Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 23. juni 2014

Miljø: Kommissionen spørger borgerne til råds om Europas drikkevand

Europa-Kommissionen har i dag lanceret en offentlig høring om EU's drikkevandspolitik, for at finde ud af, hvor der kan ske forbedringer. Høringen er et konkret svar på Right2Water, det første vellykkede europæiske borgerinitiativ.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, udtaler: "Forsyning af rent drikkevand af en god kvalitet i hele EU er et vigtigt resultat af EU’s lovgivning. Men vi er nødt til at tage bestik af fremtidige udfordringer og løse de problemer, der formuleres i det europæiske borgerinitiativ. Det betyder, at den borgerdrevne dialog fortsætter, og at vi lytter til forbrugernes og andre interessenters ønsker til EU's fremtidige drikkevandslovgivning."

Næstformand i Kommissionen og kommissær for interinstitutionelle forbindelser og administration, Maroš Šefčovič, der var ansvarlig for at skabe rammerne for de europæiske borgerinitiativer, udtaler: "Afslutningen på dette første vellykkede europæiske borgerinitiativ, hvor Kommissionen fremlagde, hvordan den havde tænkt sig at reagere på initiativet, var faktisk kun starten på processen. Nu begynder vi at leve op til vores løfter. Dette er endnu et bevis på, at et borgerinitiativ kan have reel indflydelse på den europæiske beslutningsproces."

Høringen skal give os en bedre forståelse af borgernes og interessenternes syn på behovet for og mulige tiltag vedrørende bedre forsyning af drikkevand af god kvalitet. Spørgsmålene dækker bl.a. det nuværende niveau for drikkevandskvalitet, de vigtigste trusler mod drikkevandet, borgernes informationsbehov og eventuelle yderligere tiltag, der gennemføres på EU-plan.

Høringen, som er tilgængelig her, er åben indtil den 23. september 2014. Resultaterne vil indgå i overvejelserne om, hvorvidt det er nødvendigt at forbedre EU's drikkevandsdirektiv.

Ud over høringen vil Kommissionen også snart lancere en struktureret interessentdialog med fokus på gennemsigtighed i vandsektoren. Dette er endnu en opfølgning på det europæiske borgerinitiativ. Yderligere oplysninger vil blive gjort tilgængelige via http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.

Baggrund

Målet med drikkevandsdirektivet er at beskytte mennesker mod de skadelige sundhedsmæssige effekter af forurenet drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er sundt og rent. Drikkevandet i EU er generelt af en god kvalitet, og direktivet er i vid udstrækning blevet fuldt gennemført. Medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger for at sikre, at disse mål opfyldes, samtidig med at de skal sørge for, at der ikke sker en forringelse af drikkevandskvaliteten.

Link til den offentlige høring

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om gennemførelsen og om områder, der kræver særlig opmærksomhed, såsom drikkevandskvaliteten i områder, hvor forsyningen er lav, er beskrevet i Kommissionens sammenfattende rapport om kvaliteten af drikkevandet i EU, hvori medlemsstaternes rapporter for perioden 2008-2010 granskes:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/report2014/1_DA_ACT_part1_v4.pdf

Pressehenvendelser:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. ­mail


Side Bar