Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 юни 2014 г.

Безопасност на храните: 35 години опазване на здравето на хората и животните

Европа повече от всякога разчита на своята Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), за да гарантира, че нашата храна отговаря на едни от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. Годишният доклад за RASFF за 2013 г. показва, че в допълнение към основната си роля за гарантиране на безопасността на храните, която системата изпълнява от създаването си преди 35 години, тя е изключително важен инструмент за проследяване и изтегляне от пазара на продукти, за които е установена измама.

Комисарят на ЕС по въпросите на здравеопазването Тонио Борг заяви: „RASFF е жизненоважен инструмент за реакция при рискове за безопасността на храните в Европа, тъй като чрез нея бързо се обменя информация с цел защита на европейските потребители. Скандалът с конското месо показа нагледно как действа системата и хранителните продукти, съдържащи конско месо, бяха проследени до източника и изтеглени от пазара“. В заключение той добави: „Днес се приближаваме още повече до европейските потребители чрез нов онлайн инструмент — RASFF портал за потребителите, който ще им дава достъп до информация за уведомленията за изтегляне на продукти от пазара и за публичните предупреждения от органи по обществено здравеопазване и стопански субекти в дадена страна от ЕС“.

Общи резултати

Представеният днес годишен доклад се отнася до 2013 г. През този отчетен период чрез RASFF са предадени общо 3205 първоначални уведомления, от които 596 са били предупреждения, 442 — информация, която изисква проследяване, 705 — информация за насочване на вниманието и 1462 — уведомления за отхвърляне на границата. Тези първоначални уведомления са последвани от 5158 уведомления за проследяване, което прави средно около 1,6 уведомления за проследяване на първоначално уведомление. Уведомленията за проследяване могат да доведат до редица действия, например изтегляне от пазара, конфискуване и унищожаване на хранителни продукти. Общият брой на уведомленията, предадени чрез RASFF през 2013 г., е намалял с 9% в сравнение с 2012 г.

Някои от най-сериозните проблеми са хранителни взривове, дължащи се на наличието на вирус на хепатит А в смеси от горски плодове и ягоди; нежелани реакции, причинени от хранителни добавки с потенциално опасни съставки; продуциращи Shiga токсин E.coli (STEC) в месни продукти и остатъци от пестициди в растителни продукти.

Произход на уведомленията

От 3205 първоначални уведомления, предадени чрез RASFF през 2013 г., по-голямата част — 2710 (84,6%), се отнасят за храни, 272 (8,5%) — за фуражи и 223 (6,9%) — за материали, предназначени за контакт с храни.

Други проблеми: действия срещу измамите с храни

Въпреки че не беше установен риск за безопасността на храните, RASFF изигра основна роля за бързия обмен на цялата информация, свързана с хранителните продукти със съдържание на конско месо. Това помогна на страните от ЕС да ускорят своите разследвания и да проследят източника на измамата.

Следващи стъпки

Нараства необходимостта от обмен на информация за трансгранични случаи на измами с храни, които се извършват по все по-сложен начин.

Комисията разработва ИТ система за измамите с храни, която е вдъхновена от RASFF и ще бъде в основата на наскоро създадената Мрежа на ЕС за борба с измамите с храни. Тази ИТ система ще служи като платформа за трансгранично административно сътрудничество между националните органи с цел бърз обмен на информация за измамите в хранителния сектор.

Контекст

Стартирала преди 35 години като мрежа, която улеснява трансграничния обмен на информация между своите членове и играе ключова роля за осигуряването на високо равнище на безопасност на храните за европейските граждани, RASFF претърпя значително развитие през годините.

RASFF прави възможен бързия обмен на информация между държавите членки и Комисията, когато бъдат открити рискове за общественото здраве по хранителната верига на хората и животните. Всички членове на RASFF (страните от ЕС, Комисията, Европейският орган за безопасност на храните, Надзорният орган на ЕАСТ, Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария) разполагат с денонощно работещ механизъм, който гарантира, че спешните уведомления се изпращат, получават и разглеждат по ефективен начин. Благодарение на RASFF много рискове за безопасността на храните са отстранени, преди да навредят на европейските потребители.

За повече информация:

Повече информация за RASFF:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm

Последен доклад за RASFF и визуални материали:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm

RASFF портал за потребителите

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm

Следете съобщенията ни в Twitter:

@EU_Consumer

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar