Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2014

Η Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα και την πρόσβαση στην βρεφονηπιακή εκπαίδευση και φροντίδα

Οκτώ μόνο ευρωπαϊκές χώρες - η Δανία, η Γερμανία, η Eσθονία, η Μάλτα, η Σλοβενία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Νορβηγία - εγγυούνται το νόμιμο δικαίωμα στην βρεφονηπιακή εκπαίδευση και φροντίδα (ΒΝΕΦ) σύντομα μετά τη γέννηση του παιδιού, κανονικά μετά το τέλος της άδειας μητρότητας και της γονικής άδειας μετ' αποδοχών. Σε όλες τις άλλες χώρες, η διάρκεια αναμονής μεταξύ της λήξης της άδειας μητρότητας/γονικής άδειας και του νόμιμου δικαιώματος σε ΒΝΕΦ είναι άνω από δύο έτη (βλέπε σχήμα 1). Αυτό ένα από τα πορίσματα της έκθεσης που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την έκθεση προκύπτει ότι η παροχή ποιότητας της ΒΝΕΦ επηρεάζεται σε πολλές χώρες από την έλλειψη κονδυλίων, την ανεπάρκεια προσωπικού, τα χαμηλά προσόντα των εργαζομένων και την έλλειψη εκπαιδευτικών κατευθυντήριων γραμμών για δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Όλα αυτά αποτελούν σοβαρό πρόβλημα τη στιγμή που ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη ηλικίας κάτω των έξι ετών διατρέχει τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού και ενδέχεται να χρειάζεται ειδική υποστήριξη για τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους.

«Η υποστήριξη των μικρών παιδιών, ιδίως των πιο ευάλωτων που πλήττονται από τη φτώχεια, θα πρέπει να θεωρείται υποχρέωση,» δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας. «Η πρόσβαση στη βρεφονηπιακή εκπαίδευση και φροντίδα αυξάνεται συνεχώς αλλά πολλά κράτη μέλη της ΕΕ χρειάζεται να πραγματοποιήσουν σημαντικές βελτιώσεις. Η ποιότητα της ΒΝΕΦ αποτελεί σημαντικό θεμέλιο λίθο για την εκπλήρωση των οικονομικών και κοινωνικών οραμάτων και για την κινητικότητα αργότερα στη ζωή.»

Άλλα πορίσματα από την έκθεση, με τίτλο «Βασικά στοιχεία σχετικά με την βρεφονηπιακή εκπαίδευση και φροντίδα στην Ευρώπη 2014»:

  • Ο βασικός παράγοντας για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση στην ΒΝΕΦ είναι οι υπηρεσίες αυτές να είναι οικονομικά προσιτές. Οι τιμές ποικίλουν σημαντικά στην Ευρώπη και συχνά προσφέρονται εκπτώσεις σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Οι τιμές για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών είναι υψηλές στην Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία (χώρες στις οποίες υπερισχύει η παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών). Οι χαμηλότερες τιμές υπάρχουν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στις σκανδιναβικές χώρες. Επειδή οι περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δεν προσφέρουν νόμιμο δικαίωμα για θέσεις στην ΒΝΕΦ η ζήτηση υπερβαίνει συχνά την προσφορά. Αντίθετα, η ΒΝΕΦ είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμη στις σκανδιναβικές χώρες.

  • Καλή διδασκαλία και καλές πρακτικές μάθησης χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της ΒΝΕΦ. Εκπαιδευτικές κατευθυντήριες γραμμές είναι ουσιαστικές για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές περιορίζονται στην παροχή ΒΝΕΦ σε παιδιά ηλικίας τριών ή άνω των τριών ετών στις μισές περίπου χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα (BEnl, BEde, BG, CZ, CY, FR, IT, LU, AT, PL, PT, SK, UK (Ουαλία και Βόρειος Ιρλανδία), LI και CH. Για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών η έμφαση τίθεται συνήθως στην φροντίδα παρά στην τόνωση της εκπαιδευτικής προόδου.

  • Σε πολλές χώρες οι απαιτήσεις εξειδίκευσης για το προσωπικό που εργάζεται με βρέφη είναι χαμηλότερες από εκείνες για το προσωπικό που εργάζεται με νήπια για τα οποία κανονικά χρειάζεται τουλάχιστον ένα πτυχίο bachelor. Σε δέκα χώρες (BE, CZ, IT, CY, LU, PL, RO, UK, LI και CH), το προσωπικό που εργάζεται με βρέφη δεν χρειάζεται να έχει περισσότερα από απολυτήριο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε δύο χώρες, δεν υπάρχει ελάχιστο επίπεδο εξειδίκευσης για την εργασία με μικρά παιδιά (Ιρλανδία και Σλοβακία).

Η συλλογή αυτών των στοιχείων βασίζεται σε πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της βρεφονηπιακής εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη στρατηγικής με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας ΒΝΕΦ με συστάσεις που βασίζονται κυρίως σε πέντε κύριους πυλώνες: πρόσβαση, διακυβέρνηση και χρηματοδότηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση, εργατικό δυναμικό και προγράμματα σπουδών.

Η Επιτροπή θα υποβάλει ένα έγγραφο-πλαίσιο, μαζί με την έκθεση Eurydice, σε συνέδριο στην Αθήνα σήμερα, στο οποίο θα συζητήσουν σχετικά με τη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της ΒΝΕΦ υπεύθυνοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και ενδιαφερόμενοι φορείς μεταξύ άλλων Eurochild και η Ευρωπαϊκή Ένωση Γονέων (EPA) και διεθνείς οργανισμοί.

Ιστορικό

Η έκθεση Eurydice, με τίτλο «Βασικά στοιχεία σχετικά με την βρεφονηπιακή εκπαίδευση και φροντίδα 2014», συνδυάζει στατιστικά στοιχεία από τη Eurostat και συστημικές πληροφορίες για να περιγράψει τη δομή, την οργάνωση και τη χρηματοδότηση της ΒΝΕΦ στην Ευρώπη. Καλύπτει την πρόσβαση στην ΒΝΕΦ, τη διακυβέρνηση, την ασφάλεια της ποιότητας, την οικονομικά προσιτή ΒΝΕΦ, την επαγγελματική εξειδίκευση του προσωπικού, την ηγεσία, τη συμμετοχή των γονέων και μέτρα για την υποστήριξη των μειονεκτούντων παιδιών.

Η έκθεση καλύπτει 32 ευρωπαϊκές χώρες – όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από τις Κάτω Χώρες, συν την Ιρλανδία, την Τουρκία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Τα εθνικά ενημερωτικά δελτία στο τέλος της έκθεσης παρέχουν συνοπτική επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος ΠΝΕΦ κάθε χώρας.

Eurydice

Όλες οι εκδόσεις του δικτύου Eurydice διατίθενται δωρεάν είτε στον ιστότοπο Eurydice είτε σε έντυπη μορφή κατόπιν παραγγελίας. Το δίκτυο Eurydice στοχεύει στην προώθηση της κατανόησης, της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης και της κινητικότητας. Το δίκτυο αποτελείται από εθνικές μονάδες εγκατεστημένες σε ευρωπαϊκές χώρες και ο συντονισμός του έχει ανατεθεί στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο Eurydice θα βρείτε στη διεύθυνση http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Παράρτημα:

Σχήμα 1: Νόμιμο δικαίωμα και/ή υποχρεωτική ΒΝΕΦ, συμπεριλαμβανόμενης της ηλικίας έναρξης και των εβδομαδιαίων ωρών, 2012/13

Πηγή: Eurydice.

Επεξηγηματική σημείωση

Το νόμιμο δικαίωμα στην ΒΝΕΦ αναφέρεται στο υποχρεωτικό καθήκον να διασφαλιστεί ΒΝΕΦ με δημόσια επιδότηση για όλα τα παιδιά που ζουν σε μια περιοχή απασχόλησης και για τα οποία παιδιά οι γονείς τους, ανεξάρτητα από την εργασία τους, την κοινωνικοοικονομική οικογενειακή κατάσταση, απαιτούν μια θέση για το παιδί τους. Δεν λαμβάνεται υπόψη το νόμιμο δικαίωμα ή η υποχρεωτική ΠΝΕΦ που ισχύει μόνο για ορισμένες κατηγορίες μαθητών (π.χ. παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες).

Ειδικές σημειώσεις για κάθε χώρα

Βουλγαρία: Υποχρεωτική ΒΝΕΦ: ηλικίας 5 ετών – 20 ώρες· ηλικίας 6 ετών – 24 ώρες·

Γερμανία: Από τον Αύγουστο του 2013, το νόμιμο δικαίωμα για επιδοτούμενη ΒΝΕΦ ισχύει όταν το παιδί είναι 12 μηνών.

Κροατία: Από τον Σεπτέμβριο του 2014 θα είναι υποχρεωτικό ένα έτος προσχολικού προγράμματος ΒΝΕΦ.

Μάλτα: Τον Απρίλιο του 2014, το δικαίωμα για δωρεάν ΒΝΕΦ επεκτάθηκε σε όλα τα παιδιά των γονέων που εργάζονται/σπουδάζουν.

Ουγγαρία: υποχρεωτική ΒΝΕΦ 20 ώρες την εβδομάδα.

Αυστρία: Οι εβδομαδιαίες ώρες υποχρεωτικής ΒΝΕΦ διαφέρουν ανάμεσα στα Länder.

Πολωνία: Από τον Σεπτέμβριο του 2015, όλα τα παιδιά ηλικίας 4 ετών θα έχουν νόμιμο δικαίωμα στην ΒΝΕΦ.

Ρουμανία: Από τον Σεπτέμβριο του 2014, όλα τα παιδιά ηλικίας 5 ετών θα έχουν νόμιμο δικαίωμα στην ΒΝΕΦ.

Φινλανδία: Τον Νοέμβριο του 2013 η κυβέρνηση αποφάσισε να καθιερώσει προσχολική εκπαίδευση.

Σουηδία: 525 ώρες ετησίως διαιρούνται από την κοινή διάρκεια του σχολικού έτους (178 ημέρες) και μετά πολλαπλασιάζονται επί 5 για να οριστεί ο εβδομαδιαίος αριθμός.

Ηνωμένο Βασίλειο: Στην Αγγλία, την Ουαλία και την Βόρειο Ιρλανδία, στις φτωχότερες περιοχές, το νόμιμο δικαίωμα επεκτάθηκε στα παιδιά ηλικίας 2 ετών. Στη Σκοτία, το δικαίωμα επεκτάθηκε σε παιδιά ηλικίας 2 ετών για τα οποία φροντίζουν συγγενείς ή τελούν υπό κηδεμονία. Στην Αγγλία και στην Ουαλία, τα παιδιά εισέρχονται στην ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην αρχή του σχολικού έτους μετά τα γενέθλια του πέμπτου έτους της ηλικίας τους. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το φθινόπωρο ή την άνοιξη, συνεπώς, ένα μέρος του έτους υποδοχής στο σχολείο (που ταξινομείται ως ISCED 0) είναι υποχρεωτικό. Στη Σκοτία, 475 ετήσιες ώρες διαιρούνται δια 38 εβδομάδες, που αποτελούν τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Ελβετία: Στα 19 διαμερίσματα (cantons) (από τα 26) η προσχολική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Ανάλογα με το διαμέρισμα, η υποχρεωτική προσχολική φοίτηση διαρκεί ένα έως δύο έτη. Στα διαμερίσματα στα οποία η προσχολική εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική, τα παιδιά ηλικίας 4 ή 5 ετών έχουν νόμιμα το δικαίωμα κρατικά επιδοτούμενης θέσης για ΒΝΕΦ.

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar