Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 12. júna 2014

EÚ a skupina EIB chcú spoločne podporiť investície vo výške až 48 miliárd EUR do výskumu a inovácií

Európska komisia a skupina Európskej investičnej banky (EIB) dnes spustili novú generáciu finančných nástrojov EÚ a poradenské služby s cieľom uľahčiť inovačným podnikom prístup k financovaniu. Počas nasledujúcich siedmich rokov sa očakáva, že prostredníctvom produktov „Innovfin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov“ sa sprístupní viac ako 24 miliárd EUR na financovanie výskumu a inovácií pre malé, stredné a veľké podniky a iniciátorov výskumných infraštruktúr. Tieto finančné prostriedky by mali podporiť celkové investície do výskumu a inovácií vo výške až 48 miliárd EUR.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Finančné nástroje predstavujú inovatívny spôsob investovania do spoločností a činností podporujúcich rast. EÚ zaostáva za svojimi globálnymi konkurentmi, pokiaľ ide o investície podnikov do inovácie, a preto musíme povzbudiť banky, aby poskytovali pôžičky na tieto projekty a aby pomohli spoločnostiam s intenzívnym výskumom získať prístup k tomuto financovaniu. Toto nám pomôže dosiahnuť náš cieľ, ktorým je investovať do roku 2020 v EÚ 3 % HDP do výskumu a vývoja.“

Produkty „Innovfin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov“ budú pozostávať zo škály prispôsobených produktov – od záruk pre sprostredkovateľov, ktorí poskytujú úvery MSP až po priame pôžičky podnikom – a pomôžu tak podporiť najmenšie aj najväčšie projekty výskumu a inovácie v EÚ a v krajinách pridružených k programu Horizont 2020, novému programu EÚ pre výskum na roky 2014 – 2020. Innovfin nadväzuje na úspech finančného nástroja s rozdelením rizika, vyvinutého ako súčasť siedmeho rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj (RP7), ktorý pomohol zabezpečiť financovanie vo výške viac ako 11 miliárd EUR pre 114 projektov výskumu a inovácie s celkovou hodnotou viac ako 30 miliárd EUR.

Európska investičná banka bude poskytovať úvery stredným až väčším podnikom, alebo záruky bankám, ktoré im úver poskytnú. Európsky investičný fond bude poskytovať bankám záruky na úvery pre malé a stredné podniky a v neskoršej fáze investovať do fondov rizikového kapitálu, ktoré poskytujú začínajúcim a rýchlorastúcim podnikom kapitál.

K predstaveniu novej generácie finančných nástrojov EÚ došlo na dvojdňovej konferencii, ktorú usporiadalo grécke predsedníctvo EÚ a na ktorej sa diskutovalo o tom, ako zlepšiť prístup k finančným prostriedkom pre výskum a inovácie.

Záruky a úvery v rámci nástroja Inovvfin budú podporené finančnými prostriedkami vyčlenenými v rámci programu Horizont 2020 a skupinou EIB v snahe podporiť investície do výskumu a inovácií, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter rizikovejšie a ťažšie oceniteľné než hmotné investície. Všetky tieto nástroje sú orientované na dopyt, pričom nebudú zvýhodňované žiadne odvetvia, krajiny alebo regióny. Tieto dlhové nástroje budú v blízkej budúcnosti doplnené o súbor nástrojov vlastného imania pod správou EIF. Z rozpočtu programu Horizont 2020 v hodnote takmer 80 miliárd bude na podporu týchto finančných nástrojov určených celkovo približne 2,7 miliardy EUR.

Bližšie informácie o produktoch InnovFin

Produkt InnovFin Large Projects (Veľké projekty InnovFin) je zameraný na zlepšenie prístupu k rizikovému financovaniu projektov výskumu a inovácií, ktoré vzišli z veľkých firiem a zo stredných a veľkých podnikov so strednou kapitalizáciou, univerzít a výskumných ústavov; infraštruktúr pre výskum a inovácie (vrátane infraštruktúr podporujúcich inovácie); verejno-súkromných partnerstiev; ako aj z účelovo vytvorených subjektov alebo projektov (vrátane tých, ktoré podporujú priekopnícke demonštračné projekty v priemysle na komerčnej úrovni). Úvery vo výške 7,5 milióna EUR až 300 miliónov EUR bude poskytovať priamo Európska investičná banka.

Nástroj InnovFin MidCap Growth Finance (InnovFin MidCaprastové zdroje) ponúka úvery v prvom rade a podriadené úvery alebo záruky (vrátane mezanínového financovania a kvázi-kapitálového financovania) s cieľom zlepšiť prístup k financovaniu najmä pre inovačné väčšie podniky so strednou kapitalizáciou (do 3 000 zamestnancov), ale aj pre MSP a malé podniky so strednou kapitalizáciou. Úvery vo výške 7,5 milióna až 25 miliónov EUR bude poskytovať priamo Európska investičná banka oprávneným príjemcom v členských štátoch EÚ a v pridružených krajinách.

Nástroj InnovFin MidCap Guarantee (InnovFin MidCap záruka) ponúka záruky alebo podmienené úvery vo výške od 7,5 milióna EUR do 25 miliónov EUR s cieľom zlepšiť prístup k finančným prostriedkom najmä pre inovačné väčšie podniky so strednou kapitalizáciou (do 3000 zamestnancov). Tento nástroj implementuje Európska investičná banka, a má sa poskytovať prostredníctvom finančných sprostredkovateľov (bánk a finančných inštitúcií) v členských štátoch EÚ a v pridružených krajinách. V rámci tohto nástroja dostanú finanční sprostredkovatelia od EIB záruky na časť ich možných strát. EIB bude poskytovať aj protizáruky záručným inštitúciám.

Nástroj InnovFin SME Guarantee (InnovFin MSP záruka) poskytuje záruky a protizáruky na dlhové financovanie od 25 000 až do 7,5 milióna EUR s cieľom zlepšiť prístup k financovaniu úverov pre inovačné malé a stredné podniky a podniky so strednou kapitalizáciou (do 499 zamestnancov). Tento nástroj implementuje Európsky investičný fond, a má sa poskytovať prostredníctvom finančných sprostredkovateľov (bánk a ďalších finančných inštitúcií) v členských štátoch EÚ a v pridružených krajinách. V rámci tohto nástroja dostanú finanční sprostredkovatelia od EIF záruky na časť strát spôsobených dlhovým financovaním, na ktoré sa vzťahuje tento nástroj.

Poradenské služby (InnovFin Advisory) Innovfin, ktoré bude poskytovať EIB s využitím až 28 miliónov EUR z rozpočtu programu Horizont 2020, sa zameriavajú na zlepšenie finančnej životaschopnosti a investičnej pripravenosti veľkých projektov, ktoré si vyžadujú značné dlhodobé investície. Takisto sa budú poskytovať odporúčania na zlepšenie podmienok prístupu k rizikovému financovaniu výskumu a inovácií. Predpokladá sa, že najvýznamnejšími klientmi budú iniciátori veľkých projektov výskumu a inovácií, ktoré reagujú na spoločenské výzvy načrtnuté v programe Horizont 2020. Od týchto poradenských služieb sa očakáva, že urýchlia rozvoj projektov s investičnou hodnotu okolo 20 mld. EUR.

Doplňujúce informácie:

Horizont 2020

Portál EÚ prístup k financiám

Európska investičná banka

Európsky investičný fond

Ďalšie kontaktné osoby pre tlačové médiá:

EIB: Helen Kavvadia, Tel.: +352 4379 84486

EIF: Susanne Gutjahr, Tel.: +352 426 688 487

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 3388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 5604)


Side Bar