Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 juni 2014

Commissie roept op tot actie - 80% van de leerkrachten in de EU voelt zich ondergewaardeerd

Meer dan een derde van alle leerkrachten in de Europese Unie werkt in scholen met een tekort aan gekwalificeerd personeel, en bijna de helft van de schoolleiders meldt een tekort aan leerkrachten voor leerlingen met speciale behoeften. Bijna 90 % van de leerkrachten in de EU zegt tevreden te zijn met hun baan, maar tegelijkertijd meent 81 % dat lesgeven weinig gewaardeerd wordt in de samenleving. Leerkrachten achten zich goed voorbereid op hun werk, maar ondersteuning in de beginfase van hun loopbaan is niet altijd beschikbaar. Dit zijn enkele van de voornaamste bevindingen van het nieuwe "Teaching and Learning International Survey" (TALIS), een enquête verricht door de Organisatie voor Economische Samenwerking en ontwikkeling (OESO). Deze enquête betreft de mening van leerkrachten zelf over hun arbeidsvoorwaarden en carrièremogelijkheden en is gebaseerd op feedback van 55 000 leerkrachten en schoolleiders in het lager secundair onderwijs in de EU. De Europese Commissie heeft de TALIS-bevindingen en de implicaties daarvan voor het EU-beleid inzake onderwijs en opleiding geanalyseerd in een verslag dat eveneens vandaag gepubliceerd wordt.

TALIS geeft de opvattingen weer van leerkrachten in het lager secundair onderwijs in 19 landen en regio's in de EU (BE nl, BG, ES, CZ, CY, DK, EE, FI, FR, HR, IT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SK, UK-ENG) en in 15 andere landen: de Verenigde Staten, Australië, Brazilië, Chili, Servië, Singapore, IJsland, Israël, Japan, Maleisië, Zuid-Korea, Mexico, Noorwegen, Abu Dhabi en de Canadese provincie Alberta.

"Enkele van de signalen die wij uit de TALIS-enquête kunnen vernemen, zijn zorgwekkend wat de toekomst van het vak van leraar betreft. Tenzij de lidstaten actie ondernemen om goede nieuwe leraren aan te trekken en te behouden, komt de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Europa in gevaar. De Commissie is bereid lidstaten te assisteren bij het ontwikkelen van beleid en maatregelen om lesgeven een aantrekkelijker beroep te maken," verklaarde Androulla Vassiliou, de Europese Commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken.

TALIS-bevindingen in de EU en aanbevelingen van de Europese Commissie:

36 % van de leerkrachten in de EU werkt in scholen waar een tekort aan gekwalificeerde en/of goed presterende leraren bestaat (dit betreft hoofdzakelijk NL, RO, EE en UK-ENG, terwijl FR, NL, HR, ES en EE tekorten aan leraren voor leerlingen met speciale behoeften melden), naar de mening van de schoolleiders (directeuren). Aanbeveling van de Commissie: de lidstaten dienen langetermijnstrategieën te ontwikkelen om goede leraren aan te trekken en te behouden. Daarbij valt te denken aan onder andere verbetering van opleidingsprogramma's; het openen van nieuwe trajecten naar het beroep (ook later in het beroepsleven); meer mogelijkheden voor professionele ontwikkeling; en bevordering gebaseerd op transparante criteria.

Leraren voelen zich beter voorbereid op hun werk als hun formele opleiding een combinatie omvat van inhoud, onderwijs- en leermethoden, en praktijktraining voor de klas in de vakken die zij gaan onderwijzen. Aanbeveling: de lerarenopleiding zou al deze terreinen moeten bestrijken teneinde leraren beter op hun beroep voor te bereiden. Wat hun professionele ontwikkeling betreft, zou er meer nadruk moeten liggen op het gebruik van ICT in de klas en op de vereiste vaardigheden om les te geven aan leerlingen met speciale behoeften.

Bijna 40 % van de schoolleiders meldt dat op hun school geen formeel introductieprogramma of formele ondersteuning aan het begin van de loopbaan aangeboden wordt; het aanbod van dergelijke programma's is bijzonder laag in PT, PL en ES. Aanbeveling: lidstaten dienen ervoor te zorgen dat de initiële lerarenopleiding gevolgd wordt door systematische ondersteuning aan het begin van de loopbaan. De ministers van onderwijs van de EU zijn onlangs overeengekomen lerarenopleidingen te versterken en competentiekaders te ontwikkelen die duidelijk aangeven welke vaardigheden en kwaliteiten van leraren verwacht worden in de verschillende fasen van hun loopbaan.

15 % van de leraren gaf aan dat zij in het afgelopen jaar geen enkele vorm van bij- of nascholing gehad hadden; ongeveer 50 % ziet nooit hoe hun collega's lesgeven; bijna 20 % neemt nooit deel aan samenwerkend leren. Aanbeveling: lidstaten dienen meer nadruk te leggen op effectieve professionele ontwikkeling en samenwerkend leren, aangezien dat leraren aanmoedigt om innovatieve onderwijs- en leermethoden te gebruiken (bv. kleine groepen onderwijzen; gebruik van ICT) en hun arbeidssatisfactie verhoogt. Gevarieerde lesmethoden bereiden leerlingen beter voor op latere studies en op de arbeidsmarkt, zoals geïillustreerd door de beleidsinitiatieven van de Europese Commissie inzake Rethinking Education en Opening up Education.

TALIS-briefing

De resultaten van de TALIS-enquête zullen officieel bekend worden gemaakt in Tokio, waar het 17de OESO/Japan-seminar en een informele vergadering van ministers van onderwijs plaatsvinden op 25 juni. Jan Truszczynski, de directeur-generaal van het DG Onderwijs en cultuur van de Commissie, zal de beleidsanalyse van de Commissie presenteren.

Een aanvullende technische briefing voor stakeholders op de terreinen onderwijs en opleiding (waartoe de media ook toegang hebben) over de TALIS-bevindingen en de aanbevelingen van de Commissie zal worden gehouden in Brussel op 25 juni om 14.30 uur in het Madou-auditorium (Place Madou 1). Michael Davidson, hoofd van het OESO/TALIS-team, en Jan Pakulski, hoofd van de eenheid "Statistieken, studies en enquêtes" van het DG Onderwijs en cultuur van de Commissie, zullen de verslagen presenteren.

Achtergrond

Teaching and Learning International Survey (TALIS)

Dit is de tweede maal dat de OESO een TALIS-enquête publiceert (de eerste verscheen in 2009). Deze enquête is de voornaamste bron van informatie van de kant van leerkrachten en schoolleiders over lesgeven, arbeidsvoorwaarden en schoolomgevingen. De enquête is gebaseerd op een vragenlijst die aan leerkrachten en schoolleiders is toegezonden. Onder de respondenten waren meer dan 55 000 leerkrachten in het lager secundair onderwijs in de EU, die een geschatte lerarenpopulatie van bijna 1,5 miljoen in de deelnemende 19 EU-landen vertegenwoordigen. In totaal, de andere 15 bij de enquête betrokken landen meegerekend, hebben bijna 110 000 leerkrachten, die een geschatte lerarenpopulatie van bijna 4 miljoen vertegenwoordigen, de ingevulde vragenlijst geretourneerd.

Erasmus+

De Europese Commissie werkt samen met EU-lidstaten om effectieve beleidsmaatregelen te identificeren en uit te wisselen, en steun en advies te bieden. Erasmus+, het nieuwe EU-programma voor onderwijs, jeugdzaken en sport (2014-2020), biedt subsidies voor uitwisselingen van leraren om hun professionele ontwikkeling te bevorderen en ondersteunt partnerschappen tussen scholen, universiteiten en lerarenopleidingen om innovatieve benaderingen inzake onderwijs te ontwikkelen. Door het eTwinning schools-netwerk kunnen leraren ideeën uitwisselen met hun collega's in heel Europa.

Voor meer informatie

Council Conclusions on Effective Teacher Education (2014)

Council conclusions on Effective Leadership in Education (2013)

European Commission Communication (2013), Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources

European Commission Communication (2012), Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes

Commission Staff Working Document (2012): Supporting the Teaching Profession for Better Learning Outcomes

OECD, TALIS 2013 Results

Website van commissaris Vassiliou

Europese Commissie:website over Education and Training

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar