Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. kesäkuuta 2014

Selvityksen tulos: EU:ssa yli 80 % opettajista katsoo, ettei heitä arvosteta riittävästi – komissio kehottaa toimiin tilanteen korjaamiseksi

Euroopan unionissa yli kolmannes opettajista työskentelee kouluissa, joissa pätevää henkilöstöä ei ole tarpeeksi. Lähes puolet koulujen johtajista katsoo, että erityisopettajia on liian vähän. Opettajista lähes 90 % on tyytyväisiä työhönsä, mutta heistä 81 % on sitä mieltä, ettei yhteiskunta arvosta opettajantyötä. Vaikka opettajat katsovat, että heillä on työnsä edellyttämät valmiudet, ei tukea uran alkuvaiheessa ole yleisesti tarjolla. Edellä mainittu käy ilmi taloudellisen yhteistyö- ja kehitysjärjestön (OECD) toteuttaman kansainvälisen opetus- ja oppimisselvityksen keskeisistä tuloksista (Teaching and Learning International Survey, TALIS). Selvitys luotasi 55 000 EU:ssa toimivan peruskoulunopettajan ja koulunjohtajan käsityksiä urasta ja työoloista sekä heiltä saatua muuta palautetta. Komissio analysoi TALIS-selvityksen tuloksia ja vaikutuksia unionin yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen kannalta tänään julkaistussa kertomuksessaan.

TALIS kuvastaa unionin 19 jäsenvaltion ja alueen (BE nl, BG, ES, CZ, CY, DK, EE, FI, FR, HR, IT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SK, UK-ENG) sekä 15 muun maan (Yhdysvallat, Australia, Brasilia, Chile, Serbia, Singapore, Islanti, Israel, Japani, Malesia, Etelä-Korea, Meksiko, Norja, Abu Dhabi sekä Kanadan Albertan provinssi) peruskoulunopettajien näkemyksiä.

”Jotkin TALIS-selvityksen tuloksista ovat huolestuttavia, kun ajatellaan opetustyön ja alan uranäkymien tulevaisuutta. Elleivät jäsenvaltiot ryhdy toimiin, jotka houkuttavat parhaita opettajia ja saavat heidät jatkamaan opetustyössä, vaikeutamme koulutuksen laadun edistämistä Euroopassa. Komissio on valmis tukemaan jäsenvaltioita suunnittelemaan toimintalinjoja ja toimenpiteitä, joilla opettamisesta tehdään ammattina nykyistä houkuttelevampi”, totesi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Euroopan unionia koskevat TALIS-selvityksen päätelmät ja Euroopan komission suositukset:

Koulujen johtajien (rehtorien) mukaan Euroopan unionissa opettajista 36 % työskentelee kouluissa, joissa on pula pätevistä ja/tai osaavista opettajista (seuraavat maat ja alueet raportoivat erityisopettajapulasta: NL, UK-ENG, RO, EE, FR, NL, ES, HR). Komission suositus: Jäsenvaltioiden tulisi laatia pitkäjänteisiä strategioita parhaiden opettajien houkuttelemiseksi alalle ja opetusalalla pitämiseksi. Toimiin voisi kuulua opettajankoulutusohjelmien vahvistaminen, alalle johtavien väylien joustavoittaminen (myös uransa keskivaiheessa oleville) sekä avoimiin kriteereihin perustuvien ammatillisten kehittymis- ja etenemismahdollisuuksien tarjoaminen.

Opettajat tuntevat todennäköisemmin olevansa valmistautuneita ja tehtäviensä tasalla, mikäli muodollisessa koulutuksessa on voitu yhdistää sisältö, opetus- ja oppimismenetelmät sekä käytännön opetusharjoittelu opetettavissa aineissa. Suositus: Opettajankoulutuksen olisi katettava kaikki edellä mainitut osa-alueet opettajien valmistamiseksi uralleen nykyistä paremmin. Ammatillista kehitystä ajatellen olisi kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa sekä erityispedagogiikan opettamiseen.

Koulunjohtajista lähes 40 % mainitsi, ettei heidän kouluissaan ole tarjolla muodollista perehdytystä tai tukea uran alussa. Tällaisia ohjelmia on erityisen vähän tarjolla Portugalissa, Puolassa ja Espanjassa. Suositus: Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että peruskoulutuksen jälkeen opettajille on tarjolla järjestelmällistä tukea uran varhaisvaiheessa. EU-maiden opetusministerit sopivat hiljattain vahvistavansa opettajankoulutusta ja laativansa ammattiosaamiselle kehykset, joissa määritellään selkeästi, mitä opettajilta uran eri vaiheissa edellytetään.

Opettajista 15 % mainitsi, etteivät he ole kuluneen vuoden aikana osallistuneet jatkokoulutukseen. Noin puolet opettajista ei koskaan seuraa kollegansa luokkatyöskentelyä. Lähes 20 % ei koskaan osallistu yhdessä oppimiseen. Suositus: Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä enemmän huomiota tehokkaaseen ammatilliseen kehittämiseen ja yhdessä oppimiseen, koska siten rohkaistaan opettajia hyödyntämään innovatiivisia opetus- ja oppimismenetelmiä (esim. pienryhmäopetusta sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä). Samalla parannetaan opettajien työtyytyväisyyttä. Opetusmenetelmien vaihtelu valmentaa oppilaita paremmin jatko-opintoihin ja työmarkkinoille, kuten Euroopan komission aloitteet "Koulutuksen uudelleen ajattelu" ja "Avoin koulutus" osoittavat.

TALIS-tiedotustilausuus

TALIS-selvityksen tulokset julkistetaan virallisesti Tokiossa 17. OECD/Japani-seminaarissa ja opetusministereiden epävirallisessa tapaamisessa 25. kesäkuuta. Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston pääjohtaja Jan Truszczyński esittelee komission analyysin TALIS-selvityksen tuloksista.

Lisäksi Brysselissä järjestetään 25. kesäkuuta klo 14.30 yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sidosryhmille tarkoitettu tiedotustilaisuus TALIS-selvityksen tuloksista ja komission suosituksista (Place Madou, Auditorium 1 (ok?), tilaisuus on avoin medialle). OECD:ssä TALIS-hanketta vetävä Michael Davidson ja komissiossa koulutukseen ja kulttuuriin liittyvistä tilastoista, tutkimuksista ja selvityksistä vastaavan yksikön päällikkö Jan Pakulski esittelevät kertomukset.

Taustaa

Kansainvälinen opetus- ja oppimisselvitys (TALIS)

Kysessä on toinen OECD:n julksisema TALIS-selvitys (ensimmäinen selvitys julkaistiin vuonna 2009). Selvitys on tärkein tietolähde, kun on kyse opettajien ja koulunjohtajien opetukseen, urakehitysmahdollisuuksiin ja kouluympäristöön liittyvistä näkemyksistä. Selvitys perustuu opettajille ja koulunjohtajille lähetettyyn kyselylomakkeeseen. Vastauksia saatiin yli 55 000:ltä peruskoulun opettajalta 3 300 koulusta EU:ssa. Vastaajat edustivat arviolta noin 1,5 miljoonaa opettajaa kaikissa 19 EU-maassa, jotka kuuluivat selvityksen piiriin. Myös lähes 110 000 opettajaa 15 muusta maasta oli mukana selvityksessä. Vastaajina he edustivat lähes neljää miljoonaa opettajaa.

Erasmus +

Euroopan komissio ja EU:n jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä tehokkaiden toimintamallien tunnistamiseksi ja jakamiseksi sekä tarjotakseen tukea ja neuvontaa. EU:n uudesta koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmasta Erasmus+ (2014–2020) rahoitetaan opettajavaihtoja, joilla edistetään opettajien ammatillista kehitystä ja tuetaan koulujen, yliopistojen ja opettajakoulutuslaitosten kumppanuuksia tavoitteena kehittää innovatiivisia opetustapoja. Kouluille ja opettajille suunnattu eTwinning tarjoaa opettajille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Lisätietoja

Neuvoston päätelmät tehokkaasta opettajankoulutuksesta (2014)

Neuvoston päätelmät tehokkaasta johtamisesta koulutusalalla (2013)

Euroopan komission tiedonanto: Avoin koulutus: innovatiivisia opetus- ja oppimismahdollisuuksia kaikille uuden teknologian ja avointen oppimisresurssien avulla (2013)

Euroopan komission tiedonanto: Koulutuksen uudelleenajattelu: sosioekonomisten vaikutusten parantaminen investoimalla taitoihin (2012)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: tukea opettajan ammattiin opetustulosten parantamiseksi (2012)

OECD, TALIS 2013 tulokset

Komissaari Vassilioun verkkosivusto

Euroopan komissio: koulutussivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar