Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. juuni 2014

Euroopa Komisjon kavandab 2015. aasta kalapüügivõimalusi

Põhja- ja Lääne-Euroopa kalavarude olukord on paranemas, kuid Vahemerel on ikka veel tõsiseid probleeme ülepüügiga. Selline on Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse voliniku Maria Damanaki põhisõnum tänavuses aruandes kalavarude olukorra ning järgmiste aastate püügikvootide ettevalmistamise kohta. Praegu oodatakse kõnealuse dokumendi kohta avalikul internetikonsultatsioonil sidusrühmade arvamusi ning sügisel teeb komisjon 2015. aasta kalapüügivõimalusi käsitlevad ettepanekud.

Esmakordselt saab komisjon arvesse võtta teaduslikke nõuandeid Vahemere ja Musta mere kalavarude olukorra kohta.

  • Vahemere kalavarude andmetest ilmneb sünge pilt: 96 % või enamat Vahemere põhjaliikidest ohustab ülepüük ning pelaagiliste liikide puhul, nagu sardiin ja anšoovis, on see määr vähemalt 71 %. Mustas meres on ülepüütud kõik põhjaliigid ja 33 % pelaagilistest liikidest.

  • Muudest piirkondadest tuleb siiski häid uudiseid – Kirde-Atlandil, mis hõlmab ka Lääne- ja Põhjamerd, on ülepüük langenud 86%-lt 2009. aastal (35st kalavarust, mida hinnati, ohustas ülepüük 30 varu) 41%-le 2014. aastal (46st varust 19).

„Mulle teeb väga muret kalavarude halb seis Vahemeres," ütles Maria Damanaki. „Teadlased on viimase viie aasta jooksul hinnanud paljusid kalavarusid ning me ei saa enam eitada, et Vahemerel toimub suur ülepüük. Meil seisab ees pikk ja raske töö: peame koguma teaduslikke andmeid ning kohandama piirkondlikke püügikavasid, et püük väheneks jätkusuutliku tasemeni. Kui me praegu ei tegutse, ei ole tulevastel põlvkondadel enam midagi püüda. Uus ühine kalanduspoliitika pakub võimaluse, mida me ei tohi käest lasta. Arutan seda teemat kõigi Vahemere-äärsete liikmesriikide kalandusministritega.”

Kirde-Atlandi olukorra kohta ütles volinik Damanaki: „Kirde-Atlandi kalavarude edukas taastumine tõendab, et õigete reeglite paikapanemisega on võimalik ülepüüki lõpetada.” Olen kindel, et kui on olemas põhjalikud andmed ning kehtestatud mõistlik püügitase ning – mis kõige olulisem – kui kalurid hakkavad meiega kalavarude kaitsel koostööd tegema, muutub olukord varsti paremaks. Need põhimõtted on ka reformitud ühise kalanduspoliitika aluseks.”

Taustteave

Oma iga-aastases konsultatsioonidokumendis esitab Euroopa Komisjon oma seisukohad ja kavad 2015. aasta kalapüügivõimaluste määramise – lubatud kogupüügi taseme, kvootide ja püügikoormuse – kohta. Samuti ootab komisjon liikmesriikide, kalandussektori ja valitsusväliste organisatsioonide arvamusi piirkondlikes nõuandekomisjonides ning huvitatud isikute ja organisatsioonide arvamusi avalikul internetikonsultatsioonil.

Sellest lähtudes teeb komisjon sügisel 2015. aasta kalapüügivõimaluste kohta kindlad ettepanekud.

See on esimene kalapüügivõimaluste konsultatsioonidokument pärast reformitud ühise kalanduspoliitika jõustumist 1. jaanuaril 2014. Eelkõige kavatseb komisjon uue ühise kalanduspoliitika eesmärkidest lähtudes järk-järgult lõpetada ülepüügi ning soovimatu kaaspüügi vette tagasilaskmise ning anda otsustusõiguse tagasi piirkondlikele sidusrühmadele.

Komisjon toetub suurel määral Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu, kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee ning muude sõltumatute asutuste teaduslikele nõuannetele.

Lisateave

Küsimused ja vastused kalapüügivõimaluste kohta ELis 2015. Aastal: MEMO/14/442

Teatist saab lugeda järgmisel aadressil: Link

Kontaktisikud:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Kodanikule: Europe Direct telefoninumbril 00 800 6 7 8 9 10 11 või eposti teel


Side Bar