Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. birželio 25 d.

Aplinka. 2014 m. projektų pasiūlymams numatyta 239 mln. EUR

Europos Komisija paskelbė pirmą kvietimą teikti paraiškas pagal finansavimo programą LIFE. Jis skirtas aplinkos projektams. Pagal LIFE programos Aplinkos paprogramį 2014 m. bus skirta 238,86 mln. EUR naujoviškiems aplinkos problemų sprendimo būdams plėtoti ir įgyvendinti visoje Europoje, daugiausia dėmesio skiriant gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimui, efektyviam išteklių naudojimui ir aplinkos valdymui bei informavimui.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas: „Novatoriškiems aplinkos ir gamtos išsaugojimo projektams visoje Europoje bus skirta daugiau lėšų negu kada nors anksčiau. Tai padės siekti tvaraus augimo investuojant į efektyvaus išteklių naudojimo ekonomiką, o valstybėms narėms bei vietos valdžios institucijoms – įgyvendinti planus ir strategijas svarbiose politikos srityse, tokiose kaip gamta, atliekos, oras ir vanduo.“

Šis paprogramis yra 2014–2020 m. ES programos LIFE dalis, pagal jį per ateinančius septynerius metus aplinkai bus skirta 2 592 mln. EUR. Be to, pagal jį bus remiamas geresnis valdymas, informacijos sklaida ir informuotumo aplinkos klausimais didinimas.

Suinteresuotosios organizacijos raginamos pradėti rengtis kuo anksčiau – plėtoti projektų idėjas, kurti partnerystę su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis ir nustatyti papildomos finansinės paramos šaltinius. Teikiant vadinamuosius tradicinius projektus Komisija ypač laukia pasiūlymų, atitinkančių 2014–2017 m. daugiametėje LIFE darbo programoje išdėstytas prioritetines temas.

Tradicinių projektų paraiškų teikimo terminas yra 2014 m. spalio 16 d., o integruotųjų projektų – 2014 m. spalio 10 d. Per kitą LIFE kvietimą teikti paraiškas, kuris bus paskelbtas šį rudenį, bus skirstomos veiklos dotacijos ne pelno organizacijoms, dalyvaujančioms Europos lygmeniu sprendžiant klimato ir aplinkos klausimus.

Pagrindiniai faktai

LIFE yra ES finansavimo programa, vykdoma nuo 1992 m. Pagal ją dalinis finansavimas jau skirtas daugiau kaip 4 000 projektų. 2014–2020 m. ES aplinkos ir klimato politikos programa LIFE suskirstyta į du programavimo laikotarpius: 2014–2017 m. ir 2018–2020 m.

Daugiau informacijos

Informacija apie kvietimą teikti paraiškas

2014–2017 m. daugiametė LIFE darbo programa

LIFE interneto svetainė

Asmenys ryšiams:

Žiniasklaidai:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Andreja Skerl, tel. +32 2 295 14 45

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 67891011, e.paštas


Side Bar