Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 юни 2014 г.

По-бързи и по-качествени обществени услуги за бизнеса и гражданите – Комисията предлага да се даде тласък за премахване на електронните бариери

Днес Комисията прие предложение за нова програма, която да помогне на държавите членки да модернизират своите администрации и да предоставят оперативно съвместими цифрови услуги на национално и европейско равнище. Новата програма ISA2 се базира на успеха на предишната програма ISA (Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации) и ще осигури гладко взаимодействие по електронен път между европейските публични администрации във всички страни и сектори.

Това е от съществено значение, тъй като в съвременна Европа все повече граждани работят или се преместват в различни страни от Съюза и все повече предприятия извършват дейност отвъд границите на собствената си страна. В тази връзка на тях често им се налага да взаимодействат с администрациите на държавите членки по електронен път.

За съжаление обаче проблеми като сложност на организационните структури, остарели и тромави процедури и липса на сътрудничество често създават електронни бариери, които пречат на гражданите и предприятията да използват ефективно обществените услуги и възпрепятстват гладкото функциониране на вътрешния пазар.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви: „Притиснати от неотдавнашната икономическа криза, страните членки вече ограничават административната тежест и разходите, като въвеждат електронни услуги и подобряват стопанските процеси. Тъй като обаче това често се извършва на равнище на съответните министерства и липсва оперативна съвместимост на междусекторно и европейско равнище, тези промени много често създават електронни бариери. Това може да причини неудобства за бизнеса и гражданите и да им коства време и пари.

След години на работа в областта на оперативната съвместимост, електронното управление и свободно достъпните данни, днес оперативно съвместимите платформи вече имат потенциал за разгръщане на безпрецедентна скорост, ефективност и качество при предоставянето на обществени услуги. ISA2 е ключът, който ще отключи този потенциал. Тази програма е в центъра на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.“

Публикуван миналия месец доклад на Европейската комисия за електронното управление 2014 показва, че правителствата на държавите членки все още трябва да извървят дълъг път, преди да могат да предоставят на предприятията и гражданите безпроблемен достъп до онлайн обществени услуги, дори в рамките на една-единствена държава членка. Освен това достъпността на трансгранични обществени услуги за граждани на друга страна от ЕС е едва 42% — 30 процентни пункта по-малко от достъпността на обществени услуги за граждани на съответната страна членка.

На европейско равнище успешното прилагане на политиката на ЕС в много области, като например вътрешен пазар, околна среда, вътрешни работи и правосъдие, митници и данъчно облагане, здравеопазване, електронна самоличност и обществени поръчки, зависи от оперативната съвместимост. Всички тези области са включени в ISA2.

Контекст

Програмите за оперативна съвместимост отбелязаха значителен напредък от първоначалното си въвеждане през 1995 г. ISA2 се основава на общия опит и на резултатите от две десетилетия програми на Комисията, които първо подкрепяха създаването на електронни връзки между публичните администрации, след това наличието на информация в интернет и електронното сътрудничество между обществените услуги, а сега и въвеждането на трансакционни услуги в цяла Европа.

ISA2 ще обхваща периода 2016–2020 г. и ще разполага с бюджет от 131 млн. евро. Тя замества настоящата програма ISA, която приключва през декември 2015 г. и която доведе до редица инициативи с висока стойност — e-Prior (информационна система за електронно фактуриране и обмен на документи за обществени поръчки); информационната система за вътрешния пазар – IMI (позволява на националните органи да обменят информация); MT@EC (услуга за машинен превод на всички официални езици за институциите и страните-членки на ЕС) и система за събиране на изявленията за подкрепа онлайн за европейски граждански инициативи.

Пълен текст на предложението:

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

Програма в областта на цифровите технологии за Европа:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar