Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13. kesäkuuta 2014

Elintarviketurvallisuus: 35 vuotta ihmisten ja eläinten terveyden suojelua

Euroopassa luotetaan lujemmin kuin koskaan elintarvikkeita ja rehuja koskevaan EU:n nopeaan RASFF-hälytysjärjestelmään. Sen avulla varmistetaan, että elintarvikkeet täyttävät maailman huippuluokkaa olevat elintarviketurvallisuusvaatimukset. 35 vuotta sitten perustetun RASFF-järjestelmän tärkeimpänä tehtävänä on turvata elintarvikkeiden turvallisuus, mutta vuoden 2013 vuosiraportin mukaan se on tärkeä väline myös jäljitettäessä ja vedettäessä markkinoilta tuotteita, joihin on havaittu liittyvän petoksia.

Terveysasioista vastaavan komissaarin Tonio Borgin mukaan RASFF on keskeisen tärkeä väline reagoitaessa elintarviketurvallisuusriskeihin Euroopassa, koska sen kautta voidaan vaihtaa tietoja nopeasti eurooppalaisten kuluttajien suojelemiseksi. ”Hevosenlihaskandaali toi hyvin esiin RASFF-järjestelmän toimivuuden, ja hevosenlihaa sisältävät tuotteet saatiin jäljitettyä ja vedettyä pois markkinoilta. Tänä päivänä pääsemme lähemmäs eurooppalaista kuluttajaa innovatiivisella verkkovälineellä, uudella RASFF-kuluttajaportaalilla, jonka kautta kuluttajat saavat tietoa markkinoiltavetoilmoituksista ja julkisista varoituksista, joita kansanterveysviranomaiset ja elintarvikealan toimijat ovat antaneet jossakin EU-maassa”, hän jatkoi.

Tulokset

Tänään julkaistu vuosiraportti kattaa vuoden 2013, jolloin RASFF-järjestelmän kautta tehtiin yhteensä 3 205 alkuperäistä ilmoitusta. Näistä 596 luokiteltiin hälyttäväksi, 442 jatkotoimia vaativaksi ja 705 huomioitavaksi ilmoitukseksi ja 1 462 rajatarkastuksissa hylättyjä tuotteita koskevaksi ilmoitukseksi. Näiden alkuperäisten ilmoitusten perusteella tehtiin 5 158 jatkoilmoitusta, mikä on keskimäärin 1,6 jatkoilmoitusta alkuperäistä ilmoitusta kohti. Jatkoilmoitukset voivat johtaa erilaisiin toimiin, esimerkiksi elintarvikkeiden vetämiseen pois markkinoilta, hyväksynnän peruuttamiseen, takavarikointiin ja hävittämiseen. RASFF-järjestelmän kautta tehtyjen ilmoitusten kokonaismäärä väheni 9 prosenttia vuoden 2012 ja 2013 välillä.

Suurimpia ongelmia kaudella olivat marjasekoituksissa ja mansikoissa esiintyvän hepatiitti A -viruksen aiheuttamat elintarvikeperäiset epidemiat, mahdollisesti vaarallisia ainesosia sisältävien ravintolisien aiheuttamat haittavaikutukset, shigatoksiinia tuottavan E. colin (STEC) esiintyminen lihassa sekä torjunta-ainejäämät kasvituotteissa.

Mitä ilmoitukset koskivat

Vuonna 2013 RASFF-järjestelmään tehdyistä 3 205 alkuperäisestä ilmoituksesta valtaosa eli 2 710 (84,6 %) koski elintarvikkeita, 272 rehuja (8,5 %) ja 223 elintarvikekontaktimateriaaleja (6,9 %).

Muut toimet: elintarvikkeisiin kohdistuvien petosten torjunta

RASFF-järjestelmä osoittautui keskeisen tärkeäksi varmistettaessa nopea tietojen jakaminen elintarvikkeista, jotka sisälsivät hevosenlihaa, josta ei ollut ilmoitettu tuoteselosteessa, vaikkei näihin tapauksiin todettukaan liittyvän mitään turvallisuusriskejä. Vuoden 2013 alkupuoliskolla ja sen jälkeen tämä auttoi EU:n jäsenvaltioita vauhdittamaan tutkimuksiaan ja saamaan kattavamman kuvan tilanteesta, jolloin ne pääsivät myös petoksen alkulähteille.

Jatkotoimet

Vaikuttaa siltä, että yhä monimutkaisemmiksi muuttuvista elintarvikepetostapauksista on tarvetta vaihtaa tietoja yhä enemmän valtioiden rajojen yli.

Komissio on perustamassa – RASFF-järjestelmän innoittamana – elintarvikepetosten torjuntaan keskittyvää tietoteknistä järjestelmää, jolla tuetaan hiljattain perustetun elintarvikepetoksia käsittelevän EU:n yhteistyöverkoston toimintaa. Järjestelmä tarjoaa foorumin jäsenvaltioiden viranomaisten hallinnollista yhteistyötä varten, ja ne voivat vaihtaa järjestelmän kautta nopeasti tietoja harhaanjohtavista ja petollisista toimintatavoista elintarvikesektorilla ja puuttua niihin valtioiden rajat ylittävästi.

Tausta

35 vuotta sitten perustettu RASFF-verkosto, jolla helpotetaan tietojen kulkua valtioiden rajojen yli, on vaatimattoman alkunsa jälkeen muotoutunut keskeiseksi välineeksi pyrittäessä varmistamaan kuluttajille tarkoitettujen elintarvikkeiden turvallisuuden korkea taso.

RASFF-verkoston ansiosta on mahdollista vaihtaa nopeasti tietoja jäsenvaltioiden ja komission välillä, kun elintarvike- ja rehuketjussa havaitaan kansanterveyteen kohdistuvia riskejä. Kaikki RASFF-järjestelmän jäsenet (EU:n 28 jäsenvaltiota, komissio, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, EFTAn valvontaviranomainen, Norja, Liechtenstein, Islanti ja Sveitsi) ovat ottaneet käyttöön ympärivuorokautisen palvelun, jonka avulla voidaan lähettää ja vastaanottaa kiireellisiä ilmoituksia ja reagoida niihin yhdessä ja tehokkaasti. RASFF-järjestelmän ansiosta on estetty monia elintarvikkeiden turvallisuutta vaarantavia tapauksia jo ennen kuin niistä olisi voinut aiheutua vahinkoa eurooppalaisille kuluttajille.

Lisätietoja:

Lisätietoa RASFF-järjestelmästä:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm

Tuorein RASFF-raportti ja siihen liittyvää materiaalia:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm

RASFF-kuluttajaportaali:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm

Twitter:

@EU_Consumer

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar