Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 12. jūnijā

ES un EIB grupa apvieno spēkus, lai pētniecībā un inovācijā varētu investēt līdz 48 miljardiem eiro

Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupa šodien izziņoja jaunu ES finanšu instrumentu un konsultāciju pakalpojumu paaudzi, lai novatoriskiem uzņēmumiem atvieglotu piekļuvi finansējumam. Nākamajos septiņos gados InnovFin (ES finansējums novatoriem) produktiem būtu jāmobilizē līdz 24 miljardiem eiro investīcijām pētījumos un inovācijā (P&I), ko īsteno mazie, vidējiem un lielie uzņēmumi, kā arī pētniecības infrastruktūras projektu virzītāji. Šim finansējumam būtu jāsekmē investīcijas pētniecībā un inovācijā līdz 48 miljardu eiro apmērā.

ES pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna šajā sakarībā izteicās šādi: Pateicoties finanšu instrumentiem, varam inovatīvi ieguldīt uzņēmumos un darbībā, kas veicina izaugsmi. Attiecībā uz uzņēmumu ieguldījumiem inovācijā ES atpaliek no saviem galvenajiem konkurentiem pasaulē, tāpēc mums ir jāsekmē banku kredīti šiem projektiem un jāpalīdz tikt pie finansējuma uzņēmumiem, kuros noris intensīvs pētnieciskais darbs. Tas mums palīdzēs sasniegt mūsu mērķi un līdz 2020. gadam pētniecībā un izstrādē ieguldīt 3 % no IKP.”

InnovFin, ES finansējums novatoriem, ir dažādi pielāgoti produkti — sākot no garantijām starpniekiem, kas kreditē MVU, un beidzot ar tiešiem aizdevumiem uzņēmumiem — kas veicina atbalstu kā vismazākajiem, tā vislielākajiem pētniecības un inovācijas projektiem ES un valstīs, kuras piedalās jaunajā programmā ES pētniecības programmā 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”. Ar InnovFin tiek turpināts darbs, kuru īstenoja atbilstīgi riska dalīšanas finanšu mehānismam. Šo mehānismu izstrādāja saskaņā ar ES Septīto pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammu un, pateicoties šim mehānismam tika mobilizēti vairāk nekā 11 miljardi eiro, lai finansētu 114 pētniecības un inovācijas projektus, kuru kopējā vērtība bija vairāk nekā 30 miljardi eiro.

Eiropas Investīciju banka nodrošinās kredītus vidējiem un lielākiem uzņēmumiem un sniegs garantijas bankām, kuras kreditē šos uzņēmumus. Eiropas Investīciju fonds nodrošinās garantijas bankām, kuras kreditē mazos un vidējos uzņēmumus, un vēlāk investēs riska kapitāla fondos, nodrošinot pašu kapitālu jauniem uzņēmumiem, un tādiem, kuri strauji attīstās.

Par šo jauno iniciatīvu izziņoja divu dienu konferencē, ko ES prezidentvalsts Grieķija organizēja, lai apspriestu, kā uzlabot finansējuma pieejamību pētniecības un inovācijas vajadzībām.

InnovFin garantijas un aizdevumus atbalstīs ar līdzekļiem, kuri programmas “Apvārsnis 2020” EIB grupas ietvaros rezervēti, lai atbalstītu pētniecības un inovācijas investīcijas, kas riskantākas un grūtāk novērtējamas salīdzinājumā ar materiālajiem ieguldījumiem. Tie visi ir pieprasījuma virzīti instrumenti, t.n., finansējums starp nozarēm, valstīm vai reģioniem iepriekš netiek sadalīts. Šos parāda instrumentus jau tuvākajā nākotnē papildinās pašu kapitāla instrumenti, ko pārvaldīs Eiropas Investīciju fonds. Kopumā šiem finanšu instrumentiem no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, kuras kopējais budžets ir gandrīz 80 miljardi eiro, atvēlēs aptuveni 2,7 miljardus eiro.

Vispārīga informācija par InnovFin par produktiem

Produkta InnovFin Large Projects mērķis ir uzlabot riska finansējuma pieejamību pētniecības un inovācijas projektiem, kurus īsteno lieli uzņēmumi, vidēji un lieli uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu, augstskolas un pētniecības institūti, pētniecības un inovācijas infrastruktūras (ieskaitot infrastruktūras, kas sekmē inovāciju), publiskā un privātā sektora partnerības, īpaša nolūka struktūras vai projekti (ieskaitot tos, kuri sekmē unikālus komerciālas ražošanas demonstrējumu projektus). Eiropas Investīciju banka tieši piešķirs aizdevumus no 7,5 līdz 300 miljoniem eiro.

Produkts InnovFin MidCap Growth Finance piedāvā priviliģētus un pakārtotus aizdevumus un garantijas (hibrīdfinansējumu vai mezonīnfinansējumu), lai uzlabotu finansējuma pieejamību galvenokārt novatoriskiem lielākiem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu (līdz 3000 darba ņēmēju), bet arī MVU un maziem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu. Eiropas Investīciju banka tieši piešķirs aizdevumus no 7,5 līdz 25 miljoniem eiro, kas būs pieejami atbilstīgajiem saņēmējiem ES dalībvalstīs un asociētajās valstīs.

Produkts InnovFin MidCap Guarantee piedāvā potenciālas garantijas vai aizdevumus no 7,5 līdz 25 miljoniem eiro, lai uzlabotu finansējuma pieejamību galvenokārt novatoriskiem lielākiem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu (līdz 3000 darba ņēmēju). Šo mehānismu ieviesusi Eiropas Investīciju banka, un tas būs jāīsteno finanšu starpniekiem (bankas un finanšu iestādes) ES dalībvalstīs un asociētajās valstīs. Saskaņā ar šo mehānismu EIB piedāvās finanšu starpniekiem garantijas attiecībā uz daļu no potenciālajiem zaudējumiem, kurus viņi var piedzīvot, un EIB arī piedāvās pretgarantijas galvotājām iestādēm.

Produkts InnovFin SME Guarantee piedāvā garantijas un pretgarantijas attiecībā uz aizdevumu finansējumu no 25 000 līdz 7,5 miljoniem eiro, lai uzlabotu finansējumu pieejamību novatoriskiem MVU un maziem uzņēmumiem ar vidēju kapitālu (līdz 499 darba ņēmējiem). Šo mehānismu ieviesīs Eiropas Investīciju fonds, un to īstenos finanšu starpnieki (bankas un citas finanšu iestādes) ES dalībvalstīs un asociētajās valstīs. Saskaņā ar šo mehānismu EIF piedāvās finanšu starpniekiem garantiju, kas segs daļu no viņu potenciālajiem zaudējumiem, kas saistīti ar kreditēšanu atbilstīgi šim mehānismam.

Produktu InnovFin Advisory services, kam atvēlēti 28 miljoni eiro no programmas “Apvārsnis 2020” budžeta, Eiropas Investīciju banka piedāvā, lai uzlabotu tādu lielu projektu rentabilitāti un ieguldījumgatavību, kuriem ir nepieciešami būtiski ilgtermiņa ieguldījumi. EIB sniegs arī konsultācijas, kuru mērķis ir uzlabot pētījumiem un inovācijai domātā riska finansējuma pieejamības nosacījumus. Ir paredzams, ka galvenie klienti būs lielu pētniecības un inovācijas projektu virzītāji, kas atbilst programmas “Apvārsnis 2020” prioritātei “Sabiedriskas nozīmes problēmas”. Konsultāciju pakalpojumiem vajadzētu paātrināt tādu projektu izstrādi, kuru ieguldījumu vērtība ir apmēram 20 miljardi eiro.

Papildu informācija

“Apvārsnis 2020”

ES finansējuma pieejamības portāls

Eiropas Investīciju banka

Eiropas Investīciju fonds

Citas kontaktpersonas presei:

EIB: Helen Kavvadia, tālr.: 352 4379 84486

EIF: Susanne Gutjahr, +352 426 688 487

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ ecspokesscience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar