Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. června 2014

Komise bije na poplach! Podle průzkumu se více než 80 % učitelů v EU cítí být nedoceněno

Více než třetina učitelů v Evropské unii pracuje na školách s nedostatkem kvalifikovaného personálu a téměř polovina vedoucích pracovníků škol hlásí nedostatek učitelů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ačkoliv takřka 90 % učitelů v EU uvádí, že jsou se svou prací spokojeni, 81 % má pocit, že povolání učitele se nedostává dostatečného společenského uznání. I když se učitelé cítí být na své povolání dobře připraveni, podpora v začátcích kariéry není obecně dostupná. To jsou některá z hlavních zjištění nového Mezinárodního průzkumu o výuce a učení (TALIS), který provedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Průzkum založený na tom, jak učitelé vnímají své kariérní podmínky, vychází z informací, které poskytlo více než 55 000 učitelů druhého stupně a vedoucích pracovníků škol v EU. Evropská komise dnes rovněž vydala zprávu, kterou vypracovala na základě analýzy zjištění výzkumu TALIS a s ohledem na jejich dopady na politiku EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Průzkum TALIS vychází z názorů učitelů druhého stupně v 19 zemích a regionech EU (BE nl, BG, ES, CZ, CY, DK, EE, FI, FR, HR, IT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SK, UK-ENG) a v dalších 15 zemích: Spojené státy, Austrálie, Brazílie, Chile, Srbsko, Singapur, Island, Izrael, Japonsko, Malajsie, Jižní Korea, Mexiko, Norsko, Abu Dhabi a kanadská provincie Alberta.

„Některé závěry průzkumu TALIS vyvolávají znepokojení, pokud jde o budoucnost učitelství jako kariéry. Pokud členské státy nepřijmou opatření, která by přilákala a současně dokázala udržet ty nejlepší učitele, zvyšování kvality vzdělávání v Evropě bude vážně ohroženo. Komise je připravena pomoci členským státům navrhnout politiky a opatření vedoucí k zatraktivnění učitelství jako povolání“, uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Zjištění průzkumu TALIS a doporučení Evropské Komise:

Podle vedoucích pracovníků škol (ředitelů) pracuje 36 % učitelů v EU na školách s nedostatkem kvalifikovaných anebo kvalitních učitelů (to se týká zejména NL, RO, EE, UK-ENG, přičemž FR, NL, HR, ES, EE hlásí nedostatek učitelů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). Doporučení Komise: Členské státy by měly zavést dlouhodobé strategie zaměřené na přilákání těch nejlepších učitelů. Přijatá opatření by měla zahrnovat posílení vzdělávacích programů pro učitele, prozkoumání flexibilních způsobů zahájení učitelského povolání (rovněž v průběhu kariéry), možnosti profesního rozvoje a kariérního postupu založené na transparentních kritériích.

Učitelé se budou cítit na své povolání připraveni spíše tehdy, pokud bude jejich formální vzdělávání kombinovat obsah a výukové a učební metody s praktickou výukou předmětů, které vyučují. Doporučení: Vzdělávání učitelů by mělo zahrnovat všechny tyto oblasti, aby je lépe připravilo na jejich kariéru. Pokud jde o profesní rozvoj, měl by být kladen větší důraz na využívání informačních a komunikačních technologií ve třídách a na dovednosti nezbytné pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Takřka 40 % vedoucích pracovníků škol uvedlo, že jejich škola nenabízí programy umožňující formální zaškolení nebo poskytující podporu na počátku kariéry; dostupnost takovýchto programů je obzvláště nízká v PT, PL a ES. Doporučení: Členské státy by měly zajistit, aby na počáteční vzdělávání učitelů navazovala systematická podpora na počátku kariéry. Ministři školství EU se nedávno shodli na posílení vzdělávání učitelů a vytvoření rámců dovedností, které jasně definují dovednosti a kvality, které se od učitelů vyžadují v různých fázích jejich kariéry.

15 % učitelů uvedlo, že se v uplynulém roce neúčastnili aktivit zaměřených na profesní rozvoj; přibližně 50 % učitelů se nikdy nepodílí na hospitaci; takřka 20 % se nikdy neúčastní kolaborativního učení. Doporučení: Členské státy by se měly více soustředit na efektivní profesionální rozvoj a kolaborativní učení, neboť to učitele motivuje k využívání inovativních výukových a učebních metod (např. výuka malých skupin, využití informační a komunikační techniky) a také zvyšuje profesionální satisfakci učitelů. Různorodé výukové metody lépe připravují žáky na další studium a zlepšují jejich uplatnění na trhu práce, jak doložily iniciativy Evropské komise nazvané přehodnocený přístup v oblasti vzdělávání a otevření systémů vzdělávání.

Informační schůzky týkající se průzkumu TALIS

Výsledky průzkumu TALIS budou oficiálně zveřejněny v Tokiu dne 25. června během 17. semináře a neformálního setkání ministrů školství OECD a Japonska. Přítomen bude rovněž generální ředitel Komise pro vzdělávání a kulturu Jan Truszczynski, který představí analýzu politiky Komise.

Dne 25. června se od 14:30 hod v posluchárně Madou (Place Madou 1) v Bruselu uskuteční doplňující technický briefing pro subjekty z oblasti vzdělávání a odborné přípravy (přístupný médiím), na kterém budou prezentovány výsledky průzkumu TALIS a doporučení Komise. Jednotlivé zprávy představí Michael Davidson, vedoucí skupiny OECD TALIS, a za Komisi Jan Pakulski, vedoucí oddělení statistik, studií a průzkumů v oblasti vzdělávání a kultury.

Souvislosti

Mezinárodní průzkum o výuce a učení (TALIS)

Jde o druhý průzkum TALIS zveřejněný OECD (první proběhl v roce 2009). Průzkum představuje hlavní zdroj informací získaných od učitelů a vedoucích pracovníků škol týkajících se výuky, kariérních podmínek a školního prostředí. Průzkum vychází z dotazníků zaslaných učitelům a vedoucím pracovníkům škol. Na dotazník TALIS odpovědělo více než 55 000 učitelů druhého stupně na 3 300 školách v EU, kteří reprezentují celkem téměř 1,5 milionu učitelů působících v 19 zemích EU, jež se průzkumu zúčastnily. Pokud se zohlední ostatních 15 zemí zapojených do průzkumu, odpovědělo na dotazník takřka 110 000 učitelů reprezentujících celkem 4 miliony vyučujících.

Erasmus+

Evropská komise se společně s členskými státy EU snaží stanovit a sdílet účinné praktiky v oblasti politik a nabízet podporu a poradenství. Nový program EU pro vzdělávání, mládež a sport Erasmus+ (2014–2020) poskytuje granty na výměny učitelů v zájmu zlepšení jejich profesního rozvoje a podporuje partnerství mezi školami, univerzitami a učitelskými ústavy s cílem vyvinout inovativní přístupy k výuce. Učitelé si mohou díky síti partnerství škol eTwinning vyměňovat nápady se svými protějšky v celé Evropě.

Další informace

Závěry Rady o účinném vzdělávání učitelů (2014)

Závěry Rady o účinném vedení v oblasti vzdělávání (2013)

Sdělení Evropské komise (2013), Otevření systémů vzdělávání: nové technologie a otevřené vzdělávací zdroje jakožto prostředky inovativní výuky a učení pro všechny

Sdělení Evropské komise (2012), Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků

Pracovní dokument útvarů Komise (2012): Podpora učitelské profese v zájmu lepších výsledků vzdělávání

OECD, výsledky průzkumu TALIS 2013

Internetové stránky komisařky Vassiliou

Evropská komise: Internetové stánky věnované vzdělávání a odborné přípravě

Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar