraňuje elektronické překážky

Komise dnes přijala návrh nového programu, který pomůže členským státům modernizovat jejich administrativu a který na národní i evropské úrovni zajistí interoperabilní digitální služby. Nový program, ISA2, naváže na svého úspěšného předchůdce, ISA (řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy), a zajistí hladkou elektronickou komunikaci mezi evropskými správními orgány, ať už k ní dochází přeshraničně nebo mezi různými odvětvími.

To je velmi důležité, protože v dnešní Evropě stále více občanů pracuje a pohybuje se napříč Unií a stejně tak v rámci celé Unie obchodují a působí i firmy. Přitom musí často elektronicky komunikovat se správními orgány členských států.

Problémy v podobě komplikovaných organizačních struktur, zastaralých a zdlouhavých procedur a chybějící spolupráce však bohužel velmi často vytvářejí elektronické překážky, které občanům a podnikům neumožňují efektivně využívat veřejné služby a brání řádnému fungování vnitřního trhu.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič uvedl: „Členské státy v důsledku tlaku nedávné hospodářské krize již snižují administrativní zátěž a náklady, zavádějí digitální služby a zdokonalují procesy. To však často probíhá pouze na úrovni jednotlivých úřadů, takže chybí interoperabilita napříč odvětvími a na evropské úrovni. Tyto změny tak velmi často vytvářejí elektronické bariéry, kvůli kterým podniky a občané ztrácejí čas a peníze a pociťují frustraci.

Díky mnoholeté práci v oblasti interoperability, elektronické veřejné správy a otevřených dat mají nyní interoperabilní platformy potenciál dosáhnout v poskytování veřejných služeb nebývalé rychlosti, efektivity a kvality. Program ISA2 je klíčem k uvolnění tohoto potenciálu. Má zásadní význam pro Digitální agendu pro Evropu.“

Minulý měsíc zveřejněná Zpráva Komise o elektronické veřejné správě z roku 2014 ukazuje, že vlády členských států ještě zdaleka nedokáží zajistit podnikům a občanům bezproblémový přístup k veřejným službám online – dokonce ani v rámci vlastní země. Dostupnost přeshraničních veřejných služeb pro státní příslušníky jiné země EU navíc dosahuje pouze 42 %, což je o 30 procentních bodů méně než v případě služeb pro vlastní státní příslušníky.

Na evropské úrovni závisí úspěšná realizace mnoha oblastí unijní politiky na interoperabilitě – příkladem jsou vnitřní trh, životní prostředí, vnitřní věci a spravedlnost, cla a daně, zdravotnictví, elektronická identita a zadávání veřejných zakázek. Pro všechny tyto oblasti bude program ISA2 prospěšný.

Souvislosti

Programy interoperability se od svého prvního zavedení v roce 1995 značně změnily. Program ISA2 vychází z kolektivních zkušeností a z výsledků programů Komise za dvě desetiletí, které nejprve podpořily elektronické propojení mezi orgány veřejné správy, potom dostupnost informací na internetu, následně elektronickou spolupráci veřejných služeb a nyní provádění transakčních služeb napříč Evropou.

ISA2 má na období let 2016–2020 k dispozici finanční prostředky ve výši 131 milionů eur. Nahradí stávající program ISA, který skončí v prosinci 2015 a který přinesl řadu hodnotných iniciativ, mimo jiné e-PRIOR (IT systém pro elektronickou fakturaci a výměnu dokumentů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek), systém IMI pro výměnu informací o vnitřním trhu, který vnitrostátním orgánům umožňuje výměnu informací, MT@EC (službu strojového překladu ve všech úředních jazycích pro orgány EU a členské státy) a systém umožňující online sběr prohlášení o podpoře evropských občanských iniciativ.

Plné znění návrhu:

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

Digitální agenda pro Evropu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)

Kontaktní osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar