Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 juni 2014

Fyra av fem lärare i EU känner sig underskattade – kommissionen efterlyser åtgärder

Mer än var tredje lärare i EU arbetar i skolor som har brist på behörig personal och nästan hälften av rektorerna säger att det råder brist på lärare för elever med särskilda behov. Nästan 90 procent av lärarna uppger att de är nöjda med sitt arbete, men 81 procent anser att läraryrket inte värdesätts i samhället. Även om lärarna känner sig väl rustade för jobbet har inte alla tillgång till stöd i början av sin karriär. Detta är några av de viktigaste resultaten i OECD:s internationella undersökning Talis, som tittar på lärarnas yrkesvardag. Undersökningen omfattar synpunkter från 55 000 högstadielärare och skolledare i EU. EU-kommissionen har analyserat resultaten och dess konsekvenser för EU:s utbildningspolitik i en rapport som läggs fram i dag.

Undersökningen gjordes i 19 EU-länder och regioner (Belgien – nederländsktalande delen, Bulgarien, Cypern, Danmark, England, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige och Tjeckien) samt i 15 andra länder (Australien, Brasilien, Chile, Förenade Arabemiraten (Abu Dhabi), Island, Israel, Japan, Kanada (Alberta), Malaysia, Mexiko, Norge, Serbien, Singapore, Sydkorea och USA).

Några av Talisresultaten har oroväckande konsekvenser för läraryrkets framtid, säger EU:s utbildningskommissionär Androulla Vassiliou. Om inte EU-länderna gör något för att locka till sig och behålla de bästa lärarna undergrävs vårt arbete med att stärka utbildningens kvalitet i EU. Kommissionen vill hjälpa länderna att ta fram strategier för att göra läraryrket mer attraktivt.

Resultaten för EU och kommissionens rekommendationer

Enligt rektorerna arbetar 36 procent av EU:s lärare i skolor med brist på behöriga och/eller duktiga lärare (gäller främst England, Estland, Nederländerna och Rumänien medan Estland, Frankrike, Kroatien, Nederländerna och Spanien har brist på lärare för elever med särskilda behov). Kommissionens rekommendation: EU-länderna bör införa långsiktiga strategier för att locka till sig och behålla de bästa lärarna. Det kan handla om att stärka lärarutbildningen, undersöka flexibla vägar in i yrket (även från andra yrken) och ge möjligheter till fortbildning och karriärutveckling.

Lärare känner sig i regel bättre förberedda för sitt arbete när den formella utbildningen omfattar rätt kombination av innehåll, undervisnings- och inlärningsmetoder och praktik. Rekommendation: Lärarutbildningen bör omfatta alla dessa delar för att bättre förbereda lärarna för deras arbete. Kompetensutvecklingen bör inriktas mer på it i undervisningen och kunskaper som krävs för att undervisa elever med särskilda behov.

Nästan 40 procent av skolledarna uppger att deras skolor inte erbjuder formella introduktionskurser eller stöd i början av karriären. Tillgången till stöd är särskilt låg i Polen, Portugal och Spanien. Rekommendation: EU-länderna bör se till att den grundläggande lärarutbildningen följs upp med stöd till nyanställda. EU:s utbildningsministrar enades nyligen om att stärka lärarutbildningen och utveckla kompetensramar som tydligt anger vilka färdigheter och egenskaper som lärarna behöver i olika skeden av sin karriär.

15 procent av lärarna säger att de inte gick någon fortbildning föregående år. Ungefär hälften av lärarna följer aldrig andra lärares undervisning och nästan var femte deltar aldrig i kollaborativt lärande. Rekommendation: EU-länderna bör lägga större vikt vid effektiv yrkesutveckling och kollaborativt lärande eftersom det uppmuntrar lärarna att använda innovativa undervisnings- och inlärningsmetoder (t.ex. undervisning i små grupper och it-användning) och dessutom ökar jobbtillfredsställelsen. Med varierade undervisningsmetoder blir eleverna dessutom bättre rustade för vidare studier och för arbetsmarknaden, vilket framgår av kommissionens initiativ om en ny syn på utbildning och öppen utbildning.

Informationsmöten om Talis

Talisresultaten presenteras officiellt i Tokyo den 25 juni där det sjuttonde seminariet mellan OECD och Japan och ett informellt möte mellan utbildningsministrarna äger rum. Jan Truszczyński, kommissionens generaldirektör för utbildning och kultur, kommer att presentera kommissionens analys.

En teknisk genomgång för utbildningsaktörer (också öppen för pressen) om Talisresultaten och kommissionens rekommendationer hålls i Bryssel den 25 juni kl. 14:30 i auditoriet i Madoubyggnaden (Place Madou 1). Rapporterna presenteras av Michael Davidson som leder OECD:s Talisteam, och Jan Pakulski, chef för kommissionens enhet för statistik, studier och undersökningar för utbildning och kultur.

Bakgrund

Talis – internationell undersökning av lärarnas situation

Detta är OECD:s andra Talisundersökning. Den första gjordes 2009. Undersökningen är den viktigaste källan till lärarnas och rektorernas syn på undervisningen, karriärmöjligheterna och skolmiljön. Undersökningen bygger på ett frågeformulär som skickas ut till lärare och skolledare. Över 55 000 högstadielärare i 3 300 skolor i EU svarade den här gången och fick representera en lärarkår på nästan 1,5 miljoner i de 19 EU-länder som deltog. Om man räknar med de övriga 15 länder som deltog svarade nästa 110 000 lärare (som representerar en yrkeskår på nästan 4 miljoner lärare).

Erasmus+

EU-kommissionen samarbetar med medlemsländerna för att kartlägga och sprida bra lösningar och ge stöd och rådgivning. Genom Erasmus+, det nya EU-programmet för utbildning, ungdom och idrott (2014-2020), kan lärare få bidrag för att fortbilda sig utomlands. Programmet stöder också partnerskap mellan skolor, högskolor och lärarutbildningar för att utveckla innovativa strategier för undervisning. Genom skolnätverket eTwinning kan lärare utbyta idéer med sina kollegor i hela Europa.

Läs mer

Rådets slutsatser om effektiv lärarutbildning (2014)

Rådets slutsatser om effektivt ledarskap inom utbildning (2013)

Meddelande från kommissionen (2013), En öppen utbildning: Innovativ inlärning och undervisning med ny teknik och öppna utbildningsresurser för alla

Meddelande från kommissionen (2012), En ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska resultat

Kommissionens arbetsdokument (2012): Stöd till lärarna för bättre studieresultat

OECD, resultaten från Talis 2013

Androulla Vassilious webbplats

Europeiska kommissionen: Webbplats om utbildning

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar