Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. juuni 2014

Toiduohutus: 35 aastat inimeste ja loomade tervise kaitset

Rohkem kui kunagi varem sõltub Euroopa oma toidu- ja söödaalasest kiirhoiatussüsteemist (RASFF), millega tagatakse meie toiduainete vastavus maailma rangeimatele toiduohutusstandarditele. RASFFi loomisest saadik 35 aasta eest on selle põhiülesanne olnud toiduohutuse tagamine. Lisaks sellele on see, nagu RASFFi 2013. aasta aruandest nähtub, oluline vahend, pettusega seotud toodete kindlakstegemisel ja kõrvaldamisel.

Euroopa Liidu tervisevolinik Tonio Borg sõnas: „Toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem on vajalik Euroopas toiduohutuse riskidele reageerimiseks, sest võimaldab kiiresti vahetada teavet, et kaitsta Euroopa tarbijaid. Hobuseliha skandaali ajal oli selle toimiva süsteemi kaudu võimalik kindlaks teha lähtekoht, kust olid pärit toiduained, mille hulka oli illegaalselt lisatud hobuseliha, ning need turult kõrvaldada”. Kokkuvõtvalt lausus ta: „Täna oleme Euroopa tarbijatele lähemal innovatiivse veebipõhise vahendi – uue RASFFi tarbijaportaali abil. Sealt saavad tarbijad teavet vastava ELi liikmesriigi tervisekaitseasutuste ja ettevõtjate avaldatud tagasinõudmisteadete ja avalike hoiatuste kohta.

Üldised tulemused

Täna avaldatud aastaaruanne hõlmab 2013. aasta aruandeperiood, mil toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu edastati kokku 3 205 algset teadet, neist 596 olid hoiatusteadet, 442 järelteadet, 705 teadet tähelepanu juhtimiseks ja 1 462 piiril tagasilükkamise teadet. Need algsed teated tõid kaasa 5 158 järelteadet, mis teeb keskmiselt ligikaudu 1,6 järelteadet ühe algse teate kohta. Järelteadete alusel võib võtta terve rea meetmeid – toote tagasinõudmine, turult kõrvaldamine, konfiskeerimine ja toiduainete hävitamine. Võrreldes 2012. aastaga vähenes kiirhoiatussüsteemi kaudu edastatud teadete arv 2013. aastal 9%.

Kõige olulisemad küsimused olid toiduga levivate haiguste puhangud, mida põhjustas marjasegudes ja maasikates esinenud A-hepatiidi viirus, potentsiaalselt ohtlike koostisosadega toidulisanditest tingitud kõrvaltoimed, lihas esinev Shiga toksiini tekitaja E.coli (STEC) ja pestitsiidijäägid taimsetel saadustel.

Teadete päritolu

RASFFi kaudu 2013. aastal edastatud 3 205 algsest teatest valdav enamus (2 710, 84,6%) olid seotud toiduga, 272 söödaga (8,5%) ja 223 teadet toiduga kokkupuutuvate materjalidega (6,9%).

Muud küsimused: toidupettuse vastu võetav meede

Kuigi toiduohutuse riski ei tuvastatud, aitas RASFF tagada, et kiiresti jagati kogu teavet selliste toiduainete kohta, millele oli illegaalselt lisatud hobuseliha. 2013. aasta esimesel poolaastal ja edaspidi aitas kiirhoiatussüsteem ELi liikmesriikidel kiirendada oma uurimisi ja luua terviklikum pilt, mis võimaldab välja selgitada pettuse allika.

Edasised sammud

Märgid näitavad, et üha rohkem on vaja vahetada teavet seoses toiduainepettuste piiriüleste juhtumitega, mis muutuvad üha keerukamaks.

Komisjon töötab RASFFi eeskujul välja toiduga seotud pettustest teatamise IT-süsteemi, millega toetatakse hiljuti loodud ELi toidupettuste vastase võrgu tööd. Selle IT-süsteemiga luuakse riiklike ametiasutuste piiriülese halduskoostöö platvorm, et kiiresti vahetada teavet pettusel põhinevate ja kuritahtlike tegevuste kohta toidusektoris ning nendega piiriüleselt tegelda.

Taustteave

35 aasta eest loodud ja tagasihoidlikult alustanud toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem on võrk, mis hõlbustab piiriülest teabevahetust oma liikmete vahel. Oma põhiülesande – Euroopa kodanikele toiduohutuse kõrge taseme tagamisel – on RASFF olnud edukas.

RASFFi võrk võimaldab kiiret teabevahetust liikmesriikide ja komisjoni vahel, juhul kui toidu- või söödaahelas avastatakse oht rahvatervisele. Kõik RASFFi liikmed (EL 28, Euroopa Komisjon, Euroopa Toiduohutusamet (EFTA), EFTA järelevalveamet (ESA), Norra, Liechtenstein, Island ja Šveits) tagavad ööpäevaringse teenuse kindlustamaks, et pakilised teated saadetakse välja, saadakse kätte ja neile vastatakse võimalikult kiiresti. Tänu RASFFile kõrvaldatakse paljud toiduohutusalased riskid enne, kui need jõuavad Euroopa tarbijatele kahju teha.

Lisateave:

Lisateave RASFFi kohta:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm

RASFFi viimased aruanded ja visuaalsed materjalid:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm

RASFFi tarbijaportaal:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm

Jälgige meid Twitteris:

@EU_Consumer

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Üldsusele: Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­-post


Side Bar