Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. birželio 12 d.

ES ir EIB grupė suvienija jėgas, kad paremtų iki 48 mlrd. EUR investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas

Europos Komisija ir Europos investicijų banko (EIB) grupė šiandien pradėjo taikyti naujos kartos ES finansines priemones ir konsultacines paslaugas, kad padėtų novatoriškoms įmonėms lengviau gauti finansavimą. Numatoma, kad per ateinančius septynerius metus pasitelkus „InnovFin – ES finansavimas novatoriams“ (angl. „InnovFin – EU Finance for Innovators“) produktus bus galima skirti daugiau kaip 24 mlrd. eurų mažųjų, vidutinių ir didelių bendrovių bei mokslinių tyrimų infrastruktūros projektų rengėjų moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Šia suma tikimasi paremti iki 48 mlrd. EUR galutinių investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn: „Finansinės priemonės yra naujoviškas būdas investuoti į augimą skatinančias bendroves ir veiklą. ES verslo investicijos į inovacijas mažesnės negu jos pasaulinių konkurentų, todėl privalome skatinti bankus šiems projektams teikti paskolas ir padėti moksliniuose tyrimuose aktyviai dalyvaujančioms bendrovėms gauti šį finansavimą. Tai mums padės pasiekti savo tikslą iki 2020 m. į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą investuoti 3 % BVP.“

InnovFin – ES finansavimas novatoriams“ sudarys įvairūs pritaikyti produktai, pradedant garantijomis MVĮ skolinantiems tarpininkams, baigiant tiesioginėmis paskolomis įmonėms. Taip bus padedama remti nuo mažiausių iki didžiausių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų ES ir naujos 2014–2020 m. ES mokslinių tyrimų programos „Horizontas 2020“ asocijuotosiose šalyse. „InnovFin“ grindžiama rizikos pasidalijimo finansinės priemonės sėkme. Ši priemonė parengta pagal ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros septintąją bendrąją programą (7BP), kuri padėjo suteikti daugiau kaip 11 mlrd. eurų finansavimą 114 mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų, kurių vertė – daugiau kaip 30 mlrd. eurų.

Europos investicijų bankas teiks paskolas vidutinėms ir didesnėms bendrovėms arba garantijas joms skolinantiems bankams. Europos investicijų fondas teiks garantijas bankams, kurie skolina mažosioms ir vidutinėms įmonėms, o vėlesniu etapu investuos į rizikos kapitalo fondus, kurie naujoms ir sparčiai augančioms įmonėms teikia nuosavo kapitalo.

Apie priemonių taikymo pradžią paskelbta dviejų dienų konferencijoje, kurią surengė ES pirmininkaujanti Graikija. Konferencijos tikslas buvo aptarti, kaip sudaryti palankesnes sąlygas gauti finansavimą moksliniams tyrimams ir inovacijoms.

„InnovFin“ garantijos ir paskolos bus finansuojamos lėšomis, pagal programą „Horizontas 2020“ ir EIB grupės atidėtomis remti investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurios pagal savo pobūdį yra rizikingesnės ir sunkiau įvertinamos negu investicijos į materialųjį turtą. Visos priemonės grindžiamos paklausa, nenumatyta jokių išankstinių asignavimų sektoriams, šalims ar regionams. Šias skolų priemones netrukus papildys EIF valdomų nuosavo kapitalo priemonių rinkinys. Šioms finansinėms priemonėms finansuoti iš viso numatyta apie 2,7 mlrd. eurų programos „Horizontas 2020“ lėšų (bendras programos biudžetas – beveik 80 mlrd. eurų).

Pagrindiniai faktai apie „InnovFin“ produktus

„InnovFin“. Dideli projektai (angl. InnovFin Large Projects). Šio produkto tikslas – pagerinti galimybes gauti rizikos finansų mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams, kuriuos vykdo didelės įmonės ir vidutinės bei didelės vidutinės kapitalizacijos įmonės, universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra (įskaitant inovacijoms galimybes sudarančią infrastruktūrą), viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės organizacijos ir kurie susiję su specialios paskirties priemonėmis arba projektais (įskaitant tuos, kuriais propaguojami visiškai nauji komercinio masto pramoniniai parodomieji projektai). Europos investicijų bankas tiesiogiai teiks 7,5 mln.–300 mln. eurų paskolas.

„InnovFin“. Vidutinės kapitalizacijos įmonių augimo finansavimas (angl. „InnovFin MidCap Growth Finance). Siūlomos pirmaeilės ir subordinuotosios paskolos arba garantijos (įskaitant mišrųjį ir kvazinuosavo kapitalo finansavimą), siekiant pagerinti galimybes gauti finansavimą daugiausia novatoriškoms didesnėms vidutinės kapitalizacijos įmonėms (iki 3 000 darbuotojų), taip pat MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms. 7,5 mln.–25 mln. eurų paskolas reikalavimus atitinkantiems gavėjams ES valstybėse narėse ir asocijuotosiose šalyse tiesiogiai teiks Europos investicijų bankas.

„InnovFin“. Garantijos vidutinės kapitalizacijos įmonėms (angl. InnovFin MidCap Guarantee). Siūlomos 7,5 mln.–25 mln. eurų garantijos arba sąlyginės paskolos, siekiant visų pirma pagerinti galimybes gauti finansavimą novatoriškoms didesnėms vidutinės kapitalizacijos įmonėms (iki 3 000 darbuotojų). Šią priemonę įgyvendina Europos investicijų bankas. Ją numatoma vykdyti per finansų tarpininkus – bankus ir finansų įstaigas – ES valstybėse narėse ir asocijuotosiose šalyse. Vykdant šią priemonę finansų tarpininkams EIB garantija bus užtikrinamas dalies galimų nuostolių atlyginimas. EIB taip pat teiks priešpriešines garantijas garantijų įstaigoms.

„InnovFin“. MVĮ garantijos (angl. InnovFin SME Guarantee). Teikiamos 25 000–7,5 mln. eurų garantijos ir priešpriešinės garantijos skolų finansavimui, siekiant sudaryti geresnes paskolų finansavimo galimybes novatoriškoms mažosioms bei vidutinėms įmonėms ir mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms (iki 499 darbuotojų). Šią priemonę įgyvendina Europos investicijų fondas. Ji bus vykdoma per finansų tarpininkus – bankus ir kitas finansų įstaigas – ES valstybėse narėse ir asocijuotosiose šalyse. Vykdant šią priemonę finansų tarpininkams EIF garantija užtikrinamas dalies nuostolių, patiriamų dėl skolų finansavimo pagal šią priemonę, atlyginimas.

„InnovFin“ konsultacinės paslaugos (angl. InnovFin Advisory). Jas teiks EIB, joms numatyta iki 28 mln. eurų programos „Horizontas 2020“ biudžeto, jų tikslas – padidinti didelių projektų, kuriems reikia didelių ir ilgalaikių investicijų, priimtinumą bankams ir tinkamumą investicijoms. Taip pat bus teikiamos konsultacijos, kaip gerinti sąlygas gauti rizikos finansų moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Pagrindiniai numatomi klientai yra didelių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų, kuriais sprendžiami programos „Horizontas 2020“ visuomenės uždaviniai, rengėjai. Tikimasi, kad konsultavimo paslaugos paspartins apie 20 mlrd. eurų investicinės vertės projektų plėtojimą.

Papildoma informacija

Programa „Horizontas 2020“

Galimybėms gauti ES finansavimą skirtas portalas

Europos investicijų bankas

Europos investicijų fondas

Kiti asmenys ryšiams:

EIB – Helen Kavvadia, tel. +352 4379 84486

EIF – Susanne Gutjahr, tel. +352 426 688 487

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Monika Wcislo, tel. +32 2 295 56 04


Side Bar