Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2014 m. birželio 23 d., Briuselis

Aplinkosauga: Komisija nori sužinoti piliečių nuomonę apie geriamąjį vandenį Europoje

Šiandien Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl ES geriamojo vandens politikos, siekdama nustatyti patobulinimų sritis. Konsultacijos yra konkretus atsakas į pirmąją sėkmingą Europos piliečių iniciatyvą „Right2Water“.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Saugaus, kokybiško geriamojo vandens tiekimas visoje ES yra didžiausias ES teisėkūros pasiekimas. Tačiau turime įvertinti laukiančius uždavinius, ir spręsti šia Europos piliečių iniciatyva iškeltas problemas. Tam reikia tęsti piliečių inicijuotą dialogą ir atsižvelgti į vartotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių lūkesčius dėl ES geriamojo vandens teisėkūros ateityje.

Pirmininko pavaduotojas ir Komisijos narys, atsakingas už tarpinstitucinius santykius ir administraciją, Maroš Šefčovič, kuris įsipareigojo sukurti platformą Europos piliečių iniciatyvomis, sakė: „Pirmoji sėkminga Europos piliečių iniciatyva (EPI) ir Komisijos nurodymas, kokie bus atsakomieji veiksmai, yra iš esmės tik proceso pradžia. Prisiimtus pažadus pradedame įgyvendinti dabar. Tai dar kartą įrodo, kad Europos sprendimų priėmimo procese EPI iniciatyvos gali turėti realų poveikį.“

Šios konsultacijos turėtų padėti mums geriau suprasti piliečių ir suinteresuotųjų šalių požiūrį į tai, ar reikalingi veiksmai, kurių būtų galima imtis siekiant pagerinti aukštos kokybės geriamojo vandens tiekimą, ir kokiu mastu juos reikėtų įgyvendinti. Klausimai apima tokias sritis kaip dabartinė geriamojo vandens kokybė, didžiausi pavojaus geriamajam vandeniui šaltiniai, piliečių informacijos poreikis, ir galimi papildomi veiksmai, kurių būtų galima imtis ES lygmeniu.

Konsultacijos, į kurias galite patekti čia, vyks iki 2014 m. rugsėjo 23 d. Rezultatais bus pasinaudota svarstymuose apie tai, ar reikėtų pagerinti ES geriamojo vandens direktyvą.

Komisijos konsultacijas papildys netrukus pradedamas struktūrinis dialogas siekiant įvertinti skaidrumą vandens sektoriuje. Tai dar vienas Europos piliečių iniciatyvos veiksmas. Daugiau informacijos bus pateikta http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.

Pagrindiniai faktai

Geriamojo vandens direktyva siekiama apsaugoti žmonių sveikatą nuo neigiamo poveikio, kurį gali sukelti bet kokia žmonių vartojimui skirto vandens tarša; direktyva siekiama užtikrinti, kad geriamasis vanduo būtų sveikas ir švarus. Geriamojo vandens kokybė Europos Sąjungoje apskritai yra gera, ir bendras direktyvos įgyvendinimo lygis yra labai aukštas. Valstybės narės turi imtis priemonių užtikrinti, kad šie tikslai bus pasiekti, ir šios priemonės turi užkirsti kelią galimam geriamojo vandens kokybės blogėjimui.

Prieiga prie viešųjų konsultacijų

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie įgyvendinimo lygį ir sritis, kurioms reikia skirti dėmesio, pavyzdžiui, geriamojo vandens kokybė nedidelius vandens išteklius turinčiose vietovėse, yra pateikta Komisijos apibendrinamojoje ataskaitoje dėl geriamojo vandens kokybės ES nagrinėjamos valstybių narių ataskaitos 2008 – 2010 m. laikotarpiu:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html

Asmenys ryšiams:

Žiniasklaidai:

Joe Hennon, tel. (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+ 32 2 295 14 45)

Ryšiams su visuomene: Europe Direct telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu


Side Bar