Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 13.6.2014

Maitomarkkinoita ja maitopakettia koskeva kertomus

Euroopan komissio on tänään julkaissut kertomuksen, jossa tarkastellaan maitomarkkinoiden kehitystä ja vuoden 2012 maitopaketin toimintaa. Siinä kuvaillaan maitomarkkinoiden melko myönteisiä näkymiä sekä tarkastellaan maitopaketin säännösten täytäntöönpanoa ja paketin tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi siinä esitetään muita näkökohtia ottaen huomioon, että kiintiöjärjestelmästä luovutaan vuonna 2015.

Niin kutsuttu maitopaketti hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyllä vuonna 2012. Sen tavoitteena on vahvistaa maidontuottajien asemaa maidontoimitusketjussa ja valmistella alaa markkinasuuntautuneempaa ja kestävämpää tulevaisuutta varten pyrkien erityisesti ottamaan oppia vuoden 2009 maitomarkkinoiden kriisistä. Jäsenvaltiot voivat tehdä maidontuottajien ja jalostajien välisistä kirjallisista sopimuksista pakollisia. Viljelijöillä on mahdollisuus neuvotella sopimusehdoista, myös raakamaidon hinnasta, kollektiivisesti tuottajaorganisaatioiden välityksellä. Toimialakohtaisia organisaatioita koskevien erityisten EU-sääntöjen ansiosta maitoalan toimitusketjun toimijat voivat käydä vuoropuhelua ja toteuttaa useita toimia, ja jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin säädellä SAN/SMM-juustojen tarjontaa.

Kertomuksesta käy ilmi, että viljelijöiden ja jalostajien välisistä sopimuksista on tehty pakollisia 12 jäsenvaltiossa (Bulgaria, Espanja, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Portugali, Ranska, Romania, Slovakia, ja Unkari,), kun taas toisissa (Belgia ja Yhdistynyt kuningaskunta) on sovittu viljelijöiden ja tuottajaorganisaatioiden välisistä parhaista käytänteistä. Tuottajaorganisaatioiden tunnustamisesta annettujen kansallisten säännösten myötä 228 tuottajaorganisaatiota on tunnustettu virallisesti kuudessa jäsenvaltiossa (Belgia, Espanja, Italia, Ranska, Saksa ja Tšekki). Neljässä näistä jäsenvaltioista (Espanja, Ranska, Saksa, Tšekki) tuottajaorganisaatiot ovat käyneet kollektiivisia neuvotteluja, jotka ovat kattaneet 4–33 % kaikista toimituksista. Kahdessa jäsenvaltiossa (Italia ja Ranska) on sovellettu sääntöjä tiettyjen SAN/SMM-juustojen tarjonnan säätelemiseksi.

Komissio katsoo, että tässä vaiheessa on liian aikaista havaita, onko maitopaketilla merkittäviä vaikutuksia maitoalaan, erityisesti epäsuotuisilla alueilla. Järjestelyt, joita tarvitaan, jotta voidaan hyödyntää maitopaketin tarjoamia kaikkia mahdollisuuksia, kuten mahdollisuutta perustaa tuottajaorganisaatioita ja käydä kollektiivisia neuvotteluja, ovat aikaa vieviä ja vaativat viljelijöiltä itseltään vahvaa dynamiikkaa.

Lisätoimenpiteenä kiintiöiden lakkauttamisen jälkeistä aikaa varten komissio perusti äskettäin Euroopan maitomarkkinoiden seurantakeskuksen, joilla parannetaan markkinoiden avoimuutta ja tarjotaan talouden toimijoiden avuksi analyyseja liiketoimintaa koskeviin päätöksiin. Seurantakeskus auttaa komissiota seuraamaan markkinoiden kehitystä, soveltamaan turvaverkkosäännöksiä ennakoivasti ja reagoimaan poikkeuksellisissa tilanteissa.

Maailman maitomarkkinoiden näkymät ovat suurimmaksi osaksi myönteiset ja tulevien vuosien kasvumahdollisuudet ovat huomattavat. Tästä huolimatta kertomuksessa viitataan epäilyihin siitä, riittääkö EU:n sääntelykehyksen kapasiteetti puuttumaan markkinoiden huomattavaan epävakauteen tai kriisitilanteisiin kiintiöjärjestelmän päättymisen jälkeen. Erityisesti halutaan varmistaa maidontuotannon tasapainoinen kehitys kaikkialla Euroopan unionissa ja välttää äärimmäinen keskittyminen parhaiten tuottaville alueille. Kertomuksessa todetaan vielä, että komissio jatkaa keskusteluja näiden kysymysten ratkaisemiseksi ja selvittää, tarvitaanko uusia välineitä.

Lisätietoja:

Maitopakettia käsittelevä verkkosivusto: http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar