Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 25. jūnijā

Komisija aicina veikt pasākumus: aptauja parāda, ka vairāk nekā 80 % skolotāju Eiropas Savienībā jūtas nenovērtēti

Vairāk nekā trešdaļa skolotāju Eiropas Savienībā strādā skolās, kur trūkst kvalificētu darbinieku, un gandrīz puse skolu vadītāju norādījuši, ka trūkst skolotāju skolēniem ar īpašām vajadzībām. Kaut arī gandrīz 90 % skolotāju Eiropas Savienībā apgalvo, ka ir apmierināti ar savu darbu, 81 % uzskata, ka skolotāja profesija netiek novērtēta sabiedrībā. Lai gan skolotāji jūtas sagatavoti darbam, atbalsts karjeras sākumposmā nav pieejams visiem. Tādi ir daži no galvenajiem secinājumiem, kas tika izdarīti pēc jaunā starptautiskā mācīšanas un mācīšanās apsekojuma (TALIS), ko īstenoja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO). Šajā apsekojumā, kura pamatā ir skolotāju izjūtas un viedoklis par viņu darba apstākļiem, piedalījās un komentārus izteica 55 000 pamatskolu vadītāji un skolotāji Eiropas Savienībā. Eiropas Komisija ir izanalizējusi TALIS apsekojuma rezultātus un ar tiem saistītos secinājumus, kas skar ES politiku izglītības un apmācības jomā, ziņojumā, kas arī publicēts šodien.

TALIS atspoguļo pamatskolas skolotāju viedokli 19 ES valstīs un reģionos (Beļģijas flāmu kopienā, Bulgārijā, Spānijā, Čehijā, Kiprā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Horvātijā, Itālijā, Latvijā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Zviedrijā, Slovākijā, Anglijā), kā arī 15 citās valstīs: Amerikas Savienotajās valstīs, Austrālijā, Brazīlijā, Čīlē, Serbijā, Singapūrā, Islandē, Izraēlā, Japānā, Malaizijā, Dienvidkorejā, Meksikā, Norvēģijā, Abudabi un Albertā (Kanāda).

“Daži no TALIS apsekojuma izrietoši vēstījumi vieš bažas par skolotāju profesijas nākotni. Ja dalībvalstis neveiks pasākumus, lai piesaistītu un paturētu labākos skolotājus, Eiropā tiks kavēta virzība izglītības kvalitātes pilnveidošanā. Komisija ir gatava palīdzēt dalībvalstīm tādas politikas un pasākumu izstrādē, kuru mērķis ir padarīt skolotāja darbu pievilcīgu,” paziņoja ES komisāre izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietās Andrula Vasiliu.

Eiropas Savienībai svarīgi TALIS secinājumi un Eiropas Komisijas ieteikumi

Saskaņā ar skolu vadītāju (direktoru) teikto 36 % ES skolotāju strādā skolās, kur trūkst kvalificētu un/vai kompententu skolotāju (galvenokārt Nīderlandē, Rumānijā, Igaunijā, Anglijā; savukārt Francijā, Nīderlandē, Horvātijā, Spānijā un Igaunijā trūkst skolotāju skolēniem ar īpašām vajadzībām). Komisijas ieteikums: dalībvalstīm būtu jāievieš ilgtermiņa stratēģijas, lai piesaistītu un paturētu labākos skolotājus. Attiecīgie pasākumi varētu būt nostiprināt skolotāju izglītības programmas, izpētīt elastīgas iespējas pāriešanai uz šo profesiju (arī karjeras vidusposmā), kā arī nodrošināt profesionālās attīstības un karjeras virzības iespējas, pamatojoties uz caurskatāmiem kritērijiem.

Uzskata, ka skolotāji jūtas sagatavoti darbam, kad viņu formālā izglītība apvieno saturu, mācīšanas un mācīšanās metodes un praksi klasē priekšmetiem, kurus viņi māca. Ieteikums: skolotāju izglītībai būtu jāaptver visas šīs jomas, lai viņus labāk sagatavotu viņu karjerai. Viņu profesionālās attīstības ziņā vairāk uzmanības būtu jāpievērš IKT izmantošanai klasē un prasmēm, kas ir vajadzīgas darbā ar skolēniem, kuriem ir īpašas vajadzības.

Gandrīz 40 % skolu vadītāju norāda, ka nekāda oficiāla ievirzīšana darbā vai atbalsta programma karjeras sākumposmā viņu skolā nodrošināta netiek; šādu programmu pieejamība īpaši vāja ir Portugālē, Polijā un Spānijā. Ieteikums: dalībvalstīm būtu jāgādā, lai skolotāju sākotnējai sagatavošanai sekotu sistemātisks atbalsts karjeras sākumposmā. ES izglītības ministri nesen vienojās, ka ir jānostiprina skolotāju izglītība un jāizstrādā prasmju ietvari, kas skaidri norāda uz prasmēm un īpašībām, kas ir vajadzīgas skolotājiem dažādos viņu karjeras posmos.

15 % skolotāju ziņo, ka nav piedalījušies nekādos profesionālās izaugsmes kursos iepriekšējā gadā; aptuveni 50 % skolotāju nekad nav vērojuši savu kolēģu mācību stundas; gandrīz 20 % no viņiem nekad nav piedalījušies kopīgos mācību pasākumos. Ieteikums: dalībvalstīm būtu lielākā mērā jāuzsver faktiska profesionālā attīstība un kopīgas mācības, jo tā skolotāji ir mudināti izmantot inovatīvas mācīšanas un mācīšanās metodes (piem., mācīšana mazās grupās un IKT izmantošana), un pieaug arī skolotāju profesionālā apmierinātība. Dažādas mācību metodes labāk sagatavo skolēnus viņu turpmākajām studijām un darba tirgum, kā to parāda Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas “Izglītības pārvērtēšana” un “Izglītības atvēršana”.

Vispārīga informācija par TALIS

TALIS apsekojuma rezultātus oficiāli paziņos Tokijā 25. jūnijā ESAO un Japānas 17. semināra un neoficiālas izglītības ministru sanāksmes ietvaros. Komisijas izglītības un kultūras ģenerāldirektors Jans Truščinskis iepazīstinās arī ar Komisijas politikas analīzi.

Tehnisku papildu informāciju par TALIS apsekojuma secinājumiem un Komisijas ieteikumiem izglītības un apmācības jomā ieinteresētajām personām (un plašsaziņas līdzekļiem) sniegs Briselē 25. jūnijā plkst. 14:30 Madou auditorijā (Place Madou 1). Ar ziņojumiem iepazīstinās TALIS kolektīva vadītājs ESAO ietvaros Maikls Deividsons un EK Izglītības un kultūras ĢD nodaļas “Statistika, pētījumi un aptaujas” vadītājs Jans Pakuļskis.

Pamatinformācija

Starptautisks apsekojums par mācīšanu un mācīšanos (TALIS)

Šis ir otrais TALIS apsekojums, ko ir publicējusi ESAO (pirmo laida klajā 2009. gadā). Šis apsekojums ir galvenais tādas informācijas avots, ko skolotāji un skolu vadītāji sniedz par izglītību, karjeras iespējām un mācību vidi skolā. Apsekojuma pamatā ir anketa, ko nosūta skolotājiem un skolu vadītājiem. Uz TALIS apsekojumā iekļautajiem jautājumiem atbildes sniedza vairāk nekā 55 000 pamatskolas skolotāju 3300 ES skolās. Tiek lēsts, ka šie apsekojuma dalībnieki pārstāv gandrīz 1,5 miljonus skolotāju 19 ES valstīs, kuras piedalījās. Ja pieskaitām pārējās 15 valstis, kas piedalījās apsekojumā, uz anketas jautājumiem ir atbildējuši aptuveni 110 000 skolotāju, pārstāvot gandrīz 4 miljonus skolotāju.

Erasmus+

Eiropas Komisija sadarbojas ar ES dalībvalstīm, lai apzinātu un darītu pieejamu efektīvu praksi izglītības politikas jomā, kā arī sniegtu atbalstu un padomu. Erasmus + (jaunā ES programma izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā (2014-2020) piedāvā stipendijas skolotāju apmaiņai, lai sekmētu viņu profesionālo attīstību, un atbalsta partnerības starp skolām, augstskolām un skolotāju sagatavošanas iestādēm, lai veicinātu inovatīvu pieeju izstrādi izglītībā. Pateicoties skolu tīklam eTwinning, skolotāji visā Eiropā var apmainīties idejām.

Plašāka informācija

Padomes secinājumi par skolotāju izglītību (2014)

Padomes secinājumi par efektīvu vadību izglītībā (2013)

Eiropas Komisijas paziņojums (2013) “Izglītības atvēršana — ikvienam paredzētas inovatīvas mācīšanas un mācību apguves metodes, izmantojot
jaunās tehnoloģijas un atvērtos izglītības resursus”

Eiropas Komisijas paziņojums (2012) “Izglītības pārvērtēšana — ieguldījums prasmēs labāku sociālekonomisko rezultātu sasniegšanai”

Komisijas dienestu darba dokuments (2012)“Atbalsts skolotāja profesijai labāku mācību rezultātu nodrošināšanai”

ESAO, TALIS rezultāti 2013

Komisāres A. Vasiliu tīmekļa vietne

Eiropas Komisijas izglītības un apmācības tīmekļa vietne

Sekojiet Andrulai Vasiliu tviterī @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar