Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 12 czerwca 2014 r.

UE i grupa EBI łączą siły, aby zapewnić wsparcie na rzecz inwestycji w badania naukowe i innowacje do wysokości 48 mld euro

Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomiły dzisiaj nowatorskie instrumenty finansowe i usługi doradcze UE, które mają ułatwić innowacyjnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych siedmiu lat produkty „InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów” udostępnią małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz promotorom infrastruktur badawczych ponad 24 mld euro na badania naukowe i innowacje. Zgodnie z planami wartość ostatecznych inwestycji w dziedzinie badań naukowych i innowacji, które otrzymają wsparcie z tych środków, sięgnie 48 mld euro.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, powiedziała: „Instrumenty finansowe stanowią innowacyjną metodę inwestowania w przedsiębiorstwa i działania pobudzające wzrost gospodarczy. UE pozostaje w tyle za swymi światowymi konkurentami pod względem inwestycji przedsiębiorstw w innowacje, dlatego musimy zachęcać banki do udzielania kredytów na tego typu projekty i pomagać przedsiębiorstwom prowadzącym intensywne badania naukowe w uzyskaniu dostępu do finansowania. Pomoże to nam osiągnąć unijny cel, jakim jest zwiększenie do 2020 r. inwestycji w badania i rozwój do poziomu 3 proc. PKB”.

Program „InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów” będzie obejmować szereg produktów specjalnie dostosowanych do potrzeb innowatorów – sięgających od gwarancji dla pośredników finansowych udzielających kredytów MŚP po bezpośrednie pożyczki dla przedsiębiorstw – które będą pomagać w finansowaniu zarówno małych, jak i dużych projektów z dziedziny badań naukowych i innowacji w UE i w państwach stowarzyszonych z „Horyzontem 2020”, nowym unijnym programem badań naukowych na lata 2014-2020. Koncepcja InnovFin opiera się na udanych doświadczeniach związanych z mechanizmem finansowania opartym na podziale ryzyka, ustanowionym w ramach Siódmego programu ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR), dzięki któremu udało się udostępnić fundusze w wysokości ponad 11 mld euro na 114 projektów z dziedziny badań naukowych i innowacji o wartości ponad 30 mld euro.

Europejski Bank Inwestycyjny będzie udzielać pożyczek bezpośrednio średnim i większym przedsiębiorstwom lub gwarancji bankom kredytującym takie przedsiębiorstwa. Europejski Fundusz Inwestycyjny będzie udzielać gwarancji bankom udzielającym kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom, a na późniejszym etapie będzie także inwestować w fundusze venture capital dostarczające kapitału przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność i szybko rozwijającym się przedsiębiorstwom.

Inauguracja InnovFin miała miejsce podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej przez grecką prezydencję Rady UE w celu omówienia możliwości poprawy dostępu do finansowania na cele badań naukowych i innowacji.

Gwarancje i pożyczki udzielane w ramach InnovFin będą zabezpieczone środkami zarezerwowanymi na ten cel w ramach programu „Horyzont 2020” oraz będą gwarantowane przez grupę EBI; ich celem będzie wspieranie inwestycji w badania naukowe i rozwój, które z natury rzeczy są bardziej ryzykowne i trudniejsze do oceny niż inwestycje materialne. Wszystkie te instrumenty będą wykorzystywane doraźnie, w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie; w związku z tym środki finansowe nie będą z góry przydzielane do określonych sektorów, państw czy regionów. Wspomniane instrumenty dłużne zostaną uzupełnione w najbliższej przyszłości kompletem instrumentów kapitałowych zarządzanych przez EFI. Na wsparcie instrumentów finansowych promujących badania naukowe i innowacje zostanie przeznaczone w sumie ok. 2,7 mld euro z niemal osiemdziesięciomiliardowego budżetu programu „Horyzont 2020”.

Dodatkowe informacje na temat produktów InnovFin

Duże projekty InnovFin mają na celu poprawę dostępu do finansowania ryzyka na potrzeby projektów z dziedziny badań naukowych i innowacji prowadzonych przez: duże przedsiębiorstwa oraz średnie i duże spółki o średniej kapitalizacji, uniwersytety i instytuty badawcze, infrastruktury służące do badań naukowych i innowacji (w tym infrastruktury proinnowacyjne), partnerstwa publiczno-prywatne oraz spółki celowe lub projekty specjalnego przeznaczenia (w tym promujące prototypowe przemysłowe projekty demonstracyjne prowadzone na skalę komercyjną). Pożyczki w wysokości od 7,5 do 300 mln euro będą udzielane bezpośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny.

InnovFin do celów finansowania wzrostu spółek o średniej kapitalizacji oferuje uprzywilejowane i podporządkowane pożyczki lub gwarancje (w tym finansowanie typu mezzanine i quasi-kapitałowe) w celu ułatwienia dostępu do finansowania innowacyjnym przedsiębiorstwom – przede wszystkim większym przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji (do 3 tys. pracowników), ale także MŚP oraz małym przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji. Pożyczki w wysokości od 7,5 do 25 mln euro będą udzielane bezpośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz kwalifikujących się beneficjentów w państwach członkowskich UE i państwach stowarzyszonych.

InnovFin do celów gwarancji dla spółek o średniej kapitalizacji oferuje gwarancje lub warunkowe pożyczki w wysokości od 7,5 do 25 mln euro, w celu ułatwienia dostępu do finansowania innowacyjnym przedsiębiorstwom – w szczególności większym przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji (do 3 tys. pracowników). Za wdrożenie tego instrumentu odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny; będzie można z niego korzystać poprzez pośredników finansowych (banki i instytucje finansowe) w państwach członkowskich UE i państwach stowarzyszonych. W ramach tego instrumentu pośrednicy finansowi otrzymają od EIB gwarancję obejmującą część ich potencjalnych strat. EIB będzie również oferował kontrgwarancje instytucjom będącym gwarantami.

InnovFin do celów gwarancji dla MŚP udziela gwarancji i kontrgwarancji z tytułu finansowania dłużnego na kwotę od 25 tys. do 7,5 mln euro w celu ułatwienia dostępu do finansowania za pomocą kredytów innowacyjnym małym i średnim przedsiębiorstwom oraz małym przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji (do 499 pracowników). Za wdrożenie tego instrumentu odpowiada Europejski Fundusz Inwestycyjny; będzie on udostępniany przez pośredników finansowych (banki i inne instytucje finansowe) w państwach członkowskich UE i państwach stowarzyszonych. W ramach tego instrumentu pośrednicy finansowi otrzymają od EFI gwarancję obejmującą część strat poniesionych z tytułu finansowania dłużnego zabezpieczonego tym instrumentem.

Świadczone przez EBI usługi doradcze InnovFin, na które z budżetu programu „Horyzont 2020” zostanie przeznaczona kwota maksymalnie 28 mln euro; usługi te mają na celu poprawę „wiarygodności kredytowej” w oczach banków i przyspieszenie gotowości inwestycyjnej dużych projektów, które wymagają znacznych inwestycji w długim okresie czasu. EBI będzie także doradzał klientom, w jaki sposób mogą poprawić warunki dostępu do finansowania ryzyka na potrzeby projektów z dziedziny badań naukowych i innowacji. Głównymi spodziewanymi klientami są promotorzy dużych projektów z dziedziny badań naukowych i innowacji w ramach programu „Horyzont 2020”, których wyniki mają odpowiadać na wyzwania społeczne. Usługi doradcze powinny przyczynić się do szybszego rozwoju projektów, w przypadku których wartość inwestycji wynosi ok. 20 mld euro.

Dodatkowe informacje:

„Horyzont 2020”

Unijny portal ułatwiający dostęp do finansowania

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Fundusz Inwestycyjny

Kontakty z prasą w EBI i EFI:

EBI: Helen Kavvadia, Tel.: +352 4379 84486

EFI: Susanne Gutjahr, +352 426 688 487

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar