Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 13. června 2014

Bezpečnost potravin: 35 let ochrany zdraví lidí a zvířat

Evropa se dnes více než kdy jindy spoléhá na systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), aby zajistila, že potraviny v EU splňují jedny z nejvyšších bezpečnostních norem na světě. Tento systém funguje již 35 let a jeho hlavní úlohou je zajišťovat bezpečnost potravin. Výroční zpráva z roku 2013 mimo jiné také ukázala, že systém je rovněž nepostradatelným nástrojem pro zpětné vysledování a následné stažení výrobků, u nichž byl zjištěn podvod.

Tonio Borg, komisař odpovědný za oblast zdraví, k tomu uvedl: „Systém RASFF se stal nepostradatelným nástrojem v situacích, kdy je ohrožena bezpečnost potravin, jelikož umožňuje rychlé předání informací o takových hrozbách v zájmu ochrany evropských spotřebitelů. Jak efektivně systém RASFF funguje, se ukázalo například u skandálu s koňským masem, kdy bylo možné dohledat potravinářské produkty zfalšované přídavkem koňského masa zpět až ke zdroji a poté je stáhnout z oběhu.“ Na závěr komisař dodal: „Dnes se můžeme evropským spotřebitelům přiblížit ještě více, a to prostřednictvím inovativního online nástroje – nového portálu RASFF pro spotřebitele. Díky němu mají občané přístup k informacím o stažení výrobků a oznámením, která vydávají orgány pro veřejné zdraví či podniky a v nichž upozorňují na škodlivé výrobky v dané zemi EU.“

Celkové výsledky

Dnes zveřejněná výroční zpráva se věnuje roku 2013, kdy bylo prostřednictvím systému RASFF předáno celkem 3 205 původních oznámení, z nichž 596 byla klasifikována jako výstražné upozornění, 442 jako informační oznámení vyžadující další údaje, 705 jako informační oznámení zasílané na vědomí a 1 462 jako oznámení o odmítnutí na hraničním přechodu. Na základě uvedených původních oznámení se předalo 5 158 následných oznámení, což představuje v průměru přibližně 1,6 následných oznámení na jedno původní oznámení. Po následném oznámení se může postupovat několikerým způsobem: potraviny mohou být staženy z oběhu, z trhu, zabaveny nebo zničeny. Celkově se objem oznámení předaných prostřednictvím systému RASFF v roce 2013 oproti roku 2012 snížil o 9 %.

K těm nejzávažnějším případům, u nichž se systém RASFF využil, byla například ohniska nákaz vyvolaných výskytem viru hepatitidy A v jahodách a směsích bobulovin, dále nežádoucí účinky doplňků stravy s potenciálně nebezpečným složením, nákaza vyvolaná výskytem Shiga toxinu produkujícího Escherichia coli (STEC) v mase či výskyt reziduí pesticidů v rostlinných produktech.

Původ oznámení

Ze 3 205 původních oznámení předaných systémem RASFF v roce 2013 se převážná většina (tj. 2 710 případů, tedy 84,6 %) týkala potravin, 272 krmiv (8,5%) a 223 materiálů určených pro styk s potravinami (6,9 %).

Další opatření: boj proti podvodům v potravinářství

Ačkoli nebylo v této souvislosti zaznamenáno žádné ohrožení bezpečnosti potravin, systém RASFF přispěl zásadní měrou k tomu, že se podařilo rychle předat veškeré informace související s potravinovými produkty, které byly znehodnoceny koňským masem. To členským zemím EU v prvním semestru roku 2013 i později pomohlo urychlit vyšetřování a vytvořit si ucelenější představu o situaci, díky čemuž mohly nalézt původce tohoto podvodu.

Další kroky

Ukazuje se, že narůstá potřeba sdílet informace o přeshraničních případech podvodů v potravinářství, protože jsou stále rafinovanější.

Komise pracuje na vývoji IT systému pro předávání informací o podvodech v potravinářství, který je inspirován právě systémem RASFF a měl by podpořit činnost nedávno vytvořené sítě EU pro podvody s potravinami. Systém by fungoval jako platforma pro přeshraniční administrativní spolupráci vnitrostátních orgánů, které by si tak mohly rychle vyměňovat informace o klamavých či podvodných činnostech v potravinářství, aby proti nim bylo možné zakročit bez ohledu na státní hranice.

Souvislosti

RASFF byl zřízen před 35 lety jako síť, která usnadňuje přeshraniční předávání informací mezi jejími členy a hraje klíčovou úlohu při zajišťování vysoké úrovně bezpečnosti potravin pro spotřebitele v Evropě. Od svých skromných začátků si RASFF prošel dlouhým vývojem.

Síť RASFF dnes umožňuje rychlou výměnu informací mezi členskými zeměmi a Komisí v případě, že je u produktů v potravinovém a krmivovém řetězci zaznamenána hrozba pro veřejné zdraví. Všichni členové systému RASFF (28 členských států EU, Komise, EFSA, ESA, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko) jsou v nepřetržité pohotovosti, aby zajistili včasné zaslání neodkladných oznámení, jejich přijetí a následně i společnou efektivní reakci. Díky systému RASFF se podařilo odvrátit mnohá rizika ohrožující bezpečnost potravin, a to ještě předtím, než mohly poškodit zdraví spotřebitelů.

Podrobnější informace:

Další informace o systému RASFF:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm

Nejnovější zpráva RASFF a související vizuální materiály:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm

Portál RASFF pro spotřebitele:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm

Sledujte nás na Twitteru:

@EU_Consumer

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Pro veřejnost: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mailem


Side Bar