Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 juni 2014

Rapport om mejerimarknaden och mjölkbestämmelserna

EU-kommissionen har i dag lagt fram en rapport om utvecklingen på mejerimarknaden och mjölkbestämmelserna (det s.k. Mjölkpaketet) från 2012. I rapporten beskrivs de tämligen positiva framtidsutsikterna för mejerimarknaden och kartläggs genomförandet av bestämmelserna och vilka möjligheter som mjölkbestämmelserna erbjuder. Där behandlas också de ställningstaganden som vi står inför när kvotsystemets avslutas 2015.

Mjölkbestämmelserna, som antogs 2012 genom medbeslutandeförfarandet, ska stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan för mejeriprodukter och förbereda sektorn för en mer marknadsinriktad och hållbar framtid. Man vill i synnerhet bygga vidare på lärdomarna från 2009 års kris på mejerimarknaden. Medlemsstaterna har möjlighet att göra det obligatoriskt med skriftliga avtal mellan mjölkproducenter och bearbetningsföretag. Jordbrukarna har möjlighet att kollektivt, via sina producentorganisationer, förhandla om avtalsvillkor, inklusive priset på råmjölk. Särskilda EU-bestämmelser för branschorganisationerna tillåter aktörerna i livsmedelskedjan för mejeriprodukter att föra diskussioner och vara aktiva på olika sätt. Medlemsländerna har under vissa omständigheter rätt att tillämpa bestämmelser för att reglera utbudet av SUB/SGB-märkta ostar.

Rapporten visar att det har blivit obligatoriskt med avtal mellan jordbrukare och bearbetningsföretag i tolv EU-länder (Bulgarien, Cypern, Frankrike, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien och Ungern). I andra (Belgien och Storbritannien) har uppförandekoder antagits av jordbrukarnas och bearbetningsföretagens organisationer. Genom nationella bestämmelser om erkännande av producentorganisationer har 228 sådana erkänts formellt i sex medlemsländer. I fyra av dessa (Frankrike, Spanien, Tjeckien, Tyskland) har producentorganisationerna genomfört kollektiva förhandlingar, som omfattar mellan 4 och 33 % av de totala leveranserna. Två länder (Frankrike och Italien) har tillämpat bestämmelser för att reglera livsmedelskedjan för SUB/SGB-märkta ostar.

Kommissionen anser att det är för tidigt för att se några betydande effekter av mjölkbestämmelserna på mjölksektorn, särskilt när det gäller missgynnade regioner. Det krävs tid och mycket aktiva jordbrukare för att utnyttja mjölkbestämmelsernas möjligheter fullt ut, för att t.ex. bygga upp producentorganisationer och organisera kollektiva förhandlingar.

Kommissionen tog nyligen initiativ till en annan åtgärd för marknaden när kvotsystemet avslutats, nämligen det europeiska observationsorganet för mjölkmarknaden (European Milk Market Observatory), som syftar till ökad öppenhet på marknaden och bättre analyser som de ekonomiska aktörerna kan grunda sina beslut på. Observationsorganet kommer att hjälpa kommissionen att följa utvecklingen på marknaden, utnyttja ”säkerhetsnätsbestämmelser” på att proaktivt sätt och reagera på särskilda omständigheter.

De allmänna framtidsutsikterna för de globala mejerimarknaderna är positiva, med betydande tillväxtmöjligheter de närmaste åren. Rapporten hänvisar dock också till starka tvivel på att EU:s regelverk verkligen kommer att klara att hantera extrema fluktuationer på marknaden eller en krissituation när kvotsystemet avslutats, särskilt med tanke på målet att säkra en balanserad utveckling av mjölkproduktionen i hela EU och undvika en extrem koncentration till de mest produktiva områdena. Rapporten bekräftar att kommissionen kommer att fortsätta diskussionerna om dessa frågor och undersöka behovet av och den eventuella räckvidden för ytterligare verktyg.

Mer information:

Webbplats om mjölkbestämmelserna:

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

För allmänheten: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post


Side Bar