Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 23.6.2014

Ympäristö: Komissio pyytää kansalaisten näkemyksiä juomavedestä

Euroopan komissio on tänään käynnistänyt julkisen kuulemisen EU:n juomavesipolitiikasta. Tarkoituksena on kartoittaa, mitä voitaisiin parantaa. Kuuleminen on konkreettinen vastaus Right2Water-aloitteeseen, joka on ensimmäinen onnistunut eurooppalainen kansalaisaloite.

Ympäristökomissaarin Janez Potočnikin mukaan EU:n lainsäädäntö on vaikuttanut merkittävästi siihen, että joka puolella EU:ta on saatavilla turvallista ja hyvälaatuista juomavettä. "Meidän on kuitenkin varauduttava tuleviin haasteisiin ja tartuttava ongelmiin, jotka nousivat esiin tässä eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa. Tämän vuoksi jatkamme kansalaisten käynnistämää dialogia ja haluamme kuulla kansalaisten ja muiden sidosryhmien näkemyksiä EU:n juomavesilainsäädännöstä tulevaisuudessa," lisäsi Potočnik.

Varapuheenjohtaja ja institutionaalisista suhteista ja hallinnosta vastaava komissaari Maroš Šefčovič, joka vastasi perustan luomisesta eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle, totesi seuraavaa: ”Kyseessä on ensimmäinen onnistunut eurooppalainen kansalaisaloite. Aloitteen päätteeksi komissio määritti, kuinka siihen vastattaisiin, mutta tästä prosessi vasta alkaa. Nyt aloitamme lupaustemme täyttämisen. Tämä on osoitus siitä, että eurooppalaisilla kansalaisaloitteilla voi olla todellista vaikutusta EU:n päätöksentekoon.”

Kuulemisen avulla pyritään ymmärtämään paremmin kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä siitä, tarvitaanko hyvälaatuisen juomaveden saatavuuden parantamiseksi toimia ja jos tarvitaan, millaisia. Kuulemisessa esitetään kysymyksiä esimerkiksi juomaveden tämänhetkisestä laadusta, juomaveteen kohdistuvista pahimmista uhkista, kansalaisten tiedontarpeista sekä mahdollisista EU:n tasolla toteutettavista lisätoimista.

Kuulemiseen voi osallistua täällä (täällä) 23. syyskuuta 2014 saakka. Tulokset otetaan huomioon pohdittaessa, onko EU:n juomavesidirektiiviä tarpeen parantaa.

Kuulemisen lisäksi komissio käynnistää pian myös sidosryhmien kanssa käytävän jäsennellyn vuoropuhelun, jossa tarkastellaan avoimuutta vesialalla. Tämä on toinen jatkotoimi, joka toteutetaan Euroopan kansalaisaloitteen perusteella. Lisätietoja on saatavilla http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.

Tausta

Juomavesidirektiivin tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ihmisten käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta aiheutuvilta vaikutuksilta varmistamalla, että vesi on terveellistä ja puhdasta. Juomaveden laatu on EU:ssa yleisesti ottaen hyvä, ja direktiivi on kaiken kaikkiaan pantu täytäntöön erinomaisesti. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että direktiivin tavoitteet saavutetaan. Näillä toimenpiteillä on estettävä juomaveden laadun heikkeneminen.

Linkki julkiseen kuulemiseen

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

Lisätietoja

Tarkempia tietoja direktiivin täytäntöönpanosta ja aloista, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, kuten juomaveden laatu alueilla, joilla juomavesivarat ovat vähäiset, esitetään asiakirjassa "Kertomus juomaveden laadusta EU:ssa: tiivistelmä jäsenvaltioiden direktiivin 98/83/EY nojalla toimittamista kertomuksista vuosilta 2008–2010".

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html

Yhteyshenkilöt:

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar