Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 13 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie na temat rynku mleczarskiego i „pakietu mlecznego”

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj sprawozdanie na temat rozwoju sytuacji na rynku mleczarskim i funkcjonowania „pakietu mlecznego z 2012 r.”. Opisuje ono dość korzystne perspektywy rynku przetworów mlecznych, stanowi podsumowanie wdrożenia przepisów i możliwości „pakietu mlecznego” oraz przedstawia kolejne kwestie wynikające z odejścia od systemu kwot w 2015 r.

Tzw. „pakiet mleczny”, przyjęty w 2012 r. w drodze współdecyzji, ma na celu wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw mleczarskich w łańcuchu dostaw przetworów mlecznych oraz przygotowanie sektora na przyszłość, która będzie się cechować większym zorientowaniem na rynek i większym zrównoważeniem, wykorzystując w szczególności doświadczenia z kryzysu na rynku mleczarskim, który miał miejsce w 2009 r. Państwa członkowskie mają prawo do nałożenia obowiązku zawierania pisemnych umów między producentami mleka a przetwórcami. Rolnicy mają możliwość negocjowania warunków umownych, w tym cen mleka surowego, zbiorowo – za pośrednictwem organizacji producentów. Określone przepisy UE dotyczące organizacji międzybranżowych umożliwiają podmiotom uczestniczącym w łańcuchu dostaw produktów mlecznych dialog i prowadzenie szeregu działań, a państwa członkowskie są uprawnione, pod pewnymi warunkami, do stosowania przepisów regulujących dostawy serów objętych ChNP/ChOG.

W sprawozdaniu potwierdza się, że umowy między rolnikami a przetwórcami stały się obowiązkowe w 12 państwach członkowskich (Łotwa, Francja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Węgry, Słowacja, Chorwacja, Cypr, Portugalia, Bułgaria i Rumunia), natomiast w innych państwach (Zjednoczone Królestwo, Belgia) zostały uzgodnione kodeksy dobrych praktyk między rolnikami a organizacjami przetwórców. Krajowe przepisy dotyczące uznawania organizacji producentów (OP) zaowocowały 228 oficjalnie uznanymi organizacjami producentów w sześciu państwach członkowskich (Francja, Hiszpania, Republika Czeska, Belgia, Włochy i Niemcy). W czterech z tych państw członkowskich (Republika Czeska, Niemcy, Hiszpania, Francja), organizacje producentów przeprowadziły negocjacje zbiorowe obejmujące między 4 a 33 proc. całkowitych dostaw. Dwa państwa członkowskie (Francja, Włochy) stosują przepisy regulujące podaż niektórych serów objętych ChNP/ChOG.

Komisja uważa, że jest zbyt wcześnie, by dostrzec znaczny wpływ pakietu mlecznego na sektor mleka, w szczególności w regionach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Uzgodnienia niezbędne do faktycznego wykorzystania możliwości pakietu mlecznego, takie jak tworzenie organizacji producentów i organizacji negocjacji zbiorowych, wymaga czasu i silnej dynamiki ze strony samych rolników.

Komisja niedawno uruchomiła Europejskie Centrum Monitorowania Rynku Mleka, będące kolejnym środkiem na rzecz rynku po zniesieniu kwot mlecznych. Jego zadaniem jest poprawa przejrzystości rynku i opracowywanie analiz na potrzeby podmiotów gospodarczych podejmujących decyzje gospodarcze. Centrum Monitorowania Rynku Mleka pomoże Komisji w monitorowaniu sytuacji na rynku, tworzeniu „sieci zabezpieczeń” w sposób proaktywny oraz w reagowaniu na wyjątkowe okoliczności.

Pomimo zasadniczo pozytywnych perspektyw na światowych rynkach mleczarskich, charakteryzujących się znacznymi możliwościami wzrostu w nadchodzących latach, sprawozdanie odzwierciedla również wątpliwości co do zdolności ram regulacyjnych UE do radzenia sobie ze skrajną zmiennością rynku lub sytuacją kryzysową po zniesieniu kwot, zwłaszcza w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju produkcji mleka w całej Unii Europejskiej oraz unikania ekstremalnej koncentracji na najbardziej wydajnych obszarach. W sprawozdaniu potwierdza się, że Komisja będzie prowadzić debatę w celu rozwiania tych obaw oraz zbada potrzebę i zakres dodatkowych narzędzi.

Więcej informacji:

Strona internetowa dotycząca pakietu mlecznego:

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm

Kontakt :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Dla ogółu obywateli: Europe Direct nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e­mail


Side Bar