Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. juni 2014

Fødevaresikkerhed: 35 år med beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed

Europa er mere end nogensinde afhængig af det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), som sikrer, at vores fødevarer lever op til nogle af de højeste fødevaresikkerhedsstandarder i verden. Ud over RASFF's vigtigste funktion, som siden oprettelsen for 35 år siden har været at garantere fødevaresikkerheden, viser årsberetningen for 2013, at RASFF er et værktøj, der har afgørende betydning for sporingen og tilbagetrækningen af produkter, hvis der konstateres svig.

Tonio Borg, som er EU's kommissær for sundhed, udtaler: "RASFF er et meget vigtigt værktøj, som gør det muligt at reagere på risici for fødevaresikkerheden i Europa gennem hurtig udveksling af oplysninger og dermed beskytte de europæiske forbrugere. Hestekødsskandalen viste RASFF i aktion, og fødevareprodukter, der ulovligt var tilsat hestekød, blev sporet tilbage til kilden og trukket tilbage fra markedet." Det kan konkluderes, at: "vi i dag er kommet tættere på de europæiske forbrugere via et innovativt onlineredskab - den nye RASFF-forbrugerportal, som giver forbrugerne adgang til oplysninger om alle meddelelser om tilbagekaldelser og advarsler til offentligheden fra offentlige sundhedsmyndigheder og virksomheder i et givet EU-land."

Samlede resultater

Den årsberetning, som kommer i dag, dækker indberetningsperioden 2013, hvor der i alt blev videresendt 3 205 originalmeddelelser gennem RASFF, hvoraf 596 blev klassificeret som advarselsmeddelelser, 442 som informationsmeddelelser til opfølgning, 705 som informationsmeddelelser til orientering og 1 462 som meddelelser om afvisning ved grænserne. Disse originalmeddelelser førte til 5 158 opfølgningsmeddelelser, hvilket svarer til ca. 1,6 opfølgning pr. originalmeddelelse. Opfølgningsmeddelelser kan føre til en række forskellige foranstaltninger, f.eks.: tilbagekaldelse, tilbagetrækning, beslaglæggelse og destruktion af fødevarer. Det samlede antal meddelelser, der blev videresendt gennem RASFF, faldt med 9 % fra 2012 til 2013.

Blandt de vigtigste emner kan nævnes fødevarebårne udbrud som følge af hepatitis A-virus i bærblandinger og jordbær, bivirkninger forårsaget af kosttilskud med potentielt farlige ingredienser, shigatoksinproducerende E. coli (STEC) i kød og pesticidrester på vegetabilske produkter.

Meddelelsernes oprindelse

Af de 3 205 originalmeddelelser, der blev videresendt gennem RASFF i 2013, vedrørte langt de fleste (2 710, 84,6 %) fødevarer, 272 vedrørte foder (8,5 %) og 223 meddelelser vedrørte materialer i kontakt med fødevarer (6,9 %).

Andre forhold: foranstaltninger mod fødevaresvig

Selv om der ikke var fastslået nogen fødevaresikkerhedsrisiko, kunne RASFF-systemet bruges til at sikre, at alle oplysninger vedrørende fødevarer, der ulovligt var tilsat hestekød, hurtigt blev delt. I de første seks måneder af 2013 og også senere hjalp dette EU's medlemsstater med at fremskynde deres undersøgelser og skabe et mere samlet billede, der gjorde det muligt for dem at spore kilden til svindelen.

De næste skridt

Meget tyder på, at der er et voksende behov for at udveksle oplysninger om grænseoverskridende tilfælde af fødevaresvig, som bliver mere og mere sofistikeret.

Kommissionen er i gang med at udvikle et IT-system til indberetning af fødevaresvig med inspiration i RASFF, som skal understøtte det arbejde, som EU's nye netværk for fødevaresvig udfører. Dette IT-system skal udgøre en platform for grænseoverskridende administrativt samarbejde mellem nationale myndigheder, således at de hurtigt kan udveksle oplysninger om vildledende eller svigagtige aktiviteter i fødevaresektoren og følge dem på tværs af grænserne.

Baggrund

RASFF, som blev oprettet for 35 år som et netværk, der skulle fremme den grænseoverskridende strøm af informationer mellem medlemmerne og spille en central rolle med hensyn til at sikre de europæiske borgere et højt fødevaresikkerhedsniveau, er kommet langt siden den første spæde begyndelse.

RASFF gør det muligt for EU-landene og Kommissionen hurtigt at udveksle oplysninger, når der påvises risici for folkesundheden i fødevare- og foderkæden. Alle RASFF's medlemmer (EU-28-landene, Kommissionen, EFSA, EFTA-Tilsynsmyndigheden samt Norge, Liechtenstein, Island og Schweiz) opererer med et 24-timers-beredskab, som sikrer, at hastemeddelelser udsendes, modtages og besvares kollektivt og effektivt. Takket være RASFF er en lang række risici for fødevaresikkerheden blevet forhindret, inden de har kunnet nå at blive til skade for de europæiske forbrugere.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om RASFF:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm

Seneste RASFF-beretning og visuelt materiale:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm

RASFF-forbrugerportal:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm

Følg os på Twitter:

@EU_Consumer

Pressehenvendelser:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar