Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 juni 2014

EU och EIB-gruppen gör gemensam sak för att frigöra upp till 48 miljarder euro för investeringar i forskning och innovation

Europeiska kommissionen och EIB-gruppen (EIB: Europeiska investeringsbanken) har idag tillsammans lanserat en ny form av EU-finansieringsinstrument och rådgivningstjänster som ska underlätta innovativa företags tillgång till finansiering. Under de kommande sju åren förväntas de produkter som kommer att utvecklas inom InnovFin ­– EU-finansiering av innovation kunna generera över 24 miljarder euro i finansiering till forskning och innovation inom såväl små och medelstora som större företag, samt till aktörer som bistår med forskningsinfrastruktur. Denna finansiering förväntas lägga grund för upp till 48 miljarder euro sammanlagt i investeringar i forskning och innovation.

– Finansieringsinstrument är ett nyskapande sätt att främja investeringar i företag och verksamhet som gynnar tillväxten. EU har halkat efter sina konkurrenter på den globala marknaden när det gäller företagsinvesteringar i innovation, så vi måste anstränga oss extra för att uppmuntra bankerna att låna ut till sådana projekt och hjälpa forskningsintensiva företag att få tillgång till denna finansiering. Detta kommer också att hjälpa oss att nå målet att 3 % av unionens samlade BNP ska gå till forskning och utveckling 2020, säger Máire Geoghegan-Quinn, som är EU-kommissionär för forskning, innovation och vetenskap.

InnovFin – EU-finansiering av innovation kommer att bestå av ett antal olika skräddarsydda produkter, från garantier till finansiella intermediärer som lånar ut till små och medelstora företag till direkta lån till företag. InnovFin kommer på så sätt att kunna stödja allt från de minsta till de största forsknings- och innovationsprojekten inom EU och i de länder som är associerade till Horisont 2020, det nya forskningsprogrammet för 2014–2020. Instrumentet bygger vidare på framgången med det finansieringsinstrument för riskdelning som utvecklades under det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling, och som bidrog med finansiering med över 11 miljarder euro till sammanlagt 114 forsknings- och innovationsprojekt till ett sammanlagt värde av över 30 miljarder euro.

Europeiska investeringsbanken kommer att ge lån till medelstora och stora företag, eller i vissa fall garantier för bankutlåning till dessa företag. Europeiska investeringsfonden kommer i sin tur att ge garantier för bankers utlåning till små och medelstora företag och, i ett senare skede, investera i riskkapitalfonder som bidrar med aktiekapital till nystartade företag och tillväxtföretag.

De nya finansieringsinstrumenten lanserades vid en tvådagars konferens som anordnades av det grekiska ordförandeskapet och som hade till syfte just att diskutera hur man kan underlätta tillgången till finansiering av forskning och innovation.

Garantierna och lånen från InnovFin kommer att backas upp med medel som avdelats för stöd till investeringar i forskning och innovation inom Horisont 2020 och inom EIB-gruppen. Sådana investeringar är ju till sin natur omgärdade av större risker och svårare att värdera på förhand än konkreta, materiella investeringar. Alla de planerade finansieringsinstrumenten kommer att styras av faktisk efterfrågan, och det har inte gjorts någon förhandsuppdelning mellan sektorer, länder eller regioner. De lånebaserade instrumenten kommer inom en nära framtid att kompletteras av aktieinstrument, som kommer att förvaltas av EIF. Sammanlagt kommer ungefär 2,7 miljarder euro av Horisont 2020:s totalanslag på närmare 80 miljarder euro att användas till stöd för dessa finansieringsinstrument.

Bakgrund till utvecklingen av InnovFin-produkterna

InnovFin för stora projekt: detta instrument syftar till att underlätta tillgången till riskkapitalfinansiering för forsknings- och innovationsprojekt som bedrivs av storföretag, av relativt större eller mindre företag i kategorin "medelstora företag/midcaps", universitet och forskningsinstitut, infrastrukturer för forskning och innovation (inklusive sådana som särskilt skapats för att underlätta nytänkande och innovation), offentlig-privata partnerskap samt specialföretag eller specialprojekt (t.ex. sådana som stöder banbrytande industriella demonstrationsprojekt med bred kommersiell potential). En total lånesumma på 7,5–300 miljoner euro kommer att beviljas direkt av Europeiska investeringsbanken.

InnovFin för tillväxt i medelstora företag: Genom detta instrument kommer prioriterade lån och förlagslån samt garantier att beviljas (bland annat överbryggningsfinansiering [mezzanine] och quasi-equity-finansiering). Syftet är att förbättra tillgången till investeringsmedel framför allt för relativt stora och innovativa företag inom kategorin medelstora företag/midcaps (upp till 3 000 anställda), men även för relativt mindre företag i denna kategori samt småföretag. Lån på sammanlagt 7,5–25 miljoner euro kommer att beviljas direkt av Europeiska investeringsbanken till stödberättigade företag inom EU och i associerade länder.

InnovFin-garantier till medelstora företag: Här är syftet att erbjuda garantier eller villkorade lån på 7,5–25 miljoner euro för att underlätta finansiering framför allt för relativt stora och innovativa företag i den medelstora kategorin (upp till 3 000 anställda). Lånefaciliteten förvaltas av Europeiska investeringsbanken och kommer att distribueras till mottagarna av finansiella intermediärer (banker och finansinstitut) inom EU och i associerade länder. Den är konstruerad så att de finansiella intermediärerna kommer att skyddas från en del av sina potentiella förluster av EIB, som också kommer att ställa motgarantier till de institut som erbjuder garantier.

InnovFin-garanti till små och medelstora företag: Detta instrument har som syfte att erbjuda garantier och motgarantier i samband med lånefinansiering till belopp på mellan 25 000 euro och 7,5 miljoner euro, med målet att underlätta tillgång till lånefinansiering för innovativa små och medelstora företag, inklusive företag på upp till 499 anställda. Detta instrument ska skötas av Europeiska investeringsfonden, och kommer att omsättas i praktiken via finansiella intermediärer, dvs. banker och andra finansinstitut, såväl i EU-länder som i associerade länder. Även här kommer de finansiella intermediärerna att få täckning för eventuella förluster som de drar på sig genom lånefinansieringen inom detta instrument.

InnovFin – rådgivningstjänster: Dessa tjänster kommer att erbjudas av EIB, och får ta i anspråk upp till 28 miljoner euro ur budgeten för Horisont 2020. Målet är att öka möjligheterna till banklån och investeringsmedel för stora projekt som kräver omfattande och långsiktiga investeringar. Det kommer också att ingå rådgivning som ska öka förutsättningarna för riskkapitalfinansiering i forskning och innovation. Den viktigaste målgruppen är aktörer som samordnar stora forskningsprojekt kopplade till de s.k. samhällsutmaningarna inom ramen för Horisont 2020. Rådgivningstjänsterna förväntas påskynda utvecklingen av projekt till ett investeringsvärde av omkring 20 miljarder euro.

Läs mer:

Horisont 2020

Tillgång till finansieringsportalen inom EU

Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsfonden

Andra kontaktpersoner för pressen:

EIB: Helen Kavvadia, Tel.: +352 4379 84486

EIF: Susanne Gutjahr, +352 426 688 487

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar