Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 juni 2014

Miljö: Kommissionen frågar medborgarna om Europas dricksvatten

EU-kommissionen har idag dragit igång en offentlig utfrågning om EU:s dricksvattenstrategi för att se vilka förbättringar som kan göras. Utfrågningen är ett konkret svar på Right2Water, som är det första framgångsrika europeiska medborgarinitiativet.

– Tillgången till säkert dricksvatten av god kvalitet i hela EU är en stor framgång för EU-lagstiftningen, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Men vi måste titta på de utmaningar som ligger framför oss och ta itu med de problem som tas upp i detta europeiska medborgarinitiativ. Detta innebär att vi ska fortsätta med den medborgardrivna dialogen och lyssna till konsumenters och andra intressenters förväntningar på EU:s lagstiftning om dricksvatten i framtiden.

– Avslutandet av detta framgångsrika medborgarinitiativ, då kommissionen bestämde sig för hur den skulle reagera, var endast början av processen. Vi håller nu på att uppfylla våra löften. Detta är ytterligare ett bevis på den konkreta inverkan som ett europeiskt medborgarinitiativ kan ha på det europeiska beslutsfattandet, säger Maroš Šefčovič, vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och administration.

Tack vare samrådet får vi en bättre förståelse av medborgarnas och intressenternas synpunkter om behovet av och de åtgärder som skulle kunna vidtas för att förbättra tillgången till dricksvatten med hög kvalitet. Frågorna omfattar områden som t.ex. den nuvarande kvaliteten på dricksvattnet, de största hoten mot dricksvattnet, medborgarnas informationsbehov och eventuella ytterligare åtgärder som kan vidtas på EU-nivå.

Samrådet som är tillgängligt här, är öppet till och med den 23 september 2014. Resultaten kommer att ingå i en reflektionsprocess som ska undersöka om det kan behövas förbättringar av EU:s dricksvattendirektiv.

Förutom samrådet kommer kommissionen också snart att dra igång en strukturerad dialog med intressenterna där man undersöker öppenheten inom vattensektorn. Detta är ytterligare en uppföljningsåtgärd från det europeiska medborgarinitiativet. Ytterligare information kommer att göras tillgänglig genom http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.

Bakgrund

Målet för dricksvattendirektivet är att skydda människors hälsa från de negativa effekterna av eventuell kontaminering av vatten som används som dricksvatten, genom att säkerställa att dricksvattnet är hälsosamt och rent. Kvaliteten på EU:s dricksvatten är allmänt sett god och nivån på genomförandet av direktivet är på det hela taget mycket hög. Medlemsstaterna har vidtagit åtgärder för att se till att målen uppfylls och dessa åtgärder får inte innebära att dricksvattnets kvalitet försämras.

Länk till den offentliga utfrågningen

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

Ytterligare information

Ytterligare uppgifter om genomförandenivån och de områden som behöver uppmärksammas, som kvaliteten på dricksvattnet i de områden där tillgången är begränsad, beskrivs i kommissionens rapport om dricksvattenkvaliteten i EU, baserad på EU-ländernas rapporter för 2008–2010:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html

Kontaktpersoner:

För pressen:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller epost


Side Bar