Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT LV

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. juuni 2014

Komisjon võtab vastu partnerluslepingud Balti riikidega ELi struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks aastatel 2014–2020

Euroopa Komisjon võttis vastu partnerluslepingud Balti riikidega (Läti, Leedu, Eesti), milles sätestatakse strateegia Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide optimaalseks kasutamiseks, et toetada nende riikide piirkondi ja inimesi.

Tänase kokkuleppe alusel tehakse järgmised investeeringud:

  • Lätis: kokku 4,51 miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitika vahenditest aastatel 2014–2020 (jooksevhindades, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö vahendid), 1,07 miljardit eurot maaelu arenguks ja ligikaudu 140 miljonit eurot kalandus- ja merendussektori toetamiseks.

  • Leedus: kokku 6,82 miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitika vahenditest aastatel 2014–2020 (jooksevhindades, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö vahendid), 1,61 miljardit eurot maaelu arenguks ja 63 miljonit eurot merendussektori arengu toetamiseks ja ühise kalanduspoliitika rakendamiseks.

  • Eestis: kokku 3,59 miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitika vahenditest aastatel 2014–2020 (jooksevhindades, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö vahendid), 726 miljonit eurot maaelu arenguks ja 101 miljonit eurot kalandus- ja merendussektori toetamiseks.

ELi investeeringutega suurendatakse Balti riikide majanduse tootlikkust, toetatakse investeeringuid innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevusse ning aidatakse luua kaasaegset, säästlikku ja tõhusat transpordisüsteemi. Investeeringud aitavad kaasa tasakaalustatud territoriaalarengule ning keskkonnahoidliku ja ressursitõhusa majanduse loomisele, mille eesmärk on pakkuda kvaliteetseid töökohti ja võidelda sotsiaalse tõrjutusega. Investeeringutega parandatakse ka haridussüsteemi kvaliteeti ja avaliku halduse tõhusust.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on:

Euroopa Regionaalarengu Fond

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles partnerluslepingute vastuvõtmist kommenteerides:

Mul on hea meel kolme Balti riigi aruka ja jätkusuutliku majanduskasvu strateegiate üle, mis ühendavad uue lähenemisviisi Euroopa ühtekuuluvuspoliitikaga aastatel 2014–2020 ja strateegia „Euroopa 2020” prioriteetidega. Need ELi investeeringud aitavad innovatsiooni, koolituste ja hariduse toetamise kaudu luua püsivaid töökohti ja edendada majanduskasvu ning vähese süsinikdioksiidiheitega ressursitõhusa majanduse arengut.”

Regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ütles: „Võtsime täna vastu tähtsad strateegilised investeerimiskavad, mis aitavad Balti riikides järgmise kümne aasta jooksul luua töökohti ja majanduskasvu. Partnerluslepingud näitavad meie ühist tahet kasutada ELi investeeringuid võimalikult tõhusalt. Aeg on teha muutusi. Reformitud ühtekuuluvuspoliitika valguses peavad investeeringud olema strateegilised ja suunatud reaalmajandusele, jätkusuutlikule majanduskasvule ja inimestele. Kvaliteetsete programmide elluviimiseks on vaja kõigi osapoolte pühendumist.” „Investeerimisstrateegiad tuginevad Balti riikide praegustele püüdlustele lahendada meie ees seisvaid pakilisi probleeme. Nende riikide eesmärk on suurendada teadus- ja arendustegevusse tehtavaid investeeringuid, kasutada rohkem taastuvaid energiaallikaid, võidelda vaesusega ja suurendada tööhõivet, eelkõige noorte hulgas. Sellega aitavad kolm Balti riiki märkimisväärselt kaasa ka meie ühiste ELi eesmärkide saavutamisele.”

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor sõnas:

„Õnnitlen Eestit, Lätit ja Leedut selle puhul, et nende tehtud töö viis partnerluslepingute kiire vastuvõtmiseni ning tänan neid konstruktiivse koostöö eest komisjoniga. Mul on väga hea meel, et kõik kolm riiki on otsustanud suunata olulise osa majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi raames eraldatavatest ühtekuuluvuspoliitika vahenditest Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) — Eesti 23,8 %, Läti 21,01 % ja Leedu 24,35 %. Sotsiaalfond aitab vähendada majanduskriisi sotsiaalset mõju. See parandab riikide tööturuolukorda, aidates inimestel arendada vajalikke oskusi, toetades töötuid tööotsimisel ja osutades abi neile, kel kõige raskem tööturule naasta. Nende vahenditega toetatakse märkimisväärselt strateegia „Euroopa 2020” tööhõive ja vaesuse vähendamise eesmärkide saavutamist, keskendudes samal ajal iga riigi erivajadustele. Inimestesse investeerimine on jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu tagamiseks kõige olulisem.

ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș ütles:

„Partnerluslepingud on olulised selleks, et Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetus maaelu arengu programmidele oleks kooskõlas muude Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ja ELi vahenditega. Lepingutega tagatakse koostoime ja vastastikune täiendavus, kooskõla ja suurem tõhusus ELi toetuste kasutamisel. Maaelu areng on ühise põllumajanduspoliitika oluline osa ning selle raames püütakse lahendada majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid probleeme ja suurendada territoriaalset ühtekuuluvust maapiirkondades vastavalt Eesti, Leedu ja Läti konkreetsetele vajadustele.”

Merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki märkis:

„Ühise kalanduspoliitika reformimisega on EL astunud samme selleks, et edendada keskkonnasäästlikku, innovaatilist ja konkurentsivõimelist kalandust ja vesiviljelust, sealhulgas töötlemist ja turustamist. Lisaks on Euroopa Merendus- ja Kalandusfond rahaline vahend, mille abil suurendatakse tööhõivet ja territoriaalset ühtekuuluvust, toetades rahaliselt kalureid, kalakasvatajaid ja rannikuäärseid piirkondi Balti riikides.”

Komisjoni president José Manuel Barroso annab kolm Balti riikide partnerluslepingut ametlikult üle Läti, Leedu ja Eesti peaministrile 21. juunil Tallinnas.

Kõik liikmesriigid on nüüdseks oma partnerluslepingud komisjonile esitanud. Need lepingud kiidetakse heaks pärast konsultatsioone.

Lisateave:

Märgukiri partnerluslepingute ja rakenduskavade kohta

www.ec.europa.eu/esif

Läti:

Euroopa Komisjoni ja Läti vaheline partnerlusleping

Läti partnerluslepingu kokkuvõte

Ühtekuuluvuspoliitika ja Läti

Leedu:

Euroopa Komisjoni ja Leedu vaheline partnerlusleping

Leedu partnerluslepingu kokkuvõte

Ühtekuuluvuspoliitika ja Leedu

Eesti:

Euroopa Komisjoni ja Eesti vaheline partnerlusleping

Eesti partnerluslepingu kokkuvõte

Ühtekuuluvuspoliitika ja Eesti

Kontaktisikud: Shirin Wheeler (+32 4607 66565) – Jonathan Todd (+32 4989 94107)

Roger Waite (+32 4989 61404) – Helene Banner (+32 4607 52407)


Side Bar