Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. birželio 13 d.

Pieno ir pieno produktų rinkos ir pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio ataskaita

Europos Komisija šiandien paskelbė ataskaitą dėl pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkos padėties raidos ir 2012 m. pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio nuostatų taikymo. Joje pateikiamos gana optimistinės pieno ir pieno produktų rinkos perspektyvos, įvertinamas pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio nuostatų įgyvendinimas bei galimybės ir aptariami tolesni klausimai, susiję su kvotų sistemos pabaiga 2015 m.

Pieno sektoriaus teisės aktų rinkiniu, priimtu 2012 m. taikant bendro sprendimo procedūrą, siekiama pagerinti pieno gamintojų padėtį pieno ir pieno produktų tiekimo grandinėje ir parengti šį sektorių tam, kad ateityje galėtų geriau reaguoti į rinkos poreikius ir būtų tvaresnis – visų pirma siekiama pasimokyti iš 2009 m. pieno rinkos krizės. Valstybės narės turi galimybę padaryti pieno gamintojų ir perdirbėjų rašytines sutartis privalomas. Dėl sutarčių sąlygų, įskaitant žaliavinio pieno kainą, ūkininkai gali derėtis bendrai per gamintojų organizacijas. Specialios ES tarpšakinių organizacijų taisyklės sudaro sąlygas pieno ir pieno produktų tiekimo grandinės šalių dialogui ir įvairiai veiklai, o valstybėms narėms suteikia galimybę tam tikromis sąlygomis taikyti taisykles, kuriomis reguliuojama sūrių, pažymėtų saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) arba saugoma geografine nuoroda (SGN), pasiūla.

Ataskaitoje teigiama, kad dvylikoje valstybių narių (Bulgarijoje, Italijoje, Ispanijoje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje) ūkininkų ir pieno perdirbėjų sutartys yra privalomos, o kitose (Belgijoje ir Jungtinėje Karalystėje) šalių ūkininkų ir perdirbėjų organizacijos yra susitarusios dėl gerosios praktikos kodekso. Priėmus nacionalines nuostatas dėl gamintojų organizacijų pripažinimo, oficialiai pripažintos 228 gamintojų organizacijos šešiose valstybėse narėse (Belgijoje, Čekijos Respublikoje, Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje). Keturiose iš tų valstybių narių (Čekijos Respublikoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje) gamintojų organizacijos kolektyviai derėjosi dėl 4–33 % viso pristatyto kiekio. Dviejose valstybėse narėse taikytos taisyklės, kuriomis reguliuojama tam tikrų sūrių su SKVN ir (arba) SGN pasiūla.

Komisija mano, kad dar per anksti vertinti, ar pieno sektoriaus teisės aktų rinkinys turėjo didelės įtakos pieno sektoriui, visų pirma nepalankiuose ūkininkauti regionuose. Tam, kad būtų faktiškai realizuotos tokios pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio galimybės, kaip gamintojų organizacijų įsteigimas ir kolektyvinių derybų rengimas, reikia laiko ir didelio pačių ūkininkų veiklumo.

Kaip papildomą priemonę, skirtą rinkai be kvotų, Komisija neseniai įsteigė ES pieno rinkos stebėjimo centrą, kurio tikslas – didinti rinkos skaidrumą ir teikti analizę ekonominės veiklos vykdytojams, priimantiems verslo sprendimus. Padedama Europos pieno rinkos stebėjimo centro Komisija galės stebėti rinkos raidą, aktyviai taikyti apsaugos sistemos nuostatas ir reaguoti į išskirtines aplinkybes.

Nors pasaulio pieno ir pieno produktų rinkų perspektyvos iš esmės teigiamos ir artimiausiais metais numatomos didelės augimo galimybės, ataskaitoje aptariamos iškilusios abejonės dėl ES reguliavimo sistemos pajėgumo reaguoti į didžiulius rinkos svyravimus arba į krizę nustojus galioti kvotų sistemai, visų pirma, užtikrinant darnų pieno gamybos vystymą visoje Europos Sąjungoje ir vengiant pernelyg didelės koncentracijos didžiausio produktyvumo vietovėse. Ataskaitoje patvirtinama, kad Komisija tęs diskusijas dėl to, kaip spręsti šias problemas, ir tirs, ar reikėtų papildomų priemonių ir koks turėtų būti jų mastas.

Daugiau informacijos

Pieno sektoriaus teisės aktų rinkiniui skirta interneto svetainė

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Roger Waite tel. +32 2 296 14 04

Fanny Dabertrand tel. +32 2 299 06 25

Visuomenei: Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar