Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 23. júna 2014

Životné prostredie: Komisia sa pýta občanov na pitnú vodu v Európe

Európska komisia dnes začala verejnú konzultáciu o politike EÚ v oblasti pitnej vody s cieľom zistiť, v ktorých oblastiach by sa mohlo dosiahnuť zlepšenie. Konzultácia je konkrétnou odpoveďou na Right2Water, prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Dodávky bezpečnej pitnej vody dobrej kvality v celej EÚ sú významným úspechom právnych predpisov EÚ. Ale musíme si byť vedomí problémov, ktoré nás čakajú, a riešiť obavy vyslovené v tejto európskej iniciatíve občanov. To znamená pokračovať v dialógu iniciovanom občanmi a načúvať očakávaniam spotrebiteľov a iných zainteresovaných strán, čo sa týka právnych predpisov EÚ o pitnej vode v budúcnosti.

Podpredseda a komisár pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič, ktorý bol zodpovedný za vytvorenie rámca pre európske iniciatívy občanov, uviedol: „Vyhodnotenie tejto prvej úspešnej európskej iniciatívy občanov, v rámci ktorého Komisia vysvetlila, ako mieni reagovať, bolo v skutočnosti len začiatkom procesu. Teraz začíname s plnením našich sľubov. Je to ďalší dôkaz toho, že iniciatíva občanov má skutočný vplyv na európsky proces rozhodovania.“

Konzultácia by mala priniesť lepšie pochopenie názorov občanov a zainteresovaných strán na potrebu a možný rozsah opatrení, ktoré by sa mohli prijať na zlepšenie dodávok kvalitnej pitnej vody. Otázky sa týkali oblastí, ako je súčasná úroveň kvality pitnej vody, hlavné hrozby pre pitnú vodu, potreby informovanosti občanov a prípadných ďalších opatrení, ktoré by sa mohli prijať na úrovni EÚ.

Konzultácia, ktorá je dostupná tu, je otvorená do 23. septembra 2014. Výsledky sa zahrnú do procesu úvah o tom, či je smernicu EÚ o pitnej vode potrebné zlepšiť.

Okrem konzultácie Komisia čoskoro začne viesť aj štruktúrovaný dialóg so zainteresovanými stranami, v ktorom sa zameria na transparentnosť v oblasti vodného hospodárstva. Je to ďalšie opatrenie nadväzujúce na európsku iniciatívu občanov. Ďalšie informácie sa sprístupnia prostredníctvom http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.

Súvislosti

Cieľom smernice o pitnej vode je ochrana ľudského zdravia pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu, a to tak, že sa zabezpečí, aby pitná voda bola vyhovujúca a čistá. Kvalita pitnej vody v EÚ je vo všeobecnosti dobrá, a aj úroveň implementácie smernice je celkovo veľmi vysoká. Členské štáty musia prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa tieto ciele dosiahli, a tieto opatrenia nesmú umožniť zhoršenie kvality pitnej vody.

Odkaz na verejnú konzultáciu

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

Ďalšie informácie

Podrobnejšie informácie o úrovni implementácie a oblastiach, ktoré si vyžadujú pozornosť, ako napríklad o kvalite pitnej vody v oblastiach, kde sú nízke zásoby, sú načrtnuté v súhrnnej správe Komisie o kvalite pitnej vody v EÚ, v ktorej sa preskúmavajú správy členských štátov za obdobie rokov 2008 – 2010:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html

Kontaktné osoby:

Pre médiá:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom


Side Bar