Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 juni 2014

Återhämtning för Nordostaltantens fiskebestånd, men allvarligt överfiske i Medelhavet: Kommissionen bestämmer fiskemöjligheterna för 2015

Fiskbestånden i norra och västra Europa återhämtar sig, men i Medelhavet kvarstår de allvarliga problemen med överfiske. Det är huvudbudskapet som Maria Damanaki, kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske, förmedlar i årets rapport om tillståndet för fiskbestånden i samband med att nästa års fiskekvoter bestäms. Berörda parter kan nu ge sina synpunkter på dokumentet via ett internetsamråd, innan kommissionen kommer med sitt förslag om fiskemöjligheterna för 2015 under hösten.

För första gången kan det bli aktuellt för kommissionen att beakta vetenskapliga utlåtanden om tillståndet för bestånden i Medelhavet och Svarta havet.

  • Beståndsdata för Medelhavet visar en dyster bild: Minst 96 % av Medelhavets bottenlevande bestånd är överfiskade och för de bestånd som lever i medeldjupt vatten (t.ex. sardiner och ansjovis) är siffran 71 % eller högre. I Svarta havet är alla bottenlevande fiskbestånd och 33 % av de pelagiska bestånden överfiskade.

  • Men det ser bättre ut på andra håll, som till exempel i havsområdet Nordostatlanten som även omfattar Östersjön och Nordsjön. Här har överfisket sjunkit från 86 % 2009 (då 30 av 35 bedömda bestånd var överfiskade) till 41 % 2014 (19 överfiskade bestånd av 46).

– Jag är ytterst oroad över hur illa det ser ut i Medelhavet, säger EU-kommissionär Maria Damanaki. Nu när forskarna under de senaste fem åren har bedömt många fler fiskbestånd kan vi inte längre blunda för fakta – Medelhavet är kraftigt överfiskat. Vi har en lång kamp och ett hårt arbete framför oss: vi måste förstärka vår vetenskapliga grund och anta regionala fiskeplaner för att få ner fisket på hållbara nivåer. Om vi inte agerar nu kommer vi att förlora den fantastiska potentialen hos dessa resurser för framtida generationer. Den nya gemensamma fiskeripolitiken ger oss en chans som vi måste leva upp till och jag kommer att diskutera detta med alla ministrar med ansvar för fiske i medlemsländerna kring Medelhavet.

– Den framgångsrika återhämtning som vi sett prov på i Nordostatlanten bevisar att vi med rätt regler kan få slut på överfisket, säger kommissionär Damanaki om situationen i det havsområdet. När vi har tillgång till goda vetenskapliga utlåtanden, när fångsterna fastställts till rätt nivå och, framför allt, när yrkesfiskarna är med på åtgärderna för att skydda bestånden, då är jag säker på att vi kommer att få bevittna ytterligare förbättringar längre fram. Det är dessa principer som den reformerade gemensamma fiskeripolitiken bygger på.

Bakgrund

I sitt årliga samrådsdokument förklarar kommissionen det resonemang och de avsikter som ligger bakom förslaget om fiskemöjligheter – nivån för totala tillåtna fångster (TAC), kvoter och fiskeansträngning – för 2015. Via ett offentlig internetsamråd efterlyser man också synpunkter från medlemsländerna, fiskerinäringen och från icke-statliga organisationer i de regionala rådgivande nämnderna, men även från berörda medborgare och organisationer

Utifrån detta kommer kommissionen sedan att under hösten lägga fram konkreta förslag om fiskemöjligheter för 2015.

Detta är det första samrådsdokumentet om fiskemöjligheter sedan den reformerade gemensamma fiskeripolitiken trädde i kraft den 1 januari 2014. Kommissionens främsta avsikter är att fasa ut överfisket i enlighet med den nya gemensamma fiskeripolitikens mål och fasa ut bruket att kasta oönskad fisk överbord, samt att ge tillbaka beslutsmakten till de regionala aktörerna.

Kommissionen stöder sig tungt på vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet (Ices), vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och andra oberoende organ.

Mer information

Frågor och svar om fiskemöjligheterna i EU 2015: MEMO/14/442

Meddelandet finns på: Länk

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

För allmänheten: Europa direkt på tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller med e­post


Side Bar