Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. juuni 2014

Kliima: esimese kliimameetmete projektikonkursi raames on eraldatud 44 miljonit eurot

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja esimese projektikonkursi kliimameetmetega seotud projektide uue rahastamisprogrammi raames. Programmi LIFE kliimameetmete allprogrammi raames eraldatakse 2014. aastal 44,26 miljonit eurot, et töötada välja ja rakendada uuenduslikke viise kliimamuutustega seotud probleemidele reageerimiseks kogu Euroopas.

ELi kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „Uue LIFE kliimameetmete programmi raames on uuenduslike kliimaprojektide jaoks võimalik kogu Euroopas kasutada rohkem vahendeid kui kunagi varem. See aitab luua innovaatilisi vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiaid ja suurendada juba olemasolevate kliimaalaste lahenduste levikut. Need vahendid aitavad saavutada ka ELi kliimaalaste õigusaktidega seatud ja poliitika eesmärke. Täna algatatud projektikonkurss on suunatud katse-, näidis- ja parimate tavade projektidele."

Asjaomane allprogramm on ELi programmi LIFE 2014-2020 osa ning järgmise seitsme aasta jooksul on selle kasutada 864 miljonit eurot. Sellega toetatakse ka paremat teabevahetust, koostööd ja heade tavade levitamist seoses kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise meetmetega.

Huvitatud organisatsioone kutsutakse üles alustama ettevalmistustega võimalikult vara, kujundades oma projektiideed, luues partnerlusi asjaomaste sidusrühmadega ning tehes kindlaks täiendava rahastamise allikad. Eriti teretulnud on riikidevahelised projektid, kuna piiriülene koostöö on ülioluline ELi kliimaalaste eesmärkide saavutamise tagamiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. oktoober 2014. Programmi LIFE järgmise projektikonkursi eesmärk on kliima- ja keskkonnaprobleemidega tegelevatele Euroopa tasandi mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmine. See algatatakse käesoleva aasta sügisel.

Taustteave

LIFE on ELi rahastamisprogramm, mis on toiminud alates 1992. aastast ning mille raames on kaasrahastatud rohkem kui 4000 projekti. ELi programm LIFE keskkonna ja kliimameetmete valdkonnas ajavahemikuks 2014–2020 on jagatud kahte programmitöö perioodi: 2014–2017 ja 2018–2020. Esimese perioodi raames on kliimameetmetele eraldatud 449,2 miljonit eurot, millest 44,26 miljonit eurot on kättesaadav 2014. aasta projektikonkursi raames.

Need summad on osa ajavahemikul 2014–2020 ELi eelarvest kliimameetmetele suunatud vahenditest. Programmi LIFE (kliimameetmed) raames on võimalik rahastada rohkem projekte, suurendades erasektori vahendeid laenude ja tagatiste abil kohalikest pankadest.

Lisateave

Teave projektikonkursi kohta

http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htmLIFE kliimameetmed

LIFE kodulehekülg

Kontaktisikud:

Ajakirjanikele:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

Üldsusele: Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar