Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. birželio 25 d.

Tyrimo duomenimis, daugiau kaip 80 proc. ES mokytojų jaučiasi nevertinami. Komisija ragina imtis veiksmų

Europos Sąjungoje daugiau kaip trečdalis mokytojų dirba mokyklose, kuriose trūksta kvalifikuotų darbuotojų, o beveik pusė mokyklų vadovų nurodo, kad stinga mokytojų specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. Nors beveik 90 proc. ES mokytojų teigia esantys patenkinti savo darbu, 81 proc. teigia jaučiantys, kad visuomenė nevertina mokytojo darbo. Nors mokytojai mano, kad darbui jie yra pasirengę tinkamai, pradedantys mokytojai pagalbos gali sulaukti ne visur. Tokios išvados padarytos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO) atlikus Tarptautinio mokymo ir mokymosi tyrimą (TALIS). Atliekant tyrimą, grindžiamą mokytojų karjeros sąlygų vertinimu, įvairiose ES šalyse buvo apklausta 55 000 pagrindinių mokyklų mokytojų ir vadovų. Europos Komisija TALIS tyrimo rezultatus ir jų reikšmę ES švietimo ir mokymo politikai taip pat nagrinėjo šiandien paskelbtoje ataskaitoje.

TALIS tyrimas atspindi 19 ES valstybių narių ir regionų (BE nl, BG, ES, CZ, CY, DK, EE, FI, FR, HR, IT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SK, UK-ENG), taip pat 15 kitų šalių (JAV, Australijos, Brazilijos, Čilės, Serbijos, Singapūro, Islandijos, Izraelio, Japonijos, Malaizijos, Pietų Korėjos, Meksikos, Norvegijos, Abu Dabio ir Albertos (Kanada) pagrindinių mokyklų mokytojų nuomonę.

„Dalis TALIS tyrimo rezultatų kelia nerimą dėl mokytojo profesijos ateities. Jei valstybės nesiims veiksmų pritraukti ir išlaikyti geriausių mokytojų, tai pakenks Europos švietimo kokybės pažangai. Komisija yra pasirengusi padėti valstybėms narėms parengti politikos ir kitas priemones mokytojo profesijos patrauklumui didinti“, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

TALIS tyrimo ES rezultatai ir Europos Komisijos rekomendacijos

Remiantis mokyklų vadovų (direktorių) atsakymais, 36 proc. ES mokytojų dirba mokyklose, kuriose trūksta kvalifikuotų ir (arba) gerų rezultatų pasiekiančių mokytojų (labiausiai – NL, RO, EE, UK-ENG; PFR, NL, HR, ES, EE nurodo, kad trūksta mokytojų specialiųjų poreikių turintiems mokiniams). Komisijos rekomendacija: valstybės narės turėtų taikyti ilgalaikes strategijas geriausiems mokytojams pritraukti ir išlaikyti. Tai galėtų būti tokie veiksmai kaip mokytojų rengimo programų stiprinimas, lanksčių kelių į šią profesiją paieška (įskaitant ir karjerai įpusėjus), profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybių plėtotė, remiantis skaidriais kriterijais.

Tais atvejais, kai mokytojų formalusis švietimas apima turinio, mokymo ir mokymosi metodų derinį bei atitinkamo dalyko mokymo praktinę patirtį, mokytojai paprastai mano, kad savo darbui yra pasirengę. Rekomendacija: norint mokytojus geriau parengti darbui mokykloje, į jų švietimo programas reikėtų įtraukti visus šiuos aspektus. Kalbant apie profesinį tobulėjimą, daugiau dėmesio reikėtų skirti ITR naudojimui klasėje ir įgūdžiams, reikalingiems specialiųjų poreikių turintiems mokiniams mokyti.

Beveik 40 proc. mokyklų vadovų nurodė, kad jų vadovaujamose mokyklose nėra oficialių įvadinių kursų ar pradedančiųjų mokytojų rėmimo programos; tokių programų ypač nedaug Portugalijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje. Rekomendacija: valstybės narės turėtų užtikrinti, kad po pirminio mokytojų rengimo, karjeros pradžioje jiems būtų sistemingai teikiama parama. Neseniai ES švietimo ministrai susitarė sustiprinti mokytojų rengimą ir parengti kompetencijos metmenis, kuriuose būtų aiškiai išdėstyti skirtingais karjeros etapais mokytojams reikalingi gebėjimai ir savybės.

15 proc. mokytojų teigia praėjusiais metais nedalyvavę jokioje su profesiniu tobulėjimu susijusioje veikla; apie 50 proc. mokytojų niekada nestebi kitų mokytojų vedamų pamokų; beveik 20 proc. niekada nesimoko vieni iš kitų. Rekomendacija: valstybės narės turėtų veiksmingam profesiniam tobulėjimui ir mokymuisi bendradarbiaujant turėtų skirti daugiau dėmesio, nes tai skatina mokytojus taikyti naujoviškus mokymo(si) metodus (pavyzdžiui, mokymą mažose grupėse, ITR naudojimą), be to, didina mokytojų pasitenkinimą savo darbu. Europos Komisijos politikos iniciatyvos „Švietimo persvarstymas“ ir „Atviresnis švietimas“ rodo, kad taikant įvairesnius mokymo(si) metodus mokiniai geriau parengiami tolesnėms studijoms ir darbo rinkai.

TALIS tyrimas

TALIS tyrimo rezultatai oficialiai bus paskelbti Tokijuje, kur birželio 25 d. įvyks 17-asis EBPO ir Japonijos seminaras ir neoficialus švietimo ministrų susitikimas. Komisijos Švietimo ir kultūros GD generalinis direktorius Janas Truszczynskis pristatys Komisijos politikos analizę.

Papildoma (vieša) švietimo ir mokymo srities suinteresuotiesiems subjektams skirta sesija TALIS tyrimo ir Komisijos rekomendacijų klausimais vyks birželio 25 d. 14.30 val. Briuselyje, „Madou“ auditorijoje (Place Madou 1). Ataskaitas pristatys EBPO TALIS tyrimo komandos vadovas Michaelis Davidsonas ir Komisijos Švietimo ir kultūros srities statistikos, tyrimų ir apklausų skyriaus vadovas Janas Pakulskis.

Pagrindiniai faktai

EBPO tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas (TALIS)

Tai antrasis EBPO paskelbtas TALIS tyrimas (pirmasis paskelbtas 2009 m.). Šis tyrimas yra pagrindinis mokytojų ir mokyklų vadovų pateikiamos informacijos apie mokymą, karjeros sąlygas ir mokyklų aplinką šaltinis. Tyrimas grindžiamas mokytojų ir mokyklų vadovų atsakymais į klausimyno klausimus. TALIS tyrimo respondentai – daugiau kaip 55 000 pagrindinių mokyklų mokytojų iš 3 300 mokyklų, atstovaujantys beveik 1,5 mln. mokytojų iš 19 tyrime dalyvavusių ES šalių. Įskaičiavus kitas 15 tyrime dalyvavusių šalių, klausimyną užpildė beveik 110 000 mokytojų. Iš viso tyrime dalyvavusiose šalyse dirba beveik 4 mln. mokytojų.

„Erasmus+“

Europos Komisija bendradarbiauja su ES valstybėmis narėmis, kad nustatytų veiksmingos politikos praktikos pavyzdžius ir teiktų paramą ir konsultacijas. Pagal naują 2014–2020 m. ES švietimo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“ siūlomos dotacijos mokytojų mainams jų profesiniam tobulėjimui gerinti ir remiami mokyklų, universitetų ir mokytojų rengimo institucijų partnerystės projektai naujoviškiems mokymo metodams kurti. Per mokyklų bendradarbiavimo iniciatyvos „eTwinning“ tinklą mokytojai gali keistis idėjomis su savo kolegomis iš visos Europos.

Daugiau informacijos

Tarybos išvados dėl veiksmingo mokytojų rengimo (2014 m.)

Tarybos išvados dėl veiksmingos lyderystės švietimo srityje (2013 m.)

Europos Komisijos komunikatas „Atviresnis švietimas: visiems prieinamas novatoriškas mokymas(is) naudojantis naujomis technologijomis ir atviraisiais švietimo ištekliais“ (2013 m.)

Europos Komisijos komunikatas „Švietimo persvarstymas. Investavimas į gebėjimus siekiant geresnių socialinių ir ekonominių rezultatų“ (2012 m.)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Mokytojo profesijos rėmimas siekiant geresnių mokymosi rezultatų“ (2012 m.)

EBPO, 2013 m. TALIS tyrimo rezultatai

Komisijos narės A. Vassiliou interneto svetainė

Europos Komisija. Švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar