Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. juuni 2014

Uuringu tulemused: üle 80 % ELi õpetajatest tunneb, et neid ei väärtustata piisavalt – komisjon kavatseb võtta meetmeid olukorra parandamiseks

Rohkem kui kolmandik Euroopa Liidu õpetajatest töötab koolides, kus on puudus kvalifitseeritud töötajatest, ning ligikaudu pooled koolijuhtidest on teatanud, et neil on puudus õpetajatest erivajadustega õpilaste jaoks. Ligikaudu 90 % ELi õpetajatest on oma tööga rahul, kuid 81 % tunnevad, et ühiskond ei hinda õpetaja tööd. Kuigi õpetajate arvates on nad oma tööks hästi ettevalmistatud, ei ole tugi karjääri alguses üldiselt kättesaadav. Sellistele järeldustele jõuti Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) läbiviidud uue õpetamist ja õppimist käsitleva rahvusvahelise uuringu (Teaching and Learning International Survey, TALIS) põhjal. Uuring põhines 55 000 ELi põhikooliõpetaja ja koolijuhi tagasisidel muu hulgas selle kohta, kuidas nad tajuvad oma karjääritingimusi. Euroopa Komisjon analüüsis uuringu TALIS tulemusi ja selle mõju ELi haridus- ja koolituspoliitikale aruandes, mis avaldatakse samuti täna.

TALIS kajastab 19 ELi liikmesriigi ja piirkonna (BE nl, BG, ES, CZ, CY, DK, EE, FI, FR, HR, IT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SK, UK-ENG) ning 15 muu riigi (Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Brasiilia, Tšiili, Serbia, Singapur, Island, Iisrael, Jaapan, Malaisia, Lõuna-Korea, Mehhiko, Norra, Abu Dhabi ja Kanada Alberta provints) põhikooliõpetajate seisukohti.

„Mõned TALIS-uuringu tulemused on murettekitavad, kui mõelda õpetaja elukutse ja ala karjäärivõimaluste tuleviku peale. Kui liikmesriigid ei võta midagi ette, et meelitada ligi ja hoida parimaid õpetajad, takistame hariduse kvaliteedi edendamist Euroopas. Komisjon on valmis aitama liikmesriikidel töötada välja poliitikasuundi ja meetmeid, et muuta õpetaja elukutse atraktiivsemaks,” ütles Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

ELi puudutavad TALIS-uuringu tulemused ja Euroopa Komisjoni soovitused:

Koolijuhtide (direktorite) sõnul töötab 36 % ELi õpetajatest koolides, kus on puudus kvalifitseeritud ja/või oskuslikest õpetajatest (puudutab peamiselt NL, RO, EE, UK-ENG; erivajadustega laste õpetajate puudusest teatasid FR, NL, ES, EE, HR). Komisjoni soovitus: Liikmesriigid peaksid kehtestama pikaajalised strateegiad, et meelitada ligi ja hoida parimaid õpetajaid. Meetmed võiksid hõlmata õpetajakoolituse programmide tõhustamist, ametiga alustamiseks vajalike paindlike võimaluste uurimist (ka karjääri keskel), tööalase arengu võimalusi ja karjääri edendamist läbipaistvate kriteeriumide põhjal.

Õpetajad tunnevad end tõenäoliselt oma tööks paremini ettevalmistatuna kui nende ametlikus koolitusprogrammis on ühendatud sisu, õpetamis- ja õppemeetodid ning praktika ainetes, mida nad õpetavad. Soovitus: Õpetajaharidus peaks hõlmama kõiki neid valdkondi, et õpetajaid paremini karjääriks ette valmistada. Seoses õpetajate ametialase arenguga tuleks pöörata rohkem tähelepanu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisele klassiruumis ning eripedagoogika õpetamisele.

Ligikaudu 40 % koolijuhtidest mainis, et nende koolis ei ole õpetajate jaoks ametlikku tugiprogrammi karjääri alguses. Selliseid programme on eriti vähe Portugalis, Poolas ja Hispaanias. Soovitus: Liikmesriigid peaksid tagama, et pärast põhikoolituse läbimist pakutaks õpetajatele nende karjääri alguses süstemaatilist tuge. ELi haridusministrid leppisid hiljuti kokku tugevdada õpetajakoolitust ja arendada pädevusraamistikke, milles on selgelt määratletud, mida õpetajalt karjääri eri etappidel nõutakse.

15 % õpetajatest mainis, et nad ei osalenud eelmise aasta jooksul kutsealase arenguga seotud tegevuses. Peaaegu pooled õpetajatest ei külasta kunagi üksteise tunde. Ligikaudu 20 % ei osale kunagi ühisõppes. Soovitus: Liikmesriigid peaksid panema rohkem rõhku tõhusale kutsealasele arengule ja ühisõppele, kuna see julgustab õpetajaid kasutama uuenduslikke õpetamise ja õppimise meetodeid (nt õpetamine väikestes rühmades, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine) ning suurendab ka tööga rahulolu õpetajate seas. Erinevad õppemeetodid valmistavad õpilasi paremini ette edasisteks õpinguteks ja tööturule sisenemiseks, mida on näidanud Euroopa Komisjoni poliitikaalgatused hariduse ümbermõtestamise ja avatud haridusruumi alal.

TALISe tulemuste avaldamine

Uuringu TALIS tulemused avaldatakse ametlikult 25. juunil Tokyos, kus toimub 17. OECD/Jaapani haridusministrite seminar ja mitteametlik kohtumine. Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektor Jan Truszczyński tutvustab ka komisjoni poliitikaanalüüsi.

TALISe tulemusi ja komisjoni soovitusi käsitlev tehniline infotund (meediale avatud) hariduse ja koolituse valdkonna sidusrühmadele toimub 25. juunil kell 14: 30 Brüsselis Madou hoone auditooriumis (Place Madou 1). Aruandeid tutvustavad OECD TALISe rühma juht Michael Davidson ja komisjonist hariduse ja kultuuriga seotud statistika ja uuringute üksuse juhataja Jan Pakulski.

Taustteave

Õpetamist ja õppimist käsitlev rahvusvaheline uuring (TALIS)

See on teine OECD avaldatud TALIS-uuring (esimene uuring avaldati 2009. aastal). Uuring on peamine allikas õpetajatelt ja koolijuhtidelt teabe saamiseks õpetamise, karjääritingimuste ja koolikeskkonna kohta. Uuring põhineb õpetajatele ja koolijuhtidele saadetud küsimustikul. TALIS-uuringule vastas rohkem kui 55 000 põhikooliõpetajat 3 300 ELi koolist. Vastajad esindavad hinnanguliselt ligikaudu 1,5 miljonit õpetajat kõigis uuringus osalenud 19 ELi liikmesriigis. Lisaks vastas küsimustikule 15 muust riigist ligikaudu 110 000 õpetajat, kes esindavad hinnanguliselt peaaegu 4 miljonit õpetajat.

Erasmus +

Euroopa Komisjon teeb koostööd ELi liikmesriikidega, et teha kindlaks ja levitada tõhusaid poliitikatavasid ning pakkuda nõu ja tuge. ELi haridus-, noorsoo- ja spordiprogramm Erasmus + (2014–2020), pakub toetust õpetajate vahetamiseks nende ametialase väljaõppe parandamiseks ja toetab partnerlust koolide, ülikoolide ja õpetajakoolitusega tegelevate asutuste vahel, et töötada välja uuenduslikke lähenemisviise õpetamisele. Koolidele suunatud võrgustiku eTwinning kaudu saavad õpetajad vahetada ideid kolleegidega kogu Euroopas.

Lisateave

Nõukogu järeldused tõhusa õpetajahariduse kohta (2014)

Nõukogu järeldused tõhusa juhtimise kohta hariduses (2013)

Euroopa Komisjoni teatis (2013) „Avatud haridusruum: innovaatilised õpetamis- ja õppemeetodid kõigi jaoks uue tehnoloogia ja avatud õppematerjalide kaudu”

Euroopa Komisjoni teatis (2012), „Hariduse ümbermõtestamine: investeerimine oskustesse paremate sotsiaalmajanduslike tulemuste nimel”

Komisjoni talituste töödokument (2012),milles käsitletakse õpetaja elukutse toetamist paremate õpitulemuste nimel

OECD, TALIS-uuringu tulemused 2013

Volinik Androulla Vassiliou veebisait

Euroopa Komisjon: Hariduse ja koolituse veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar