Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 12. junija 2014

EU in skupina EIB s skupnimi močmi do skoraj 48 milijard evrov naložb v raziskave in inovacije

Evropska komisija in skupina Evropske investicijske banke (EIB) sta danes predstavili novo generacijo finančnih instrumentov in svetovalnih storitev EU, s katerimi želita inovativnim podjetjem olajšati dostop do financiranja. Pričakuje se, da se bo v naslednjih sedmih letih s proizvodi „InnovFin – finančna sredstva EU za inovatorje“ zagotovilo več kot 24 milijard evrov sredstev za raziskave in inovacije malih, srednjih in velikih podjetij ter nosilcev raziskovalne infrastrukture. Ta finančna sredstva naj bi omogočila do 48 milijard evrov končnih naložb v raziskave in inovacije.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je ob tem dejala: „Finančni instrumenti so inovativen način vlaganja v podjetja in dejavnosti, ki spodbujajo rast. Evropska unija zaostaja za svojimi svetovnimi tekmeci v smislu poslovnih naložb v inovacije, zato moramo spodbujati banke, da odobrijo posojila za te projekte ter podjetjem, usmerjenim v raziskave, olajšajo dostop do teh finančnih sredstev. Tako bomo laže dosegli cilj EU, v skladu s katerim naj bi do leta 2020 za raziskave in razvoj namenjali 3 % BDP.“

„InnovFin – sredstva EU za inovatorje“ bodo zajemala številne proizvode po meri – od jamstev za posrednike, ki dajejo posojila malim in srednjim podjetjem (MSP), do neposrednih posojil podjetjem –, s čimer bo zagotovljena podpora tako najmanjšim kot tudi največjim projektom na področju raziskav in inovacij v EU in državah, povezanih z novim raziskovalnim programom EU Obzorje 2020 za obdobje 2014–2020. InnovFin je nadaljevanje uspešnega Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja, vzpostavljenega v sklopu sedmega okvirnega programa EU za raziskave in tehnološki razvoj, ki je zagotovil več kot 11 milijard evrov za 114 projektov na področju raziskav in inovacij, vrednih več kot 30 milijard evrov.

Evropska investicijska banka bo odobrila posojila srednjim in velikim podjetjem ali dala jamstva bankam, ki tem podjetjem posojajo. Evropski investicijski sklad bo bankam, ki posojajo malim in srednjim podjetjem, dal jamstva ter pozneje vlagal v sklade tveganega kapitala, ki zagonskim in hitrorastočim podjetjem zagotavljajo kapital.

Predstavitev je potekala na dvodnevni konferenci, ki jo je organiziralo grško predsedstvo EU, na njej pa so razpravljali o tem, kako izboljšati dostop do financiranja za raziskave in inovacije.

Jamstva in posojila InnovFin bodo financirana iz sredstev, predvidenih v okviru programa Obzorje 2020, in sredstev, ki jih je skupina EIB namenila za podporo naložbam v raziskave in inovacije, ki so po naravi bolj tvegane in jih je težje oceniti kot materialne naložbe. Gre za instrumente, ki temeljijo na povpraševanju, brez predhodne razdelitve med sektorji, državami ali regijami. Ti dolžniški instrumenti bodo v bližnji prihodnosti dopolnjeni s sklopom lastniških instrumentov, ki jih upravlja Evropski investicijski sklad. Za podporo tem finančnim instrumentom bo iz skoraj 80-milijardnega proračuna programa Obzorje 2020 namenjenih približno 2,7 milijarde evrov.

Ozadje o proizvodih InnovFin

InnovFin Large Projects (InnovFin za velike projekte) naj bi izboljšal dostop do tveganega financiranja projektov na področju raziskav in inovacij, ki jih izvajajo velika podjetja ter srednja in velika podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo, univerze in raziskovalni inštituti, infrastruktura za raziskave in inovacije (vključno z infrastrukturo, ki omogoča inovacije), javno-zasebna partnerstva in pravni subjekti ali projekti s posebnim namenom (vključno s tistimi, ki spodbujajo prototipne industrijske predstavitvene projekte v komercialnem merilu). Posojila v višini od 7,5 do 300 milijonov evrov bo izplačala neposredno Evropska investicijska banka.

InnovFin MidCap Growth Finance (financiranje InnovFin za rast podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo) ponuja prednostna in podrejena posojila ali jamstva (vključno z vmesnim financiranjem in navideznim lastniškim financiranjem), da bi se izboljšal dostop do financiranja, zlasti za inovativna večja podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo (do 3 000 zaposlenih), pa tudi za MSP in mala podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo. Posojila v višini 7,5 do 25 milijonov evrov bo Evropska investicijska banka izplačala neposredno upravičencem v državah članicah EU in pridruženih državah.

InnovFin MidCap Guarantee (jamstvo InnovFin za podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo) ponuja jamstva ali pogojna posojila v višini od 7,5 do 25 milijonov evrov, da bi se izboljšal dostop zlasti inovativnih večjih podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo (do 3000 zaposlenih) do financiranja. Ta instrument izvaja Evropska investicijska banka, izvršuje pa se prek finančnih posrednikov – bank in finančnih institucij – v državah članicah EU in pridruženih državah. S tem instrumentom bo Evropska investicijska banka finančnim posrednikom jamčila kritje dela njihove morebitne izgube, jamstvenim ustanovam pa ponudila posredna jamstva.

InnovFin SME Guarantee (jamstvo InnovFin za MSP) zagotavlja jamstva in posredna jamstva za financiranje dolga v višini od 25 000 evrov do 7,5 milijona evrov, da bi izboljšali dostop inovativnih malih in srednjih podjetij ter malih podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo (do 499 zaposlenih) do financiranja. Ta instrument izvaja Evropski investicijski sklad, izvršuje pa se prek finančnih posrednikov – bank in finančnih institucij – v državah članicah EU in pridruženih državah. V okviru tega instrumenta bo Evropski investicijski sklad finančnim posrednikom jamčil kritje dela njihove izgube, nastale pri financiranju dolga, ki ga pokriva ta instrument.

InnovFin Advisory (svetovalne storitve InnovFin), ki jih zagotavlja Evropska investicijska banka s sredstvi v višini 28 milijonov evrov iz proračuna programa Obzorje 2020, so namenjene povečanju sprejemljivosti velikih projektov za banke in pripravljenosti za vlaganje vanje, saj potrebujejo velike in dolgoročne naložbe. Evropska investicijska banka pa ponuja tudi nasvete za izboljšanje pogojev dostopa do tveganega financiranja raziskav in inovacij. Predvidoma bodo te storitve največ uporabljali nosilci velikih projektov na področju raziskav in inovacij, ki so v skladu z družbenimi izzivi iz programa Obzorje 2020. Svetovalne storitve naj bi pospešile razvoj projektov z vrednostjo naložb v višini okoli 20 milijard evrov.

Več informacij

Obzorje 2020

Portal za dostop do financiranja EU

Evropska investicijska banka

Evropski investicijski sklad

Drugi kontakti za medije:

EIB: Helen Kavvadia, Tel.: +352 437984486

EIF: Susanne Gutjahr, +352 426688487

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar